بررسی تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و کیفیت میوه کیوی رقم هایوارد

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار/ دانشگاه گیلان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد/ دانشگاه گیلان

3 مربی پژوهشی/ موسسه تحثیقات مرکبات کشور

4 استادیار پژوهشی/ موسسه تحقیقات مرکبات

چکیده

سابقه و هدف: بررسی امکان استفاده تلفیقی یا جایگزینی تدریجی کودهای شیمیایی با کودهای آلی در تغذیه باغ‌های کیوی به دلیل مخاطرات زیست محیطی ناشی از مصرف کودهای شیمیایی و افزایش ارزش تجاری میوه‌های ارگانیک، اقدامی ضروری است . تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرات کوتاه مدت چهار نوع کود آلی در مقایسه با کود کامل شیمیایی بر عملکرد کل، اجزای عملکرد و ویژگی‌های کیفی میوه کیوی انجام شد.
مواد و روش‌ها : این تحقیق مزرعه‌ای کوتاه مدت، در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با 6 تیمار ( یک تیمار کود کامل شیمیایی، 4 تیمار کود آلی شامل30 کیلوگرم از آزولا یا آزوکمپوست یا کود گاوی یا ورمی‌کمپوست و یک تیمار بدون کود) و 4 تکرار، در باغ کیوی پژوهشکده مرکبات رامسر انجام شد. کودها در سایه ‌انداز درخت با خاک سطحی مخلوط و کنترل علف‌های هرز و آبیاری قطره‌ای، در مواقع نیاز انجام شد. بعد از رسیدن، میوه ها برداشت و ویژگیهای کمی و کیفی آنها تعیین شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که ویژگیهای کمی مانند عملکرد کل هر درخت، وزن میوه های بازارپسند و درصد آن و درصد ماده خشک میوه در تیمارهای تغذیه شده با کود آلی و یا کود شیمیایی بطور معنی دار بیشتر از تیمار بدون کود بدست آمد. حداکثر و حداقل عملکرد کل میوه بین تیمارهای کودی بترتیب در تیمار آزوکمپوست (kg84) و آزولا (kg 62) بدست آمد. کمترین و بیشترین وزن میوه‌های ریز به ترتیب در درختان تیمار شده با ورمی کمپوست (kg 1) و آزولا (kg 18)، کمترین و بیشترین میوه های کج و معوج به ترتیب در تیمار ورمی‌کمپوست و کود گاوی و کمترین و بیشترین میوه‌های غیربازارپسند در هر درخت به ترتیب در تیمار ورمی‌کمپوست (5 کیلو گرم) و کود گاوی (28 کیلوگرم) بدست آمد. در درختان تیمار شده با ورمی‌کمپوست و آزوکمپوست، حداکثر( 58 کیلوگرم) و تیمار شده با آزولا حداقل میوه‌های بازارپسند (kg 36) تولید شد. صفات کیفی میوه مانند سفتی و مواد جامد محلول ( (TSS در زمان برداشت در تیمارهای مختلف اختلاف معنی‌دار ندارد. اسیدیته عصاره میوه ((pH در درختان تغذیه شده با کود های آلی مشابه تیمار شاهد ولی بیشتر از کود شیمیایی است اما بین تیمارها تفاوت معنی‌دار وجود ندارد.. اسیدیته قابل تیتراسیون (TA) و مقدار ویتامین C در میوه درختان تیمار شده با کودهای آلی و شیمیایی بطور معنی‌داری از تیمار شاهد بیشتر است.
نتیجه‌گیری: با استناد به نتایج این تحقیق، می‌توان گفت در ارتباط با ویژگی‌های کمی میوه در زمان برداشت، مصرف کودهای آلی و یا شیمیایی اثر مثبت و مشابه ای بر عملکرد کل و عملکرد میوه‌های بازارپسند در مقایسه با تیمار بدون کود داشت لذا در کیوی کاریها کودهای آلی می تواند جایگزین کود های شیمیایی شود. بین کودهای آلی، آزوکمپوست و ورمی‌کمپوست مناسب‌تر تشخیص داده شد. بدلیل مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف کودهای شیمیایی، می‌توان از کودهای آلی قابل دسترس در شمال ایران، بررسی شده در این مطالعه بویژه آزوکمپوست، ورمی‌کمپوست و کود گاوی به منظور افزایش عملکرد و تولید میوه کیوی ارگانیک در کیوی کاریهای استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of organic and chemical fertilizers on yield and quality in Hayward variety of kiwifruit

نویسندگان [English]

