تاثیر کاربرد بیوچار و زئولیت طبیعی بر سینتیک آزادسازی و شکل‌های شیمیایی روی در یک خاک آهکی آلوده به روی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز

چکیده

سابقه و هدف: یکی از روش‌های مؤثر در جهت کاهش اثرات زیان‌آور فلزات سنگین در خاک‌های آلوده، استفاده از مواد اصلاحی آلی و معدنی جهت تثیت آن‌ها است. افزودن بیوچار (زغال زیستی) به عنوان یک ماده اصلاحی آلی به خاک ممکن است برخی از ویژگی‌های شیمیایی خاک را تغییر داده و شرایط مناسب را جهت بی‌تحرکی فلزات سنگین در خاک فراهم کند. زئولیت نیز یک کانی آلومینوسیلیکات قلیایی متخلخل است که استفاده از آن به عنوان یک اصلاح کننده معدنی بخصوص در تثبیت فلزات سنگین در خاک رو به گسترش است. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی کاربرد بیوچار حاصل از مواد آلی مختلف و زئولیت طبیعی و برهمکنش آن‌ها بر تثبیت عنصر روی در یک خاک آهکی آلوده به روی بود.
مواد و روش‌ها: مقدار مناسبی خاک از افق سطحی (0-30 سانتی‌متر) یک خاک آهکی برداشته، هواخشک و از الک 2 میلی‌متری عبور داده شد. سپس به هر نمونه خاک (200 گرم)، مقدار 400 میلی‌گرم روی در کیلوگرم خاک از منبع نمک سولفات‌روی افزوده شد. آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتورها شامل زئولیت در سه سطح ((Z0) 0، (Z1) 3 و (Z2) 6 درصد وزنی) و بیوچار در شش سطح (عدم کاربرد بیوچار (C)، بیوچار کاه‌گندم (WSB)، بیوچار کاه‌ذرت (CSB)، بیوچار تفاله ریشه شیرین بیان (LRB)، بیوچار سبوس‌برنج (RHB) و بیوچار کودگوسفندی (SMB) هر کدام در سطح 3 درصد وزنی) بود. نمونه‌های خاک آلوده طبق طرح آزمایشی تیمار شده و به مدت 90 روز در دمای اتاق (C°2±22) و در حدود رطوبت ظرفیت زراعی توسط آب مقطر نگهداری شدند. جهت ارزیابی کارایی مواد اصلاحی کاربردی در تثبیت روی در خاک از روش عصاره‌گیری دنباله‌ای سینگ‌و‌همکاران (1988)، فاکتور پویایی (سالبو و کرکلینگ، 1998) و پارامتر‌های مدل سینتیکی مرتبه یک دوفازی (Q1، Q2 و Q3) (سانتوس‌و‌همکاران، 2010) استفاده شد.
یافته‌ها: با افزایش سطوح کاربردی زئولیت از Z0 به Z2، روی در بخش‌های محلول+تبادلی، کربناتی، آلی، اکسیدهای منگنز و آهن به‌طور معنی‌داری کاهش یافت درحالی‌که بخش باقی‌مانده روی به‌طور معنی‌داری افزایش یافت. کاربرد هر پنج نوع بیوچار در خاک سبب کاهش معنی‌دار شکل محلول+تبادلی، کربناتی و پیوسته به اکسید‌منگنز روی شد، درحالی‌که شکل روی متصل به اکسید آهن بلورین به‌طور معنی‌داری نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت. شکل باقی‌‌مانده روی نیز در اثر کاربرد بیوچارهای مختلف به‌طور معنی‌داری افزایش یافت به‌صورتی‌که تاثیر بیوچارهای کاه‌گندم، ذرت، سبوس‌برنج و کود‌دامی مشابه و به‌طور معنی‌داری بیشتر از تیمار کاربرد بیوچار تفاله‌ریشه‌شیرین‌بیان بود. مقدار فاکتور پویایی در تیمارهای بیوچار به صورت شاهد > تفاله‌ریشه‌شیرین‌بیان > سبوس‌برنح > کاه‌ذرت > کوددامی > کاه‌گندم بود. تیمار مرکب کاربرد کاه‌گندم و 6 درصد وزنی زئولیت (WSBZ2)، کمترین مقدار فاکتور پویایی روی در خاک را داشت. پارامتر Q1 همبستگی مثبت و معنی‌داری با شکل‌های تبادلی و کربناتی روی نشان داد درحالی‌که پارامترهای Q2 و Q3 همبستگی مثبت‌معنی‌داری را با شکل‌های اکسید منگنز، اکسیدهای آهن و باقی‌مانده روی داشتند. بعلاوه، با کاربرد هر پنج نوع بیوچار و افزایش سطوح کاربرد زئولیت، نسبت‌های Q1/Q3 و Q2/Q3 به-طور معنی‌داری کاهش یافت. به ترتیب کمترین مقدار نسبت‌های Q1/Q3 و Q2/Q3 در تیمارهای مرکب CSBZ2 و WSBZ2 مشاهده شد.
نتیجه گیری: کاربرد هر پنج نوع بیوچار و سطوح زئولیت سبب توزیع مجدد روی در خاک شدند به‌طوری‌که روی از شکل‌هایی با قابلیت دسترسی بیشتر به شکل‌هایی با پایداری بیشتر تبدیل شد. با توجه‌ به نتایج، به‌نظر می‌رسد که کاربرد بیوچار کاه‌گندم همراه با کاربرد 6 درصد وزنی زئولیت در خاک مورد آزمایش، بهترین تیمار در تثبیت روی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Biochar and Natural Zeolite Application on Desorption Kinetic and Chemical Fractions of Zinc in a Zn-Contaminated Calcareous Soil

