تأثیر جهت و فاصله از کارخانه پرهام‌روی زنجان بر غلظت و فاکتور انتقال روی در ورک و سلمه‌تره

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 زنجان

2 دانشگاه زنجان

چکیده

چچکیده
سابقه و هدف: آلودگی خاک و گیاه به عناصر سنگین مانند روی در اثر فعالیت‌های صنعتی بر سلامت انسان‌ها آثار سوء داشته است. کارخانجات صنعتی و معادن، کودها، سموم، فاضلاب‌ها از مهم‌ترین منابع آلاینده آب، خاک و گیاهان به فلزات سنگین به شمار می‌آیند. استان زنجان دارای کارخانه‌های تولید روی و فعالیت‌های معدن‌کاوی زیادی بوده که باعث آلودگی خاک، آب وگیاهان شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر جهت و فاصله از کارخانه پرهام‌روی زنجان بر غلظت روی در خاک، ریشه و بخش‌هوایی و فاکتور انتقال روی در گیاهان مرتعی غالب منطقه (سلمه‌تره و ورک) اندازه‌گیری شد.
مواد و روش‌ها: این آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام گردید. فاکتورها‌ شامل 3 جهت (شمال‌ شرق، شرق و غرب کارخانه)، 6 فاصله (250-0، 500-250، 750-500، 1000-750، 1250-1000 و 1500-1250 متری از کارخانه) و دو گیاه سلمه‌تره (Chenopodium album) و ورک (Hulthemia persica) بود. نمونه‌های گیاه و خاک از مناطق مورد نظر جمع‌آوری شد. نمونه‌های ریشه و بخش‌هوایی گیاه با استفاده از اسید نیتریک غلیظ هضم و روی قابل دسترس خاک با DTPA استخراج گردید. غلظت روی نمونه‌ها با استفاده از دستگاه جذب‌اتمی اندازه‌گیری شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که اثر جهت و فاصله از کارخانه بر غلظت عنصر روی در بخش‌هوایی و ریشه و فاکتور انتقال معنی‌دار بود (p <0.01). بیشترین غلظت روی در بخش‌هوایی و ریشه گیاه ورک به ترتیب 1125 و 1322 میلی‌گرم بر کیلوگرم ماده خشک در جهت شمال‌شرق و در محدوده 250-0 متری از کارخانه بود. کمترین غلظت روی در بخش‌هوایی و ریشه گیاه ورک به ترتیب 7 و 30 میلی‌گرم بر کیلوگرم ماده خشک در جهت غرب و در محدوده 1500-1250 متری از کارخانه بود. بیشترین مقدار فاکتور انتقال (46/1) در گیاه سلمه‌تره و در محدوده 1500-1250 متری در جهت شمال‌شرق و کمترین مقدار فاکتور انتقال (22/0) در گیاه ورک و در محدوده 1500-1250 متری در جهت غرب کارخانه مشاهده گردید. اثر متقابل جهت، فاصله و گیاه بر غلظت عنصر روی در بخش‌هوایی و ریشه و فاکتور انتقال معنی‌دار بود (p <0.01).
نتیجه‌گیری: درجهت شمال‌شرق (باد غالب) آلودگی گیاه بیشتر تحت تاثیر باد قرار داشت اما در فواصل نزدیک به کارخانه در جهت‌ شرق، فاضلاب خروجی و در جهت غرب، پسماند عامل اصلی آلودگی خاک و گیاه بود. گیاه ورک به خاطر ریشه‌های ضخیم و گسترده‌‌تر خود نسبت به گیاه سلمه‌تره روی بیشتری را توسط ریشه جذب و به بخش‌هوایی انتقال داده بود اما در جهت شمال‌شرق عامل ته‌نشست‌های اتمسفری ناشی از کارخانه نقش مهمی در آلودگی خاک و گیاهان داشت. گیاه سلمه‌تره به خاطر زیست‌توده گیاهی بالا روی را بیشتری در بخش‌هوایی خود نسبت به گیاه ورک با ساقه زبر و تیغ‌دار از هوا جذب نموده بود، به همین دلیل فاکتور انتقال نیز در گیاه سلمه‌تره در فواصل دورتر در جهت باد غالب بیشتر از گیاه ورک بود. ورک در مناطق دپوی پسماندها، روی بیشتری به بخش‌هوایی انتقال داده بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of direction and distance from the Parham-Zinc factory of Zanjan on zinc concentration and translocation factor in Hulthemia persica and Chenopodium album