  • reza Ebrahimi Gaskarei 1
  • Fateme Hasanzadeh 2
1 Faculty member/ University of Guilan
2 Msc Student/ University of Guilan
چکیده [English]

Background and aims: Evaluation of the possibility of integrated use of organic and inorganic fertilizers or gradual replacement of chemical fertilizers with organic manures is necessary in nutrition of kiwi vines, due to environmental issues resulted due to application of chemical fertilizers as well as increasing market value of organic fruits. This research was conducted to evaluate the short-term effects of four types of organic manures as compared to complete chemical fertilizer on total yield, yield components and qualitative characteristics in kiwifruit.
Materials and Methods: This short term field research was conducted in a randomized complete blocks design, consisting 6 treatments (complete chemical fertilizer treatment, organic manure treatments includes 30 kg of azola or azocompost or vermicompost or cow manure and treatment witout addition) and 4 replications, in kiwifruit garden, in citruse research center, Ramsar, Iran. Manures or fertilizers were mixd with surface soil, thoroughly and weed control and drop irrigation was done when nessesary. Fruits were harvested after ripening and their qualitative and quantitative properties were determined.
Results: The results approved that quantitative parameters including total yield per tree, marketable fruits and its percentage and percentage of fruit dry matter, in organic and inorganic treatments were greater than control. Maximum and minimum total fruit yeild amoung treated plants were obtained in azocompost (84kg) and azola (62 kg) treatments. Minimum and maximum weight of tiny fruits in vermicompost (1kg) and azola (18kg), Minimum and maximum weight of deformed fruits in vermicompost and cow manure, minimum and maximum weight of unmarketable fruits in vermicompost (5 kg) and cow manure (28 kg), were obtained, respectively. Highest and lowest amount of marketable fruits produced by vermi/azocompost (58 kg) and azola (36kg) treatments, respectively. Ther is no significant differences between qualitative parameters in fruits in harvest time in different treatments such as firmness and total soluble solid (TSS). Acidity of fruits extract (pH) in vines treated with organic source were similar to control but it is more than chemical treatment, however there is no significant differences between treatments.Titratable acidity (TA) and Vitamin C in plants treated with organic or chemical fertilizer were greater than control, significantly.
Conclusion: according to the results in this research, it can be concluded that in the case of quantitative parameters, application of organic and inorganic fertilizers had positive but similar effects on total yield and marketable fruit weight, in harvest time as compar to the control, so, organic manure can be applied instead of chemical fertilizer in kiwifruit gardens and amoung organic manures, azocompost and vermicompost simes to be better choice. Due to environmental issues of chemical fertilizers, available organic manures including vermicompost, azocompost and cow manure can be applied to increase the quantitative and qualitative parameters and to produce organic kiwifruit in north of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • firmness
  • Nutrients
  • titratable acidity
  • Vitamin C
1.Adhami, A., Maftou., M., and molavi, R. 2014. Laboratory guide for soil test and plant
analysis. .(Translated in Persian). Yasouj university press, Pp: 34-195.
2.Ashouri Vajary, M. 2012. Study the storange life of Hayward kiwifruit based on mineral
analysis of fruits. Master's thesis, University of Guilan.
3.Ashournejad., M. 2011. Comparison methods of organic farming, integrated and conventional
composition and behavior of kiwifruit after harvest. Master's thesis, University of Guilan.
4.Amodio, M.L., Colelli, G., Hasey, J.K., and Kader, A. 2007. A comparative study of
composition and post harvest performance of organically and conventionally grown
kiwifruits. J. Sci. Food Agric. 87: 1228-1236.
5.Benge, J.R., Banks, N.H., Tillmann, R., and Nihal, S.H. 2000. Pairwise comparison of the
storage potential of kiwifruit from organic and conventional production system. Hort. Sci.
28: 147-152.
6.Capitani, D., Manninab, L., Proietti, N., Soboleva, A.P., Tomassinic, A., Micchelic., A., Di
