دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 1-254 
تأثیر اگزالیک اسید بر جذب کادمیوم توسط بخش رس خاک

صفحه 205-218

10.22069/ejsms.2016.3012

زهرا رمضانی؛ محسن حمید پور؛ پیمان عباس زاده؛ عیسی اسفندیارپور