نویسندگان [English]

  • Reza Asgari 2
  • mehdi Tafvizi 2
  • Toraj Khoshzaman 2
1
2
چکیده [English]

Abstract
Background and objectives: Contamination of soil and plants with heavy elements including zinc, due to industrial activities, might have significant adverse effects on human health. Industrial factories and mines, fertilizers, pesticides and waste water are the most important sources of water, soil and plants contaminations. In Zanjan province, there is a wide range of zinc processing and production factories and mining activities that can contaminate soil, water and plants. The aim of this study was to investigate the zinc concentration of the soil, shoot and root and zinc translocation factor (TF) in dominant rangeland plants (Hulthemia persica and Chenopodium album) in different distances and directions from factory.
Materials and methods: This study was conducted as factorial in a completely randomized design with three replication. The experimental treatments included three directions (northeast, east and west of the factory), six different distances from the factory (0-250, 250-500, 500-7500, 750-1000, 1000-1250, 12500-1500 meters) and two plants (Hulthemia persica and Chenopodium album). The soil and plant samples were collected from the selected sites. Shoot and root samples were digested by concentrated nitric acid and available zinc in soil was extracted by DTPA. The zinc concentrations were measured by atomic absorption spectroscopy.
Results: The results showed that the effect of direction and distance from the factory was significant on zinc concentration of shoot and root and also translocation factor, (p < 0.01). The highest zinc concentration in shoot and root was 1125 and 1322 (mg/kg dry matter) in the northeast direction, in the range of 0 to 250 meters from the factory. The lowest zinc concentration in the shoot and roots was 7 and 30 (mg/kg dry matter) in the west, in the range of 1250 to 1500 meters from the factory. The highest amount of TF (1.46) was observed in Chenopodium album in the range of 1250-1500 meters in the northeast and the lowest TF (0.22) was in Hulthemia persica, in the range of 1250-1500 meters in the west direction. The directions×distances×plants interaction on zinc concentration of shoot, root and also TF were significantly
(p < 0.01).
Conclusion: In the northeast direction (dominant wind), plant and soil pollution was mostly influenced by wind. The main contamination factors of the soil and plant at distances close to the factory were waste water and waste in the east and west direct, respectively. Hulthemia persica, with a broad and thick root system, was able to absorb more zinc and transfer it to the shoot part. But in the northeast direction, the atmospheric deposition of the factory played an important role in soil and plant contamination. Chenopodium album with high vegetation biomass absorbed more zinc from the air in its shoot than Hulthemia persica with rough and blubber stems. For this reason, in the dominant wind direction, the TF was also found in the Chenopodium album at as far from distances higher than Hulthemia persica. Therefore, the absorption of atmospheric zinc was higher in Chenopodium album. In waste disposal areas, Hulthemia Persica had a more translocation factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Atmospheric deposition
  • Contamination
  • industrial activities
  • waste disposal
  • Waste water
1.Afshari, A., Khademi, H., and Delavar, M.A. 2015. Evaluation of Heavy Metal Contamination Using Pollution Factor in Soil Land with Different Uses in the Central District of Zanjan Province. J. Water Soil Cons. 25: 4. 41-52. (In Persian)
2.Agrawal, M. 2003. Enhancing Food Chain Integrity: Quality Assurance Mechanism for Air Pollution Impacts on Food and Vegetable System. Final Technical Report (R7530) Submitted to Department for International Development, United Kingdom.
3.Al-Jassir, M.S., Shaker, A., and Khaliq, M.A. 2005. Deposition of heavy metals on green leafy vegetables sold on roadsides of Riyadh city, Saudi Arabia. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. 75: 1020-1027.