نویسندگان [English]

  • hamidreza boostani
  • mahdi najafighiri
چکیده [English]

Background and objectives: The use of organic and inorganic amendments is one of the effective methods for reducing the deleterious effects of heavy metals in contaminated soils and their immobilization. Addition of biochar as an organic soil amendment may change some soil chemical properties and provides suitable condition for immobilization of heavy metals in soil. Also, zeolite is a porous alkali alumino-silicate mineral that its application as an inorganic modifier is developing particularly in stabilizing of heavy metals in soil. Therefore, the aim of this study was to evaluate the effectiveness of biochar (derived from different organic materials) and natural zeolite application and their interaction on immobilization of zinc in a Zn-contaminated calcareous soil.
Materials and methods: The appropriate amount of soil from the surface horizon (0-30 cm) of a calcareous soil, was collected, air dried and passed through 2 mm sieve. Then, the amount of 400 mg kg-1 Zn supplied as ZnSO4, 7 H2O was added to each soil sample (200 g). A factorial experiment in a completely randomized design was done with three replications. Factors included zeolite at three levels (0 (Z0), 3 % (Z1) and 6 % (Z2) (w/w)) and biochar at six levels (without biochar application (C), wheat straw biochar (WSB), corn straw biochar (CSB), licorice root pulp biochar (LRB), rice husk biochar (RHB) and sheep manure biochar (SMB) each at 3 % (w/w)). Contaminated soil samples were treated according to the experimental design and were kept for 90 days at room temperature (22±2 ˚C) and about field capacity moisture with distilled water. To evaluate the effectiveness of applied amendment materials in soil for immobilization of zinc, the sequential extraction procedure (sing et al, 1988), mobility factor (salbu and kreckling, 1998) and the parameters of two-first order kinetic model (Q1, Q2 and Q3) (Santos et al, 2010) were used.
Results: with increasing zeolite levels from Z0 to Z2, the concentration of soluble-exchangeable (WEx), carbonatic (Car), organic (Om) and FeMn-Oxides fractions were decreased significantly while residual (Res) form of Zn was significantly increased. Application of all biochars significantly caused the decrease of WEx, Car and MnOxides (MnOx) forms in soil while crystalline Fe oxides (CFeOx) fraction was significantly increased compared to control (C). Res fraction was also increased significantly as influenced by different biochars application compared to control, so that, the impact of WSB, CSB, RHB and SMB treatments were similar and more than LRB treatment. The mobility factor (MF) value in different biochar treatments were as: C > LRB > RHB > CSB > SMB > WSB. Combined treatment of WSB and Z2 (WSBZ2), had the lowest MF of Zn in soil. The Q1 parameter of the kinetic model had significant and positive correlations with WEx and Car forms of Zn while Q3 and Q2 parameters had a significant and positive correlation with MnOx, FeOx and Res fractions. Furthermore, with application of all five biochars and increasing zeolite percentage, Q1/Q3 and Q2/Q3 ratios were significantly decreased compared to control. The lowest values of Q1/Q3 and Q2/Q3 ratios were observed in CSBZ2 and WSBZ2 combined treatments respectively.
