تاثیر سیلیسیم بر پالایش زیستی کادمیم و سرب در اندامهای گیاه اسفناج (.Spinacia oleracea L)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

2 استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

3 دانشجو

4 استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر.

چکیده

به منظور بررسی مصرف سیلیسیم بر پالایش زیستی کادمیم و سرب در اسفناج، آزمایشی گلدانی در دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر در سال 1391 به صورت طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار انجام گردید. تیمارها شامل سیلیسیم، سرب، کادمیم، سرب +سیلیسیم، کادمیم+سیلیسیم و شاهد بودند. میزان مصرف سیلیسیم 150میلی گرم برکیلوگرم خاک از منبع سیلیکات پتاسیم، سرب و کادمیم هر کدام به میزان100 میلی گرم بر کیلوگرم خاک، از منابع کلرید بود که به صورت خاکی مورد مصرف قرار گرفت. نتایج نشان دادند که با مصرف سیلیسیم، غلظت سرب در اندام هوایی و ریشه به ترتیب 4/34 و 27/65 درصد و همچنین غلظت کادمیم نیز در اندام هوایی و ریشه به ترتیب 7/25 و 0/37 درصد کاهش یافت. کمترین طول اندام هوایی و ریشه به ترتیب با مصرف توامان کادمیم و سرب بدست آمد که در مقایسه با شاهد به ترتیب 4/42 و 8/27 درصد کاهش یافت. حداقل وزن تر بوته با مصرف سرب و کادمیم به تنهایی و مصرف توامان کادمیم با سیلیسیم حاصل گردید. از نتایج این آزمایش میتوان دریافت که مصرف سیلیسیم موجب کاهش تجمع کادمیم و سرب در اندام هوایی و ریشه گیاه اسفناج شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bio-refining effect of silicon on cadmium and lead in plant tissues Spinach (Spinacia oleracea L.)

نویسندگان [English]

  • Moazam Ghasemi 1
  • Hamidreza Mobasser 2
1 - Phd student in department of agronomy, Islamic azad university, Tehran Science and Research Branch . Iran.
2 Assistant professor in department of agronomy, Islamic azad university, Qaemshahr Branch, Iran.
چکیده [English]

In order to investigation the use of bio-refining of silicon on cadmium and lead in spinach, in the pot experiment Qaemshahr Agriculture University in 2012 as a completely randomized design with four replications. Treatment include silicon (150mg/kg of Potassium silicon), Pb (100 mg/kg of chloride) ,Cd (100 mg/kg of chloride),silicon+Pb, silicon+Cd and control as used soil. The results showed that the use of silicon,Pb accumulation in shoot and roots decreased (34/4 ,65/2 percents) and also Cd accumulation in shoot and roots decreased (25/7 , 37/0 percents) respectively. The lowest shoot and root lengh was with Cd and Pb application, that less than in comparison with control(42/4 , 27/8 percents) respectively. At least bush fresh weight obtained with Pb and Cd separate application and silicon and Cd joint application . results this experiment can reception that silicon application caused the decrease Cd and Pb accumulation in shoot and root spinach plant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bio-refining"
  • "Silicon"
  • "Cadmium"
  • "Lead