تأثیر تلقیح باکتری‌های ریزوسفری محرک رشد گیاه و قارچ‌های میکوریز آربوسکولار بر جذب عناصر غذایی و برخی فاکتورهای مورفولوژیکی در نعناع‌فلفلی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

2 دانشگاه تبریز

چکیده

باکتری‌های ریزوسفری محرک رشد گیاه و قارچ‌های میکوریز آربوسکولار می‌توانند از طریق افزایش جذب عناصر غذایی بر رشد گیاهان تأثیرگذار باشند. به منظور بررسی اثر باکتری‌های ریزوسفری محرک رشد گیاه و قارچ‌های میکوریز آربوسکولار بر برخی پارامترهای رشدی و جذب عناصر غذایی پرمصرف (نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم) و کم‌مصرف (آهن، مس و روی) در گیاه دارویی نعناع فلفلی، آزمایش گلدانی در قالب طرح کاملاٌ تصادفی با نه تکرار در شرایط گلخانه طراحی و اجرا شد. تیمارهای مورد بررسی شامل سه گونه قارچی میکوریز آربوسکولار (Glomus fasciculatum،Glomus intraradices و Glomus mosseae) و سه جنس باکتریایی از گروه باکتری‌های ریزوسفری محرک رشد گیاه (Azotobacter، Bacillus و سودوموناس‌های گروه فلورسنت (ترکیبی از گونه-هایPseudomonas aeruginosa, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas putida ) و تیمار شاهد که در بستر کشت آن فقط از خاک استریل شده استفاده شده بود، بودند. بیشترین مقادیر وزن خشک ریشه و درصد کلنیزاسیون ریشه در تیمار قارچی Glomus fasciculatum مشاهده گردید. نتایج نشان داد که کاربرد تیمارهای باکتریایی و قارچی، منجر به افزایش معنی‌دار (05/0P≤) وزن خشک اندام‌های هوایی و ریشه و جذب عناصر مورد مطالعه نسبت به شاهد گردید. بیشترین جذب نیتروژن (140 میلی‌گرم در گلدان) از تیمار تلقیح با باکتری Azotobacter، بیشترین جذب فسفر، پتاسیم و منیزیم نیز (به ترتیب 1/54، 731 و 280 میلی‌گرم در گلدان) از تیمار تلقیح با باکتریPseudomonas حاصل شد. همچنین بیشترین جذب کلسیم، آهن، مس و روی (به ترتیب 418، 177/0، 048/0 و 050/0 میلی‌گرم در گلدان) از تیمار تلقیح با قارچ Glomus fasciculatum بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) and arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) inoculation on nutrient uptake and some morphological factors in peppermint (Mentha piperita)

نویسنده [English]

  • hemayat asgari lajayer 2
2 Tabriz university
چکیده [English]

Plant growth promoting rhizobacteria and arbuscular mycorrhizal fungi can inhanced plant growth by increasing nutrient uptake. In order to investigate the effect of PGPR and AMF on some morphological parameters, macro (nitrogen, phosphorus, potassium, calcium and magnesium) and micro (iron, zinc and copper) nutrients uptake, percentage of root colonization and some morphological factors of peppermint, an experiment was conducted as complete randomized design with nine replications. The treatments consisted of three species of AMF (Glomus fasciculatum, Glomus intraradices and Glomus mosseae) and three bacterial species treatment as PGPR (Azotobacter, Bacillus and group of Fluorescens Pseudomonas contain of Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas putida) and control (non bacterial-mycorrhizal). Results showed that the application of PGPR and AMF had significant effect (P≤0/05) on root and shoot dry weight and nutrients uptake in compared to control. Maximum uptake of nitrogen (140 mg pot-1) was obtained at Azotobacter, while Maximum uptake of phosphorus, potassium and magnesium uptake (54.1, 731 and 280 mg pot-1, respectively) were observed at Pseudomonas treatment. The highest values of calcium, iron, zinc and copper uptake (418, 0.177, 0.048 and 0.050 mg pot-1, respectively) were achieved at Glomus fasciculatum treatment. Based on the experimental results, it is concluded that the using of PGPR and AMF can useful role in improving the absorption of nutrients and morphological parameters in peppermint.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nitrogen
  • Phosphorus
  • potassium
  • Iron
  • Copper and Zinc