اثرات کمپوست گرانوله گوگردی و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم ارقام دریا و N8019

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی/ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

2 دانش آموخته / دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر

چکیده

ﻣﺼﺮف ﺑﯽ‌روﯾﻪ ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺑﺮوز ﺻﺪﻣﺎت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﺧﺘﻼل در ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی ﺧﺎک باعث مصرف روزافزون انواع کمپوست‌ها در تولید محصولات کشاورزی شده‌است. به منظور بررسی تأثیر کود کمپوست گرانوله گوگردی و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم، آزمایشی گلدانی به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. عامل اول شامل سه سطح نیتروژن از منبع کود اوره (صفر، 25 و 50 میلی‌گرم در کیلوگرم خاک)، عامل دوم شامل چهار سطح کود کمپوست گرانوله گوگردی (صفر، 5، 10 و 15 گرم در کیلوگرم خاک) و عامل سوم دو رقم گندم (دریا و N8019) بود. نتایج نشان داد که بیشترین تعداد دانه در سنبله، وزن سنبله، وزن صد دانه و عملکرد کاه در تیمار 25 میلی‌گرم در کیلوگرم نیتروژن بدست آمد. حداکثر عملکرد دانه، وزن خشک اندام هوایی و شاخص برداشت در تیمار 50 میلی‌گرم در کیلوگرم نیتروژن بدست آمد. کود کمپوست اثر کاهشی بر شاخص‌های تحت مطالعه ایجاد کرد. به-طوری که بیشترین وزن سنبله، وزن خشک اندام هوایی و عملکرد کاه در شرایط عدم مصرف کمپوست بدست آمد و با افزایش سطح کمپوست از مقدار آنها کاسته شد. واکنش منفی گیاه به کمپوست به عواملی مانند نسبت بالای C/N و احتمالاً افزایش حلالیت فلزات سنگین و یا ترکیبات سمی مربوط می‌شود که منجر به کاهش ‌و یا ممانعت از فعالیت بیولوژیکی خاک می‌شوند. هر دو رقم نسبت به نیتروژن عکس‌العمل مثبت نشان دادند اما رقم N8019 نسبت به رقم دریا برتری معنی داری نشان داد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of sulfur granular compost and nitrogen on yield and yield components of two wheat cultivars, Darya and N8019

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Mahmoudi 1
  • Nasim Ranjkesh 2
1 Scientific member / Mazandaran Agricultural and Natural Resources Research Center
2 M.Sc. in Agronomy / Islamic Azad University of Qaemshahr
چکیده [English]

Application of various composts has been intensified in agriculture, due to manifestation of negative effects of chemical fertilizers on environment and soil fertility. However, their usage should be accompanied by environmental and nutritional studies. To study the effects of sulfur granular compost on yield and yield components of two wheat cultivars, a pot experiment was conducted in a completely randomized factorial design with four replications. The first factor was consisted of three levels of nitrogen (0, 25 and 50 mg/kg of soil as urea), the second one was four levels of compost (0, 5, 10 and 15 g/kg of soil) and the third one was cultivars (Darya and N8019). Results showed that the maximum number of grains per spike, spike weight, 100-kernel weight, straw yield and biological yield were obtained in 25 mg N/kg of soil treatment. The greatest grain yield, dry weight, and harvest index were achieved with 50 mg/kg nitrogen. Negative effects were observed in the compost-treated plots, so that the maximum spike length and weight shoot dry weight, straw and biological yield were found in the zero level of compost (control) which showed a decreasing in the mentioned variables with increasing the compost level. Negative response of wheat to the compost is likely related to the C/N ratio and probably to increase the solubility of heavy metals and/or toxic compounds that resulted in reduce or prevent soil biological activities. Both cultivars showed a positive response to the nitrogen treatment. N8019, however, was significantly superior to Darya.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organic farming
  • Nitrogen
  • Yield
  • Sustainable agriculture