تعیین کاربری اراضی برای اهداف کشاورزی و غیر کشاورزی با استفاده از سامانه تصمیم گیری میکرولیز

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد

4 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

استفاده بی‌رویه و تخریب اراضی و نیاز به افزایش عملکرد در واحد سطح، ضرورت بهره‌برداری بهینه از اراضی را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. بنابراینارزیابی، برنامه‌ریزی و مدیریت اراضی، برای نیل بهتوسعه پایدار ضروری است.در این راستا سامانه تصمیم گیری میکرولیز، به منظور پشتیبانی از تصمیم‌گیری برای کشت می تواند کارساز باشد.لذا هدف از این مطالعه، برنامه‌ریزی اراضی برای تعیین کاربری بهینه اراضی در بخشی از منطقه خواجه می‌باشد. برای نیل به اهداف، داده‌های مزرعه‌ای و آزمایشگاهی از 26 واحد اراضی اخذ وبه‌ترتیبمحدودیت‌های زیست‌اقلیمی،کلاس قابلیت، ارزیابی تناسب اراضی برای محصولات مورد مطالعه(آفتابگردان، خربزه، ذرت و یونجه) و کاربری‌های جنگل و مرتع توسط مدل‌های مربوطه تعیین شد. بر اساس مدلTerraza‌، کشت دیم همه محصولات بجز ذرت که با کاهش 60 درصدی همراه است، بقیه با کاهش 20 درصدی محصول امکان‌پذیر می‌باشد. بر اساس مدل Cervatana، 9 واحد اراضی (8/ 27 درصد کل اراضی) نامناسب و 17 واحد اراضی (2/72 درصد کل اراضی) مناسب برای اهداف کشاورزی تشخیص داده شدند. نتایج ارزیابیاراضی مستعدبااستفاده ازمدل Almagra نشان دادکه 1/18، 9/39 و 2/13 درصد از اراضیبه ترتیب درکلاس‌های محدودیت متوسط (S3)، کم (S2) و بدون محدودیت (S1) قرار گرفتند. کاربرد مدل Sierra نشان داد که هیچ‌کدام از گونه‌های جنگلی مناسب برای توصیه نیستند. بر اساس مدل نیزSierra‌2، 5 گونه بوته‌ای مناسب تشخیص داده شدند. در نهایت نقشه‌های‌کاربری تلفیقی با استفاده از مدل‌های Almagraو Sierra بیانگر این مطلب است که سامانه تصمیم‌گیری میکرولیز می‌تواند در فرموله کردن کشاورزی پایدار مورد استفاده قرارگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Land Use Designation for Agricultural and Non-Agricultural Purposes by MicroLEIS DSS

نویسندگان [English]

  • Moslem Servati 1
  • Ali Asghar Jafarzadeh 2
  • Farzin Shahbazi 2
  • Hassan Mohammadi 3
  • niloofar Teimourpour 4
1 assistant prof. of university of urmia
2 prof. of university of Tabriz
3 M.Sc student, Soil Science Department, University of Shahed
چکیده [English]

Irrigular land use, land degradation and increasing yield per surface area unit supplicate to be inevitable optimal land utilization.So land evaluation, planning and management to be necessary to achieve a sustainabledevelopment.Following this trend, MicroLEIS (Mediterranean Land Evaluation Information System)has evolved towards an agro-ecological decision support system.The goal of this study is land planning of some parts of Khajehregion. Soil morphological and analytical data were carried out for 26 land units.Then, bioclimatic deficiency, land capability and qualitative land suitability (For Sunflower, Maize and Melon) and forest or paeture were determinedusing MicroLESE models. Based on Terraza model, rainfed cultivation is possible with less than 20% yield reduction for all crops except maize.Based on Cervatana model 9 land units (27.8 of total area) of were categorizedas S3 and N and 17 land units (72.2 of total area) were classified as S1 and S2.Land suitability evaluation of susceptible lands using Almagra model revealed that 18.1, 39.9, and 13.2 can take place in moderately suitable (S3), suitable (S2) and excellent (S1)respectively.Results of applying Sierra model, were obtained any forest species communities suitable for the study area.Therefore, withinthe framework of the land evaluation decision supportsystem MicroLEIS, a data processing tool (Sierra‌2 model)was developed for evaluating the relative suitability speciesand 5 species is suitable for this land units. Finally, MicroLEIS DSS appears to be useful in semi-arid regions, for example Khajeh, to formulate sustainable agricultural systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: MicroLESE
  • Sustainble develop
  • Farming
  • Pasture
  • forest