بررسی اثرات مایه تلقیح ازتوباکتر، آزوسپریلیوم و سودوموناس و محلول پاشی کود نیتروژنه بر کارایی مصرف کود و رشد تریتیکاله

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

به منظور بررسی اثر تلقیح بذر تریتیکاله با ازتوباکتر، آزوسپریلوم و سودوموناس و زمان محلول‌پاشی نیتروژن بر رشد و کارایی مصرف کود، آزمایشی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سال زراعی 1391 اجرا گردید. فاکتورهای مورد بررسی شامل تلقیح بذر با باکتری‌ در چهار سطح (عدم تلقیح به عنوان شاهد، تلقیح بذر با ازتوباکتر کروکوکوم استرین5، آزوسپریلوم لیپوفروم استرینOF و سودوموناس پوتیدا سویه 9) و محلول‌پاشی کود نیتروژنه در چهار سطح (عدم محلول‌پاشی، محلول‌پاشی در مرحله چکمه‌زنی، مرحله ظهور ‌سنبله و مرحله پر‌شدن دانه) از منبع اوره بود. نتایج نشان داد که محلول‌پاشی کود نیتروژنه و تلقیح بذر با باکتری‌های محرک رشد تاثیر معنی داری در سطح احتمال یک درصد بر شاخص های رشدی، عملکرد و اجزای عملکرد داشت. بیشترین مقادیر ماده خشک کل، سرعت رشد نسبی، سرعت رشد محصول و شاخص سطح برگ در بذور گیاهان تلقیح شده با ازتوباکتر و محلول پاشی کود نیتروژنه در مرحله چکمه زنی و کمترین این مقادیر در عدم تلقیح بذر و عدم محلول پاشی بدست آمد. بالاترین عملکرد، اجزای عملکرد، کارایی مصرف کود، از تیمار تلقیح بذر با ازتوباکتر همراه با محلول‌پاشی در مرحله چکمه‌زنی به دست آمد. به نظر میرسد به منظور افزایش این صفات میتوان پیشنهاد نمود محلول‌پاشی با کود نیتروژنه در مرحله چکمه‌زنی در تلقیح بذر با ازتوباکتر به کار برده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of effects of Azotobacter, Azospirillum and Psedomunas inoculation and spraying time of nitrogen on fertilizer use efficiency and growth of Triticale

نویسندگان [English]

  • RAOUF SHARIFI 1
  • fereshteh lotfollah 2
1 SCINTIFIC MEMBER
چکیده [English]

In order to study the effects of Azotobacter, Azospirillum and Psedomunas inoculation and spraying time of nitrogen on fertilizer use efficiency and growth of Triticale, a factorial experiment was conducted based on randomized complete block design with three replications in research farm of the Faculty of Agriculture, University of Mohaghegh Ardabili in 2012. Treatments were: seed inoculation with plant growth promoting rhizobacteria in four levels containing (without inoculation as control, seed inoculation with Azotobacter chroococcum strain 5, Azospirillum lipoferum strain OF, Psedomunas putida strain 9 and spraying nitrogen fertilizer in four levels (without spraying as control, spraying in boot stage, ear emergence, grain filling period) from urea. Results indicated that spraying of nitrogen fertilizerseed inoculation with PGPR had significant effects on growth indices, yield and yield components at 0.01 probability level. The highest values of total dry matter, crop growth rate, and relative growth rate and leaf area index were observed in Inocu‌lated plants with Azotobacter chroococcum × nitrogen spraying in boot stage and the lowest they were recorded in non seed inoculation and without spraying. Maximum of yield and yield components, fertilizer use efficiency were obtained in seed inculation with Azotobacter chroococcum × nitrogen spraying in boot stage. It seems that in order to increasing theses traits, it can be suggested that be applied nitrogen spraying in boot stage × seed inoculation with Azotobacter

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biofertilizer
  • Growth indices
  • seed inoculation
  • Yield