دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 1-184 
اثر برهم کنش آهن و سرب بر رشد و جذب آنها در شاهی (Lepidium sativum L.)

صفحه 41-59

اسماعیل دردی پور؛ محمد علیدادی خلیلی ها؛ مجتبی بارانی مطلق