تاثیر تعامل قارچGlomus mosseae وباکتری‌های Pseudomonas putida و Rhizobium leguminosarum (biovar phaseoli) بر تغذیه و عملکرد لوبیا (Phaseolus vulgaris)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

هیات علمی

چکیده

چکیده
به منظور بررسی تأثیر تلقیح قارچ F. mosseae و باکتری‌های P. putida و R. leguminosarum (biovar phaseoli) بر تغذیه و عملکرد لوبیا، یک آزمایش گلخانه‌ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار شامل الف: ریزموجود (بدون تلقیح، باکتری P. putida ، قارچ F. mosseae و کاربرد همزمان باکتری و قارچ)، ب: سولفات روی (صفر و 10 میلی‌گرم بر کیلوگرم خاک) و ج: نیتروژن (تلقیح با باکتری R. leguminosarum (biovar phaseoli) و اضافه کردن 70 میلی‌گرم در کیلوگرم نیتروژن به صورت نیترات آمونیوم) در چهار تکرار اجرا شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که غلظت عناصر غذایی فسفر، پتاسیم، روی، مس و منگنز در اندام هوایی گیاه و همچنین، وزن خشک اندام هوایی، وزن تر اندام هوایی، وزن خشک دانه، تعداد دانه و وزن هزار دانه تحت تأثیر تلقیح همزمان لوبیا با قارچ F .mosseae و باکتری P. putida قرار گرفت. مایه‌زنی همزمان لوبیا با باکتری‌های R. leguminosarum (biovar phaseoli) و P. putida و قارچ F. mosseae به‌طور معنی‌داری غلظت عنصر غذایی منگنز در اندام هوایی گیاه و تعداد دانه را افزایش داد. مقدار جذب عناصر غذایی نیتروژن، فسفر، پتاسیم، آهن، روی، مس و منگنز توسط لوبیا تحت تأثیر کاربرد توام P. putida و F. mosseae به‌طور معنی‌داری افزایش یافت. بیشترین وزن هزار دانه در تیمار ریزوبیوم، بدست آمد، که نشان دهنده نقش موثر باکتری‌های موثر و کارا ریزوبیوم در کاهش مصرف کودهای نیتروژنه بدون کاهش عملکرد می‌باشد.
چکیده
به منظور بررسی تأثیر تلقیح قارچ F. mosseae و باکتری‌های P. putida و R. leguminosarum (biovar phaseoli) بر تغذیه و عملکرد لوبیا، یک آزمایش گلخانه‌ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار شامل الف: ریزموجود (بدون تلقیح، باکتری P. putida ، قارچ F. mosseae و کاربرد همزمان باکتری و قارچ)، ب: سولفات روی (صفر و 10 میلی‌گرم بر کیلوگرم خاک) و ج: نیتروژن (تلقیح با باکتری R. leguminosarum (biovar phaseoli) و اضافه کردن 70 میلی‌گرم در کیلوگرم نیتروژن به صورت نیترات آمونیوم) در چهار تکرار اجرا شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که غلظت عناصر غذایی فسفر، پتاسیم، روی، مس و منگنز در اندام هوایی گیاه و همچنین، وزن خشک اندام هوایی، وزن تر اندام هوایی، وزن خشک دانه، تعداد دانه و وزن هزار دانه تحت تأثیر تلقیح همزمان لوبیا با قارچ F .mosseae و باکتری P. putida قرار گرفت. مایه‌زنی همزمان لوبیا با باکتری‌های R. leguminosarum (biovar phaseoli) و P. putida و قارچ F. mosseae به‌طور معنی‌داری غلظت عنصر غذایی منگنز در اندام هوایی گیاه و تعداد دانه را افزایش داد. مقدار جذب عناصر غذایی نیتروژن، فسفر، پتاسیم، آهن، روی، مس و منگنز توسط لوبیا تحت تأثیر کاربرد توام P. putida و F. mosseae به‌طور معنی‌داری افزایش یافت. بیشترین وزن هزار دانه در تیمار ریزوبیوم، بدست آمد، که نشان دهنده نقش موثر باکتری‌های موثر و کارا ریزوبیوم در کاهش مصرف کودهای نیتروژنه بدون کاهش عملکرد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synergistic effects of the inoculation with Pseudomonas putida, Rhizobium legominosarum bv. phaseoli and Glomus mosseae on the performance of Common Bean (Phaseolus vulgaris L.)

چکیده [English]

Abstract
In order to investigate the effects of the inoculation with P. putida, R. leguminosarum bv. phaseoli and F. mosseae on yield and nutrient uptake of Common Bean (Phaseolus vulgaris L.), a greenhouse experiment in a completely randomized factorial design with 3 treatment including a: microorganism in four level (no inoculation, P. putida, F. mosseae and mix inoculation of fungi and bacteria), B: Zn in two level (0 and 10 mg.kg-1) and C: Nitrogen in two leve (inoculation with R. leguminosarum and adding 70 mg.kg-1 nitrogen in form of NH4NO3) with four replication was conducted. The results of experiment indicated that the concentration of P, K, Zn, Cu and Mn in shoots of plants and shoot dry matter, shoot wet matter, seed dry weight, seed number and thousand seed weight affected by simultaneous inoculation of F. mosseae and P. putida. The concurrent inoculation of F. mosseae + P. putida + R. leguminosarum bv. phaseoli significantly increased the Mn concentration in shoots of plants and seed number. Uptake of N, P, K, Fe, Zn, Cu and Mn significantly affected by synchronous inoculation of F. mosseae and P. putida. The concurrent inoculation of F. mosseae + P. putida + R. leguminosarum bv. Phaseoli had no significant effect on nutrient uptake. Maximum thousand seed weight was obtained in rhizobium treatment which represents the role of effective and efficient rhizobium bacteria in reduction of nitrogen fertilizers use without yield loss.
Keywords: Iron, Seed number, Zinc, Copper, Manganese, Growth indices.
Abstract
In order to investigate the effects of the inoculation with P. putida, R. leguminosarum bv. phaseoli and F. mosseae on yield and nutrient uptake of Common Bean (Phaseolus vulgaris L.), a greenhouse experiment in a completely randomized factorial design with 3 treatment including a: microorganism in four level (no inoculation, P. putida, F. mosseae and mix inoculation of fungi and bacteria), B: Zn in two level (0 and 10 mg.kg-1) and C: Nitrogen in two leve (inoculation with R. leguminosarum and adding 70 mg.kg-1 nitrogen in form of NH4NO3) with four replication was conducted. The results of experiment indicated that the concentration of P, K, Zn, Cu and Mn in shoots of plants and shoot dry matter, shoot wet matter, seed dry weight, seed number and thousand seed weight affected by simultaneous inoculation of F. mosseae and P. putida. The concurrent inoculation of F. mosseae + P. putida + R. leguminosarum bv. phaseoli significantly increased the Mn concentration in shoots of plants and seed number. Uptake of N, P, K, Fe, Zn, Cu and Mn significantly affected by synchronous inoculation of F. mosseae and P. putida. The concurrent inoculation of F. mosseae + P. putida + R. leguminosarum bv. Phaseoli had no significant effect on nutrient uptake. Maximum thousand seed weight was obtained in rhizobium treatment which represents the role of effective and efficient rhizobium bacteria in reduction of nitrogen fertilizers use without yield loss.
Keywords: Iron, Seed number, Zinc, Copper, Manganese, Growth indices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mycorrhizae
  • PGPR Phaseolus vulgaris L
  • nutrient elements and growth indices