تعیین شکل‌های فسفر آلی در یک خاک آهکی متأثر از کشت گندم و کاربرد کودهای آلی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد- گروه علوم و مهندسی خاک- دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 عضو هیأت علمی - گروه علوم و مهندسی خاک- دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 عضو هیأت علمی- گروه علوم و مهندسی خاک- دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

کودهای آلی به عنوان یک منبع بسیار مناسب از لحاظ فسفر برای تولید محصول در کشاورزی پایدار مورد استفاده قرار می-گیرند. این مطالعه به منظور بررسی تأثیر کوتاه مدت (100 روزه) لجن فاضلاب، کود گاوی و کود مرغی بر شکل‌های آلی فسفر و قابلیت دسترسی آن‌ها توسط گندم در یک خاک آهکی از استان کرمان انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی شامل تیمارهای شاهد و سطوح 2 و 4 درصد لجن فاضلاب، کود گاوی و کود مرغی در چهار تکرار طراحی گردید. کاربرد کودهای آلی به طور معنی‌داری سبب افزایش تمامی شکل‌های فسفر آلی در مقایسه با تیمار شاهد شد. کاربرد کودهای آلی بیشترین تأثیر را بر فسفر آلی نسبتاً لبایل و کمترین تأثیر را بر فسفر آلی لبایل نشان داد. همچنین صرف‌نظر از سطوح کاربردی، روند تـأثیر کودهای آلی بر شکل‌های فسفر آلی به صورت لجن فاضلاب > کود گاوی > کود مرغی بود. همبستگی معنی‌داری بین فسفر آلی لبایل با فسفر قابل جذب خاک (**92/0r =) و فسفر جذب شده توسط گندم (**92/0r =) مشاهده شد. همچنین وزن خشک شاخسار با فسفر آلی نسبتاً لبایل همبستگی بالایی (**96/0r =) را نشان داد. این نتایج نشان می‌دهد که فسفر آلی لبایل و نسبتاً لبایل نقش بیشتری در افزایش فسفر قابل جذب گیاه در مقایسه با سایر شکل‌های آلی فسفر دارند. همچنین بر اساس نتایج این مطالعه، کاربرد کودهای آلی قابلیت جذب فسفر توسط گندم و رشد آن را از طریق افزایش شکل‌های مختلف فسفر آلی به ویژه فسفر آلی لبایل و نسبتاً لبایل افزایش داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organic P fractions in a calcareous soil ...

چکیده [English]

Organic amendments are an excellent source of phosphorus (P) for plant production in sustainable agriculture. This paper describes the short term (100 days) effects of sewage sludge (SS), cow manure (CM) and poultry manure (PM) on the soil organic P (OP) fractions and their availability to wheat in a calcareous soil of Kerman Province . The experiment was arranged on a completely random design consisting of control (with no P fertilizer) and two levels (2 and 4%) of SS, CM and PM in four replications. Organic amendments markedly (pCM>PM. A significant correlation were observed between labile organic P with soil available P (r=0.92**), P uptake by wheat (r=0.92**) as well as between MLOP and shoot dry weight (r=0.96**), showing that labile and moderately labile organic P fractions have more contributors to available P than the others. These results suggest that adding of organic amendments can increase P availability and plant growth due to increase in soil OP fractions especially labile and moderately labile organic P fractions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organic amendments
  • Organic P lability
  • sequential extraction
  • Sustainable agriculture