تأثیر قارچ میکوریزا -آربوسکولار بر گیاه پالایی کادمیم توسط گل جعفری زینتی (Tagetes erecta)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه جیرفت

2 دانشگاه شهیدباهنر کرمان

چکیده

گیاه‌پالایی یک روش زیستی است که در آن از گیاهان برای از بین بردن آلودگی محیطی ناشی از تجمع عناصر سمی مانند کادمیم، مس، سرب، کروم و غیره در خاک استفاده می‌کنند. همزیستی قارچ‌های میکوریزی به افزایش جذب و انتقال عناصر با تحرک کم و همچنین عناصر کم مصرف کمک می‌کند. در این تحقیق مایه تلقیح میکوریزا آربوسکولار از طریق جداسازی قارچ از ریشه گل جعفری و تکثیر آن با گیاهان شبدر و سورگوم در شرایط گلخانه‌ای تهیه شد و تأثیر همزیستی قارچ میکوریزا آربوسکولار بر غلظت و انتقال کادمیم از ریشه به اندام هوایی در گل جعفری در شرایط گلخانه‌ای بررسی گردید. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با پنج سطح کادمیم (0، 100، 200، 400، 800 میلی‌گرم کادمیم بر کیلوگرم خاک) با استفاده از نمک کلرید کادمیم (CdCl2.H2O) و دو سطح میکوریزا (با و بدون میکوریزا) با چهار تکرار انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد که غلظت کادمیم در اندام هوایی بین 91/3 تا 9/94 و در ریشه بین 23/4 و 151میلی‌گرم بر کیلوگرم متغیر است که باعث ایجاد سمیت در گیاه شد، علائم سمیت در گیاهان غیرمیکوریزی شدت بیشتری داشت. در مجموع یافته‌های این پژوهش نشان داد که تلقیح گل جعفری با میکوریزا سبب انتقال بیشتر عناصر مانند فسفر به اندام هوایی گیاه ‌شد، همچنین سبب تثبیت بیشتر عنصر کادمیم در بخش ریشه‌ای گیاه گردید. گیاه‌پالایی یک روش زیستی است که در آن از گیاهان برای از بین بردن آلودگی محیطی ناشی از تجمع عناصر سمی مانند کادمیم، مس، سرب، کروم و غیره در خاک استفاده می‌کنند. همزیستی قارچ‌های میکوریزی به افزایش جذب و انتقال عناصر با تحرک کم و همچنین عناصر کم مصرف کمک می‌کند. در این تحقیق مایه تلقیح میکوریزا آربوسکولار از طریق جداسازی قارچ از ریشه گل جعفری و تکثیر آن با گیاهان شبدر و سورگوم در شرایط گلخانه‌ای تهیه شد و تأثیر همزیستی قارچ میکوریزا آربوسکولار بر غلظت و انتقال کادمیم از ریشه به اندام هوایی در گل جعفری در شرایط گلخانه‌ای بررسی گردید. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با پنج سطح کادمیم (0، 100، 200، 400، 800 میلی‌گرم کادمیم بر کیلوگرم خاک) با استفاده از نمک کلرید کادمیم (CdCl2.H2O) و دو سطح میکوریزا (با و بدون میکوریزا) با چهار تکرار انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد که غلظت کادمیم در اندام هوایی بین 91/3 تا 9/94 و در ریشه بین 23/4 و 151میلی‌گرم بر کیلوگرم متغیر است که باعث ایجاد سمیت در گیاه شد، علائم سمیت در گیاهان غیرمیکوریزی شدت بیشتری داشت. در مجموع یافته‌های این پژوهش نشان داد که تلقیح گل جعفری با میکوریزا سبب انتقال بیشتر عناصر مانند فسفر به اندام هوایی گیاه ‌شد، همچنین سبب تثبیت بیشتر عنصر کادمیم در بخش ریشه‌ای گیاه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of arbuscular mycorrhizal fungi on cadmium phytoremediation by marigold (Tagetes erecta)

نویسنده [English]

  • naser boroumand 1
چکیده [English]

Phytoremediation is a biological method by which plants are used to remove environmental pollution caused by toxic elements such as the accumulation of cadmium, copper, lead, chromium, etc. from soil. The arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) help the plant to increase uptake and translocation of low mobility nutrients and also micronutrients. In this research, arbuscular mycorrhizal inoculant was produced through the isolation of fungi from the roots of marigold and its propagation with clover and sorghum under greenhouse conditions. Moreover the symbiotic effect of arbuscular mycorrhizal fungi on the concentration and transfer of cadmium from the roots to the shoots in Marigold was studied under greenhouse conditions. The experiment was conducted using a factorial based on randomized complete books design with five levels of Cd (0,100, 200, 400, 800 mg kg-1 soil), using the soluble from of CdCl2.H2O and two level of mycorrihizal inoculation (non- inoculated and inoculated) with four replications. Greenhouse test results showed concentrations of cadmium in shoots ranges between 3.91 to 94.9 and in roots between 4.23 and 151 mg.kg-1, which causes toxicity in the plant, with more severe symptoms of toxicity in non-mycorrhizal plants. The results also showed inoculation of marigold with AMF caused increase of P translocation to shoot and accumulation of Cd in roots. Phytoremediation is a biological method by which plants are used to remove environmental pollution caused by toxic elements such as the accumulation of cadmium, copper, lead, chromium, etc. from soil. The arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) help the plant to increase uptake and translocation of low mobility nutrients and also micronutrients. In this research, arbuscular mycorrhizal inoculant was produced through the isolation of fungi from the roots of marigold and its propagation with clover and sorghum under greenhouse conditions. Moreover the symbiotic effect of arbuscular mycorrhizal fungi on the concentration and transfer of cadmium from the roots to the shoots in Marigold was studied under greenhouse conditions. The experiment was conducted using a factorial based on randomized complete books design with five levels of Cd (0,100, 200, 400, 800 mg kg-1 soil), using the soluble from of CdCl2.H2O and two level of mycorrihizal inoculation (non- inoculated and inoculated) with four replications. Greenhouse test results showed concentrations of cadmium in shoots ranges between 3.91 to 94.9 and in roots between 4.23 and 151 mg.kg-1, which causes toxicity in the plant, with more severe symptoms of toxicity in non-mycorrhizal plants. The results also showed inoculation of marigold with AMF caused increase of P translocation to shoot and accumulation of Cd in roots.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mycorrhizal fungi
  • Transportation
  • Heavy metal
  • Ornamental flowers