تاثیر مقدار رطوبت و خاک فسفات بر فسفر محلول در حضور قارچ‌های حل کننده فسفر در طی زمان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 دانشگاه یاسوج

چکیده

انحلال فسفر توسط ریزموجودات حل کننده فسفر به شرایط محیط و ترکیب بستر کشت بستگی دارد. مطالعه حاضر برای بررسی تأثیر دو گونه قارچی، رطوبت و مقدار خاک فسفات بر فسفر محلول، pH و تغییرات وزن محیط کشت در بستر پوسته شلتوک برنج در طی زمان انجام شد. قارچ‌‌های مورد استفاده Aspergillus niger و یک جدایه از معدن فسفات کوه لار یاسوج بودند. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه عامل خاک فسفات (در سه سطح صفر، 1:8 و 1:4 خاک فسفات: پوسته شلتوک)، رطوبت (در دو سطح 100 و 200 درصد وزنی) و قارچ در سه سطح (شاهد، جدایه و A.niger) با سه تکرار به‌صورت بسته‌ای در یک دوره 60 روزه انجام شد. در زمان‌های 10، 30 و 60 روز پس از انکوباسیون فسفر محلول، pH و جرم محیط کشت (کاهش وزن محیط کشت در طول زمان) اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد که حضور خاک فسفات نه‌تنها فسفر محلول را افزایش نداد بلکه حتی با کاهش آن همراه بود. به‌صورت کلی در رطوبت 200 درصد وزنی فسفر محلول بیشتر بود. بیشترین فسفر محلول در تیمار قارچ A.niger در رطوبت 200 درصد و سطح 1:8 خاک فسفات به‌دست آمد. فسفر محلول در تیمارهای مربوط به قارچ جدایه بیشتر روند کاهشی داشت هرچند این قارچ رشد بیشتری نسبت به A.niger نشان داد. روند تغییرات pH با فسفر محلول معکوس بود و با کاهش pH فسفر محلول افزایش یافت. نتایج نشان داد که ترکیب محیط کشت برای تهیه کودهای زیستی فسفر اهمیت بسزائی داشته و تحقیقات بیشتری را می‌طلبد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of moisture level and rock phosphate on soluble P at the presence of phosphorus solubilizing fungi during time

چکیده [English]

Dissolution of phosphate by P solubilizing microorganisms is dependent on the environmental conditions and the composition of the medium culture. Present study conducted to investigate the effect of two fungal species, moisture content and rock phosphate content on water soluble phosphate (WSP), pH and changes of medium weight with time. Two fungi Aspergillus niger and one isolate from rock phosphate mine mountain Laar used as P solubilizing fungi. The experiment performed as factorial in a completely randomized design with three rock phosphate (RP) levels (zero, 1:8 and 1:4 RP: rice husk), two levels of moisture content (100 and 200% w/w) and fungi at three levels (control, the isolate and A. niger) with three replications for 60 days. At 10, 30 and 60 days after incubation WSP, pH and mass reduction of culture medium were measured. Results showed that presence of RP not only did not increase but even decreased WSP. Genrally, WSP increased with moisture increase to 200%. The highest WSP achieved in the presence of A. niger on 200% moisture level and 1:8 RP. Water soluble P showed a decreasing trend in the presence of the isolate though it had a higher growth than A. niger. The trend of pH changes were similar to WSP which increased as pH decreased. Results of the present study suggest that medium composition and condition is important on P solubilization and need more attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Incubation
  • pH
  • Changes of weight
  • Medium