اثر کاربرد باکتری‌های محرک رشد گیاه و قارچ میکوریز آرباسکولار بر توزیع شکل‌های شیمیایی روی در یک خاک آهکی با سطوح مختلف شوری

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشگاه شیراز

چکیده

در خاک‌های آهکی و شور قابلیت زیست فراهمی روی پایین است، لذا مطالعه شکل‌های شیمیایی و تخمین پتانسیل زیست فراهمی روی در چنین خاک‌هایی ضروری است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر تلقیح باکتری‌های محرک رشد و قارچ میکوریزا بر شکل‌های شیمیایی روی با استفاده از عصاره‌گیری دنباله‌ای در خاک آهکی پس از برداشت ذرت با سطوح مختلف شوری بود. آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه انجام شد. فاکتور اول شامل سه سطح شوری (0 ، 15 و 30 میلی‌اکی‌والان نمک در کیلوگرم خاک) و فاکتور دوم چهار سطح تلقیح میکروبی (قارچ گلوموس اینترادیسس، باکتری سودوموناس، تلقیح همزمان باکتری- قارچ و بدون تلقیح) بود. نتایج نشان داد که با افزایش سطوح شوری غلظت شکل‌های محلول+ تبادلی، کربناتی و اکسید منگنز افزایش و شکل باقی مانده و آلی روی کاهش پیدا کرد. با کاربرد تیمار‌های میکروبی غلظت شکل‌های محلول+ تبادلی، کربناتی و اکسید منگنز افزایش و غلظت شکل باقی مانده کاهش نشان داد. بیشترین افزایش غلظت شکل‌های محلول+ تبادلی (101 درصد)، کربناتی (3/59 درصد) و اکسید منگنز (100 درصد) در تیمار کاربرد توام قارچ و باکتری مشاهده شد. همبستگی مثبت و معنی‌داری بین شکل‌های محلول+ تبادلی، کربناتی و اکسید منگنز روی در خاک با روی قابل استفاده در خاک وجود داشت که نشان دهنده نقش موثر این سه شکل شیمیایی در تامین روی مورد نیاز گیاه می‌باشد. نتایج نشان داد که تیمارهای شوری و میکروبی سبب توزیع مجدد روی از شکل‌های کمتر قابل استفاده به شکل‌های با قابلیت استفاده بیشتر در خاک شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) and Arbuscular Mycorrhizae Fungi (AMF) Application on Distribution of Zinc Chemical Forms in a Calcareous Soil with Different Levels of Salinity

نویسندگان [English]

  • mostafa chorom 1
  • abdolamir moezzi 1
  • najafali karimian 2
  • naime enayatizamir 1
  • mehdi zarei 2
چکیده [English]

The low bioavailability of zinc (Zn) is in calcareous and saline soil, therefore the study of chemical forms and bioavailability of Zn in these soils is necessary to estimate the potential availability. The objective of this study was to evaluate the effect of plant growth promoting rhizobacteria and mycorrhizae fungi inoculation on the chemical forms of Zn in a calcareous soil at different salinity levels after harvesting corn by a sequential extraction method. A factorial experiment as a completely random design with three replications was conducted in greenhouse conditions. The first factor consisted of three salinity levels (0, 15 and 30 Meq salt kg-1 soil) and the second factor was microbial inoculation (without inoculation, Glumus Intradices, Pesudomonas bacteria and fungi + bacteria). The results showed that increasing salinity levels increased the concentrations of soluble+exchangeable, carbonatic and manganese oxide fractions and the concentrations of residual and organic fractions decreased. By application of all microbial treatments, the concentration of soluble+exchangeable, carbonatic and manganese oxide fractions increased and the concentration of residual fraction declined. The higher increase of concentrations of soluble+exchangeable (101%), carbonatic (59.3%) and manganese oxide (100%) fractions were observed in co-inoculation of bacteria and fungi treatment. There were positive and significant correlation between soluble+exchangeable, carbonatic and manganese oxide fractions with DTPA extractable Zn which indicating the role of these fractions in the supply of Zn to plant. Results showed that the salinity and biological treatments caused the redistribution of Zn from low available fractions to high available fractions in soil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Glomus intradices fungi
  • Pseudomonas sp. bacteria
  • Salinity
  • sequential extraction
  • Zinc