4.Amer, N., Chami, Z.A., Bitar, L.A., Mondelli, D., and Dumontet, S. 2013. Evaluation of Atriplex halimus, Medicago lupulina and Portulaca oleracea for phytoremediation of Ni, Pb and Zn. Inter. J. Phytoremed. 15: 498-512.
5.Anwar, S., Nawaz, M.F., Gul, S., Rizwan, M., Ali, S., and Kareem, A. 2016. Uptake and distribution of minerals and heavy metals in commonly grown leafy vegetable species irrigated with sewage water. Environmental monitoring and assessment. 188: 541‏.
6.Azimi, S., Cambier, P., Lecuyer, I., and Thevenot, D. 2004. Heavy metal determination in atmospheric deposition and other fluxes in Northern France agrosystems. Water, Air and Soil Pollution. 157: 295-313.
7.Bahmani, B., Delavar, M.A., and Safari, Y. 2013. Geostatistical analysis and risk assessment of soil and plant contaminated by lead and zinc in Zanjan zinc industrial area. M.Sc. Thesis on Dept of Soil Science, University of Zanjan. (In Persian)
8.Bigdeli, M., and Seilsepour, M. 2008. Investigation of metals accumulation in some vegetables irrigated waste water in Shahre Rey-Iran and toxicological implications. American-Eurasian J. Agric. Environ. Sci.4: 1. 86-92.
9.Bouyoucos, C.J. 1962. Hydrometer method improved for making particle size analysis of soil. Agron. J. 54: 464-465.
10.Burt, R. 2004. Soil survey laboratory methods manual: soil survey investigations report
No. 42 Version 4.0. Nebraska: United States Department of Agriculture, Natural Resources Conservation Service.
11.Cariny, T. 1995. The Reuse of Contaminated Land. John Wiley and Sons Ltd. Pub., USA, 219p.
12.Chary, N.S., Kamala, C.T., and Raj, D.S.S. 2008. Assessing risk of heavy metals from consuming food grown on sewage irrigated soils and food chain transfer. Ecotoxicology and environmental safety. 69: 3. 513-524.
13.Chen, M., Qin, X., Zeng, G., and Li, J. 2016. Impacts of human activity modes and climate on heavy metal “spread” in groundwater are biased. Chemosphere. 152: 439-445. ‏
14.Chukwuji, M.A.I., Nwajei, G.E., and Osakwe, S.A. 2005. Recycling waste in agriculture: Efficacy of composting in ameliorating trace metal availability and soil borne pathogens. Europ. J. Sci. Res. 11: 572-577.
15.Cui, Y.J., Zhu, Y.G., Zhai, R.H., Chen, D.Y., Huang, Y.Z., Qiu, Y., and Liang, J.Z. 2004. Transfer of metalsfrom soil to vegetables in an area near a smelter in Nanning, China. Environment International. 30: 6. 785-791.
16.Diani, M., Mohammadi, J., and Naderi, M. 2009. Geostatistical Analysis of Pb, Zn and Cd concentration in soil of Sepahanshahr suburb (south of Esfahan). J. Water Soil. 23: 4. 67-76. (In Persian)
17.Geng, J., Wang, Y., and Luo, H. 2015. Distribution, sources and fluxes of heavy metals in the Pearl River Delta, South China. Marine pollution bulletin. 101: 914-921.
18.Gilmour, J.T., and Kittrick, J.A. 1979. Solubility and equilibria of zinc in a flooded soil.
Soil Sci. Soc. Amer. J. 43: 5. 890-892.
19.Heydari, H. 2003. Research project of Zanjan wind Atlas. Departmant of meterology of Zanjan Province. (In Persian)
20.Jo, O.W., and Nwabue, F.I. 2012. Heavy Metals effect due to Contamination of Vegetables from Enyigba Lead Mine in Ebonyi State, Nigeria, Environment and Pollution. 2: 1. 19-26.
21.Jones, Jr.J.B., and Case, V.W. 1990. Sampling, handling and analyzing plant tissue samples. Sampling handling and analyzing plant tissue samples. 3: 389-427.
22.Kabata-Pendias, A., and Pendias, H. 2001. Trace elements in soils and plants. Third Ed. CRC press. Boca Raton, London, 432p.
23.Kaznina, N.M., Titov, A.F., Laidinen, G.F., and Talanov, A.V. 2009. Setaria Viridis tolerance of high zinc concentrations. 36: 6. 575-581.
24.Lindsay, W.L., and Norvell, W.A. 1978. Development of DTPA soil test for zinc, iron, manganese and copper. Soil Science Society of America, Proceedings. 42: 421-428.
25.Mirshekali, H., Hadi, H., Khodaverdiloo, H., and Amirnia, R. 2014. Assessing the Efficiency of Sorghum (Sorghum Bicolor) and Common Lambsquarter (Chenopodium Album) in Phytoremediation of Zn from Soil. JWSS. 18: 67. 1-9.
