تأثیر کاربرد هم‌زمان کمپوست زباله شهری و سه‌گونه قارچ تریکودرما (.spp Trichoderma) بر خصوصیات رشدی و جذب عناصر غذایی در گیاه شاهی (Lepidium sativum L.)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 هیات علمی

3 عضو هیئت علمی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

4 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

به‌منظور بررسی اثرات کاربرد توأم کمپوست زباله شهری و گونه‌های مفید قارچ تریکودرما بر خصوصیات سبز‌شدن گیاهچه، رشد و جذب برخی عناصر کم‌مصرف در گیاه شاهی آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکـ‌های کامل تصادفی در 3 تکرار به صورت گلدانی اجرا گردید. تیمارها شامل 3 سطح از کمپوست زباله شهری (15، 30 و 45 تن در هکتار به‌صورت جداگانه و غنی‌شده با 50 درصد کود شیمیایی)، کود شیمیایی (100 کیلوگرم در هکتار اوره، سولفات پتاسیم و سوپر فسفات تریپل) و شاهد (بدون مصرف کمپوست و کود شیمیایی) و سه‌گونه تریکودرما (T. viridae, T. harzianum, T. hamatum) بود. نتایج نشان داد که کاربرد کمپوست 15 تن در هکتار غنی‌شده و شاهد به‌همراه تریکودرما گونه harzianum سرعت ظهور گیاهچه، درصد ظهور نهایی و سرعت ظهور تجمعی گیاهچه را بهبود بخشید. در این آزمایش سطوح 30 و 45 تن در هکتار کمپوست زباله شهری غنی‌شده وزن تر و خشک اندام هوایی (بیش از 21 درصد) و ارتفاع گیاه و طول ریشه (بیش از 16 درصد) را نسبت به کود شیمیایی افزایش دادند. همچنین قارچ T. harzianum وزن تر و طول ریشه گیاه (به‌ترتیب 20 و 30/5 درصد) را نسبت به T. viridae افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of co-inocubation of urban waste compost and three Trichoderma species (Trichoderm spp.) on growth characters and nutrition uptake in gardencress (Lepidium sativum L.)

چکیده [English]

In order to investigate the effects of municipal waste compost and benefit fungi of Trichoderma species on seedling emergence parameters, growth and some micronutrients uptake of garden cress a pot experiment was carried out in factorial arrangement based on randomized complete block design with 3 replications. Treatments consisted of three levels of municipal waste compost (15, 30, 45 Mg ha-1 alone and plus 50% chemical fertilizer), recommended chemical fertilizer (100 kg ha-1 of urea, potassium sulfate and triple super phosphate) and a check (no compost or chemical fertilizer application) and three Trichoderma species (T. viridae, T. harzianum, T. hamatum). Analysis of data showed that application of 15 Mg ha-1 enriched compost and inoculation of soil with Trichoderma harzianum species have promoted final emergence percentage, field emergence rate and cumulative emergence rate. In the current experiment, the 30 and 45 Mg ha-1enrriched municipal waste compost increased fresh and dry weight of aerial part (up to 21%) and plant height as well as root length (up to 16%) compared to chemical fertilizer alone. Also, T. harzianum fungi increased fresh and length of plant root (20 and 5.30%, respectively) compared to T. viridae.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fe
  • Plant height
  • seedling
  • Mn
  • Dry weight