Coccoc, M.E., Capuanic, G., De Salvadord, R., and Delfini, M. 2010. Monitoring of
metabolic profiling and water status of Hayward kiwifruits by nuclear magnetic resonance.
Talanta. 82: 1826-1838.
7.Carman, H.F., and Clonskyl, K.M. 2004. California handlers describe marketing issues for
organic kiwifruit. California Agriculture. 58: 169-175.
8.Crisosto, G.M., Hasey, J., Zegbe, J.A., and Crisosto, CH. 2012. New quality index based on
dry matter and acidity proposed for Hayward kiwifruit. California Agriculture. 66: 2. 70-75.
9.De Ponti, T., Rijk, B., and van Ittersum, M.K. 2012. The crop yield gap between organic and
conventional agriculture, Agricultural Systems. 108: 1-9.
10.Do Amarante, C.T., Steffens, C.A., Luiz Mafra, A., and Albuquerque, J.A. 2008. Yield and
fruit quality of apple from conventional and organic production systems. Pesq. Agropec.
Bras Brasilia. 43: 333-340.
11.Du, G., Li, M., Ma, F., and Liang, D. 2009. Antioxidant capacity and the relationship with
polyphenol and vitamin C in Actinidia fruits. Food Chem. 113: 557-562.
12.Esteve, M.J., Frıgola, A., Rodrigo C, and Rodrigo D. 2005. Effect of storage period under
variabl conditions on the chemical and physical composition and colour of Spanish
refrigerated orange juices. Food Chem. Toxicol. 43: 1413-1422.
13.Famiania, F., A. Baldicchia, D., Farinellia, J.G., Cruz-Castillob, F., Marocchic, M.,
Mastroleoc, S., Moscatellod, S., Proietti, D., and Battistelli, A. 2012. Yield affects
qualitative kiwifruit characteristics and dry matter content may be an indicator of both
quality and storability. Sci. Hort. 146: 124-130.
14.Hugh, R., Pommeresche, R., Eltun, R., Hansen, S., and Korsaeth, A. 2008. Soil structure,
organic matter and earthworm activity in a comparison of cropping systems with contrasting
tillage, rotations, fertilizer levels and manure use. Agriculture, Ecosystems and Environment.
124: 275-284.
15.Hunter, D.C., Skinner, M.A., Ferguson, A.R., and Stevenson, L.M. 2010. Kiwifruit and
Health. Bioactive, Foods Promot. Health: Fruits and Vegetables.
16.Lata, B. 2008. Apple peel antioxidant status in relation to genotype, storage type and time.
Sci. Hort. 117: 45-52.
17.Leifeld, J. 2012. How sustainable is organic farming? Agriculture, Ecosystems &
Environment. 150: 121-122.
18.Marsh, K., Attanayake, S., Walker, S., Gunson, A., Boldingh, H., and MacRae, E. 2004.
Acidity and taste in Kiwifruit. Postharvest Biol. Technol. 32: 159-168.
19.Nunes-Damaceno, M., Muñoz-Ferreiro, N., Romero-Rodríguez, M.A., and Vázquez-Odériz,
M.L. 2013. A comparison of kiwifruit from conventional, integrated and organic production
systems. Food Sci. Technol. 54: 291-297.
20.Park, Y.S.M., Polovka, M., Suhaj, K.S., Ham, S.G., Kang, Y.K., Park, P., Arancibia Avila,
F., Toledo, M., Sanchez, R., and Gorinstein, S. 2015. The postharvest performance of
kiwifruit after long cold storage. Eur Food Res. Technol. 241: 601-613.
21.Parmentier, V. 1998. Handling of New Zealand kiwifruit in Europe. PhD Thesis, Katholiek,
University of Leuven, Belgium, 260p.
22.Peck, G.M., Andrews, P., Reganold, J., and Fellman, J. 2006. Apple orchard productivity and
fruit quality under orgnic, conventional and integrated management. Hortscience. 41: 1. 99-107.
23.Riahi, A., Hdider, C., Sanaa, M., Tarchoun, N., Khedere, M., and Guezalf, I. 2009. Effect of
conventional and organic production systems on the yield and quality of field tomato
cultivars grown in Tunisia. J. Sci. Food Agric. 89: 2275-2282.
24.Singh, R., Sharma, R.R., Kumar, S., Gupta, R.K., and Patil, R.T. 2008. Vermicompost
substitution influences growth, physiological disorders, fruit yield and quality of strawberry
(Fragaria x ananassa Duch.). Bioresour. Technol. 99: 8507-8511.
25.Strik, B. 2005. Growing Kiwifruit. Washington State University. Pp: 1-2.
26.Tavarini, S., Degl Innocenti, E., Remorini, D., Massai, R., and Guidi, L. 2008. Antioxidant
capacity, ascorbic acid,total phenols and carotenoids changes harvest and after storage of
Hayward kiwifruit. Food Chem. 107: 282-288.
27.Whortington, V. 2001. Nutritional quality of organic versus conventional fruits, vegetables,
and grains. J. Altern. Complement. Medi. 7: 161-173.
28.Yousefi, R. 2014. The effects of organic nutrition on the physicochemical properties and
secondary materials Hayward variety kiwifruit during storage and shelf life, Master's thesis,
Senate nonprofit institution of higher education.