تاثیر مقادیر و منابع گوگرد بر رشد و برخی خواص کیفی میوه سیب رقم زرد

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده

گوگرد، عنصری پرمصرف و ضروری بوده که بر رشد گیاه، کیفیت و سلامت محصولات کشاورزی موثر است. این تحقیق ، با هدف بررسی اثر مقادیر و منابع گوگرد بر رشد و کیفیت میوه سیب رقم زرد در استان آذربایجان غربی انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به مدت چهار سال زراعی (86-1382) انجام گرفت. هر درخت با دو منبع گوگرد (آلی و معدنی) در سه سطح صفر، دو و چهار کیلوگرم مورد تغذیه قرار گرفت. نتایج نشان داد که تاثیر سطوح گوگرد بر pH خاک و قابلیت استفاده عناصر فسفر، آهن و روی در خاک معنی دار بود. کمترین pH و بیشترین قابلیت استفاده فسفر، روی و آهن با مصرف چهار کیلوگرم گوگرد بدست آمد. نتایج تجزیه برگ مشخص کرد که رابطه بین سطوح گوگرد و غلظت عناصر غذائی به جز کلسیم و منیزیم، معنی‏دار بود. تغذیه گوگرد، غلظت عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم، آهن، منگنز، روی و مس را در برگ نسبت به شاهد افزایش داد. گوگرد مصرفی تاثیری بر سفتی بافت میوه نداشت. با این وجود بالاترین وزن، درصد مواد جامد محلول و اسیدیته کل میوه در تیمار مصرف چهار کیلوگرم گوگرد از منبع آلی حاصل شد. مقدار کلروفیل بطور معنی داری با سطوح گوگرد افزایش یافت. بیشترین میزان کلروفیل در تیمار دو کیلوگرم گوگرد از منبع آلی بدست آمد. نتایج این تحقیق پیشنهاد می‏کند که گوگرد به عنوان یک عنصر غذائی کلیدی، نقش مهمی در تعادل تغذیه ای، بهبود کمیت و کیفیت سیب در خاک های آهکی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of sulfur rates and sources on growth and fruit quality of apple var. Golden Delicious

نویسنده [English]

  • Aziz Majidi
1. Assistant Professor of Agricultural and Natural Resource Research Center of west Azerbaijan, Urmia, Iran
چکیده [English]

Sulfur (S) is an essential macronutrient influencing plant growth, nutrient efficiency, quality and health of agricultural crops. The purpose of this research was to study the effects of S rates and sources on growth and fruit quality of apple (Malus domestica L.) trees of ‘Golden Delicious’ at West Azerbaijan, Iran. Experiment was conducted during four seasons (2003-2007), using a factorial randomized complete block design (RCBD) with three replications. The treatments included two sources of S (organic and inorganic S with Thiobacillus inoculums), each applied at three different rates (0, 2 and 4 Kg S/tree). The results showed soil pH and availability of P, Fe and Zn were significantly influenced by S application rates. The least pH and the highest values of P, Zn and Fe availability in soil were achieved with 4 kg S/tree. Leaf chemical analysis revealed significant relationship between S rates and leaf nutrient contents except of Ca and Mg. Leaf N, P, K, Fe, Mn, Zn and Cu contents were increased with S application as compared with the control. The added S had no effect on fruit firmness but, the highest weight, total soluble solid and total acidity of fruit recorded in 4 kg S/tree from organic source. Chlorophyll content was significantly increased with S application rates. The highest chlorophyll content obtained in 2 kg S/tree treatment from organic source. The results suggested that, S is a key nutrient which has important role in balance nutrition, fruit quality and quantity enhancement of apple orchards in calcareous soils.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apple (Malus domestica L.)
  • chlorophyll
  • Leaf nutrients
  • Soil pH
  • Sulfur fertilization