اثرات کاربرد پوسال زباله شهری و دو نوع زغال زیستی بر غلظت برخی عناصر غذایی در برنج (Oryza)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد

2 عضوهیئت علمی

3 عضو هیئت علمی

چکیده

آزمایشی به منظور بررسی اثر کمپوست زباله شهری و بایوچارهای تولید شده از کاه و کلش برنج و تفاله نیشکر روی غلظت عناصر غذایی برگ گیاه برنج انجام گردید. کمپوست زباله شهری به میزان 0، 10، 20 و30 گرم کمپوست در کیلوگرم خاک بود و تیمار بایوچارهای متفاوت به میزان 0، 3 و 6 گرم بایوچار در کیلوگرم خاک به‌کار برده شد. آزمایش به صورت فاکتوریل و بر پایه طرح بلوک‌های کاملاً تصادفی در سال1392 در سه تکرار اجرا گردید. نتایج نشان داد که بالاترین میزان نیتروژن برگ (05/4 درصد) در تیمار 3 گرم بایوچار کاه و کلش + 30 گرم کمپوست در کیلوگرم خاک و کمترین میزان نیتروژن برگ در مصرف بایوچارها به تنهایی مشاهده شد. میزان فسفر برگ در تیمار 6 گرم بایوچار تفاله نیشکر + 30 گرم کمپوست در کیلوگرم خاک بدست آمد که نسبت به تیمار شاهد بیشتر از دو برابر افزایش داشت. همچنین با افزایش مقدار کمپوست در تمام سطوح بایوچار، میزان فسفر افزایش یافت. حداقل میزان پتاسیم برگ مربوط به تیمار 3 گرم بایوچار کاه و کلش + 20 گرم کمپوست در کیلوگرم خاک می‌باشد. بیشترین میزان مس برگ در تیمار 6 گرم بایوچار کاه و کلش در کیلوگرم خاک، نسبت به کمترین میزان مس برگ در تیمار 3 گرم بایوچار کاه و کلش + 20 گرم کمپوست در کیلوگرم خاک، به میزان 55/39 درصد افزایش یافت. بیشترین میزان روی (49/27 میلی گرم بر کیلوگرم گیاه) در تیمار 20 گرم کمپوست + 3 گرم بایوچار کاه و کلش در کیلوگرم خاک تجمع یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of municipal solid waste compost and two boichar type's application on the concentration of some nutrients in rice (Oryza)

نویسنده [English]

  • sepideh fallah tolekolai 1
چکیده [English]

Effect of different application rates of municipal solid waste compost (MSWC) and biochars derived from rice straw (RSB) and sugarcane straw (SSB) on the nutrients concentration of rice plant leaves was studied. The MSWC application rates were 0, 10, 20 and 30 g MSWC per kg soil and the applied levels of the biochars treatments were 0, 3 and 6 g biochars per kg soil. The experiment was conducted as factorial arrangement based on randomized complete block design with three replications. The results indicated that the highest amount of leaves nitrogen (4.05%) was observed in treatment of 3 gr RSB with 30 gr MSWC per kg soil and in turn, both biochars treatments had minimum amount when applied alone. Phosphorus content in rice leaves in treatment of 6 gr SSB accompanied with 30 gr MSWC per kg soil were more than two times compared with control treatment. Meanwhile, with increasing the amount of MSWC in all levels of biochars, the P contents in leaves were increased. The lowest amount of potassium in leaves belongs to the 3 gr RSB accompanied with 20 gr MSWC per kg soil treatment. The maximum amount of copper in leaves was observed in 6 gr RSB per kg soil treatment indicating 39.55 percentages increases compared to 3 gr RSB accompanied by 20 gr MSWC per kg soil treatment. The maximum amount of zinc (27.49 mg. kg-1plant) was accumulated in 3 gr RSB accompanied by 20 gr MSWC per kg treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biochars
  • Nutrients
  • compost
  • Rice plant