اثر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و عملکرد گندم دیم درتناوب گندم- آیش استان کردستان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.

2 گچساران- شیراز ایستگاه تحقیقات دیم گچساران

3 سنندج مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

چکیده

به منظور تعیین اثرات مدیریت‌های مختلف خاک ورزی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و عملکرد گندم دیم در تناوب گندم- آیش ، این آزمایش در ایستگاه تحقیقات دیم قاملو (کردستان) در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با 5 تیمار در 4 تکرار از پاییز سال 1384، به مدت 3 سال اجرا گردید. تیمارهای خاک ورزی عبارت بودند از: شخم با گاوآهن قلمی در پاییز + استفاده از پنجه غازی در بهار (A1)؛ شخم با گاوآهن بدون صفحه برگردان در پاییز + استفاده از پنجه غازی در بهار (A2)؛ بدون عملیات خاک ورزی در پاییز + استفاده از علف‌کش در بهار(A3)؛ بدون عملیات خاک ورزی در پاییز + استفاده از پنجه غازی در بهار (A4)؛ شاهد (شخم با گاوآهن برگردان دار در بهار) (A5). در همه تیمارها پس از خاک‌ورزی، گندم رقم آذر 2 به صورت یکسان با خطی کار کاشته شد. نتایج سه ساله نشان داد که میزان و پراکنش باران و درجه برودت هوا در سال‌های مختلف اجرای آزمایش متفاوت بود، لذا عملکرد و اجزاء آن نیز به تبع از شرایط اقلیمی، متفاوت بوده و بیشترین عملکرد دانه (1963 کیلوگرم در هکتار)، در سال اول اجرای آزمایش بدست آمد. اثر تیمارهای خاک‌ورزی نیز بر عملکرد کمی و کیفی دانه و دیگر اجزاء عملکرد معنی‌دار شد، به طوری‌که بیشترین مقادیر اغلب فاکتورهای اندازه‌گیری، از تیمار A3 بدست آمد. این تیمار همچنین در افزایش مقدار عناصر موجود و درصد کربن آلی خاک برتری داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of different Tillage method on Wheat yield and soil physical properties in Wheat – Fallow Rotation in Kurdistan

نویسنده [English]

  • hassan ghasemi mobtaker 1
1
2
3
چکیده [English]

In order to investigation on effect of different tillage methods on Wheat yield and soil physical and chemical properties in wheat - fallow rotation, This experiment is conducting by Randomized Completed Block Design with 4 replications and 5 treatments in Station of Ghamloo (Kurdistan) in 2 phases for 3 years since 2004. The tillage treatments were: Chisel plow in fall +sweep in spring (A1); Non moldboard plow + sweep in spring (A2); No tillage in fall + Herbicide in spring (A3); No tillage in fall + sweep in spring (A4); Check (Moldboard plow in spring) (A5). In all of treatments, variety of Azar 2 with grain drill was planted equally. The results of combined variance analysis revealed that the wheat yield and components in different years were different in order to difference in rate and distribution of precipitation and cold rate of weather in different years. The product yield in the first year (1963 kg ha-1) was the highest. Effect of tillage treatments on wheat quantity and quality and also yield components was significant, So that, the highest amounts of almost measured factors, obtained from treatment (A3).

کلیدواژه‌ها [English]

  • tillage
  • Wheat
  • Yield
  • Soil physical and chemical properties
  • Rotation