26.Nazemi, S., Asgari, A.R., and Raei, M. 2010. Survey the amount of heavy metals in cultural vegetables in suburbs of Shahroud. Iran. J. Health Environ. 3: 2. 195-202. (In Persian)
27.Nikolić, D., Milošević, N., Živković, Ž., Mihajlović, I., Kovačević, R., and Petrović, N. 2011. Multi-criteria analysis of soil pollution by heavy metals in the vicinity of the Copper Smelting Plant in Bor (Serbia). J. Serbian Chem. Soc. 76: 4. 625-641.
28.Nimrozi, A., and Moaf Porian, G. 2011. Evaluation of heavy metals distribution in soil of Ab-Barik Industrial area in Shiraz province. The 31th meeting of Earth Sciences, Pp: 1-7.
(In Persian)
29.Nourian, M., Delavar, M.A., Shekari, P., and Abdollahi, S. 2012. Study of distribution of soil pollution by heavy metals with geostatistics and fuzzy clusterin g in Dizajabad area, Zanjan Province, J. Water Soil Cons. 21:1. 125-143.
30.Onder, S., Dursun, S., Gezgin, S., and Demirbas, A. 2007. Determination of heavy metal pollution in grass and soil of city centre green areas (konya, Turkey). Polish J. Environ. Stud. 16: 1. 145-154.
31.Parizanganeh, A., Hajisoltani, P., and Zamani, A. 2010. Assessment of heavy metal
pollution in surficial soils surrounding Zinc Industrial Complex in Zanjan-Iran. Procedia Environmental Sciences. 2: 162-166.
 32.Raicevic, S., Perovic, V., and Zouboulis, A.I. 2009. Theoretical assessment of
phosphate amendments for stabilization of (Pb + Zn) in polluted soil. Waste Management. 29: 5. 1779-1784.
33.Rastgar, M.A. 1998. Weeds and their control methods. University of Tehran Press, 414p.
(In Persian)
34.Richards, L.A. 1969. Diagnosis and Improvement of Saline and Alkali Soils. US Salinity Laboratory Staff. Agricultural Handbook. No 60. USDA. US, 160p.
35.Sanchez-Camazano, M., Sanchez-Martin, M.J., and Lorenzo, L.F. 1994. Lead and cadmium in soils and vegetables from urban gardens of Salamanca (Spain). Science of the Total Environment. 146: 163-168.
36.Shakeri, A., Modaberi, S., Ghasemi, M., and Sayare, A. 2008. Pollution and Distribution of heavy metals in soils of Hashtgerd area, North West of Tehran. The 34th National and the 2nd International Geosciences Congress, Pp: 1-5. (In Persian)
37.Sharma, R.K., Agrawal, M., and Marshall, F.M. 2007. Heavy metals contamination of soil and vegetables in suburban areas of Varanasi, India. Ecotoxicology and environmental safety. 66: 258-266.
38.Sharma, S., and Prasad, F.M. 2010. Accumulation of Lead and Cadmium in soil and vegetable crops along major highways in Agra (India). J. Chem. 7: 4. 1174-1183.
39.Singh, S., and Kumar, M. 2006 .Heavy Metal Load of Soil, Water and Vegetables in
Peri-Urban Delhi. Environmental Monitoring and Assessment. 120: 1. 79-91.
40.Sposito, G., Land, L.J., and Chang, A.C. 1982. Trace metal chemistry in aird-zone field
soils amended with sewage sludge: I. Fractionation of Ni, Cu, Zn, Cd and Pb in solid phases. Soil Sci. Soc. Amer. J. 46: 2. 260-264.
41.Tabande, L., and Taheri, M. 2016. Assessment of Pollution and Relationship between Heavy Metals Concentration in Soil and Leafy Vegetables in Zanjan Province. Iran. J. Soil Res.
30: 1. 49-60. (In Persian)
42.Türkdoğan, M.K., Kilicel, F., Kara, K., Tuncer, I., and Uygan, I. 2003. Heavy metals in soil, vegetables and fruits in the endemic upper gastrointestinal cancer region of Turkey. Environmental toxicology and pharmacology. 13: 3. 175-179.
43.Voutsa, D., Grimanis, A., and Samara, C. 1996. Trace elements in vegetables grown in
an industrial area in relation to soil and air particulate matter
. Environmental pollution.
94: 3. 325-335.
44.Walkley, A., and Black, I.A. 1934. Examination of the degtjareff method determination
soil organic matter and a proposed modification of the chromic acid titration method.
Soil Science. 34: 29-38.
45.Zheng, N., Wang, Q., Zhang, X., Zheng, D., Zhang, Z., and Zhang, S. 2007. Population health risk due to dietary intake of heavy metals in the industrial area of Huludao city, China. Science of the Total Environment. 387: 1. 96-104.