ارزیابی اثرات بلندمدت فرسایش بر پتانسیل باروری خاک در حوضه کوهین استان قزوین

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

حفظ باروری خاک یکی از عوامل کلیدی در کشاورزی پایدار به‌شمار می‌رود. فرسایش خاک در بلند مدت باعث کاهش باروری خاک می‌گردد. لذا به‌منظور پایداری تولیدات کشاورزی، تعیین فرسایش قابل قبول ضرورت دارد. در این پژوهش اثرات بلند مدت فرسایش بر باروری خاک در حوضه نمونه کوهین ارزیابی گردید. برای پیش بینی تغییرات باروری خاک ناشی از فرسایش در بلند مدت از شاخص باروری خاک استفاده شد. مقدار ماده آلی و ظرفیت نگهداری آب با افزایش عمق خاک بطور قابل توجهی کاهش پیدا کردند و بنابراین بیشترین تاثیر را بر شاخص باروری داشتند. مقدار میانگین سالانه فرسایش در حوضه با استفاده از روش سزیم، حدود 44 تن بر هکتار در سال برآورد شد. نتایج نشان داد با این مقدار فرسایش، باروری خاک سالانه 2% کاهش می‌یابد. با در نظر گرفتن 5% افت باروری خاک در برنامه زمانی 100 سال به عنوان حد استاندارد، فرسایش قابل تحمل بین سه تا شش تن بر هکتار در سال بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the effects of erosion on long-term soil productivity potential in Kohin watershed, Ghazvin province

نویسندگان [English]

  • heidar ghafari
  • manochehr gorji
Tehran University
چکیده [English]

Maintaining soil productivity is one of the key factors in sustainable agriculture. Soil erosion reduces soil productivity over a long-term period of time. Therefore, determining soil erosion tolerance is necessary for sustainable agriculture production. In this study, the long-term effects of erosion on soil productivity in the typical Kohin watershed were evaluated. The soil productivity index (PI) was used to predict long-term changes in productivity caused by erosion. Both organic matter content and available water content significantly decreased due to increasing soil depth. Therefore, they had the highest impact on soil productivity index. Estimated average of annual erosion rate using cesium method was about 44 ton/hectare/ per year. The results showed that soil productivity index decreased about 2 percent annually by current erosion rate. Calculated tolerable erosion rate based on 5 percent reduction in soil productivity over 100 years as standard level varied from 3 to 6 ton/hectare/ per year.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: productivity index
  • Sustainable agriculture
  • soil vulnerability