Conclusions: application of all biochars and zeolite levels, led to the redistribution of Zn in soil, so that, Zn was transformed from more available forms to more stable forms. According to the results, it seems that the combined application of WSB and zeolite (Z2) was the best treatment to stabilize Zn in the studied soil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stabilization
  • Amendment materials
  • Chemical fractions
  • Mobility factor
 1.Abdelhafez, A., Li, J., and Abbas, H.H. 2014. Feasibility of biochar manufactured from organic waste on the stabilization of heavy metals in a metal smelter contaminated soil. Chemosphere. 117: 66-71.
2.Ahmad, M., Rajapaksha, A.U., Lim, J.E., Zhang, M., Bolan, N., Mohan, D., Vithanage, M., Lee, S.S., and Ok, Y.S. 2014. Biochar as a sorbent for contaminant management in soil and water: a review. Chemosphere. 99: 19-33.
3.Alvarenga, P., Goncalves, A.P., Fernandes, R.M., de Varennes, A., Vallini, G., and Duarte, E. 2009. Organic residues as immobilizing agents in aided phytostabilization: (I) effects on soil chemical characteristics. Chemosphere. 74: 1292-1300.
4.Alkorta, I., Becerril, J.M., and Garbisu, C. 2010. Phytostabilization of metal contaminated soils. Reviews on Environmental Health. 25: 135-146.
5.Alloway, B.J. 1990. Heavy Metals in Soils. John Wiley and Sons, New York.
6.Ansari mahabadi, M., Hajabbasi, M.A., Khademi, H., and Kazemian, H. 2006. Soil cadmium stabilization using an Iranian natural zeolite. Geoderma. 137: 388-393.
7.Brunori, C., Cremisini, C., D’annibale, L., Massanisso, P., and Pinto, V. 2005. A kinetic study of trace element leach ability from abandoned-mine-polluted soil treated with SS-MSW compost and red mud. Comparison with results from sequential extraction. Anal. Bio. Chem. 381: 7. 1347-1354.
8.Castaldi, P., Santona, L., and Melis, P. 2005. Heavy metal immobilization by chemical amendments in a polluted soil and influence on white lupin growth. Chemosphere. 60: 365-371.
9.Chlopecka, A., and Adriano, D. 1996. Mimicked In-Situ Stabilization of Metals in a Cropped Soil: Bioavailability and Chemical Form of Zinc. Environ. Sci. Technol. 30: 3294-3303.
10.Ding, Z., Hu, X., Wan, Y., Wang, S., and Gao, B. 2015. Removal of lead, copper, cadmium, zinc and nickel from aqueous solutions by alkali-modified biochar: Batch and column tests. J. Ind. Engin. Chem. 15: 300-307.
11.Ghasemi Fasaei, R., Tavajjoh, M., Oloma, V., Molazem, B., Maftoun, M., Ronaghi, A., Karimian, N., and Adhami, E. 2007. Copper release characteristics in selected soils from southern and northern Iran. Austr. J. Soil Res. 45: 459-464.
12.Ibrahim, H.M., Al-Wabel, M.I., Usman, A.R., and Al-Omran, A. 2013. Effect of conocarpous biochar application on on the hydraulic properties of a sandy loam soil. Soil Sci. 178: 165-173.
13.Indianara, C.O., Maria, A.S.D.B., Edson, A.S., Joao, H.D., Pedro, A.A., and Osxaldo, C.M.L. 2009. A comparative study for the ion exchange of Fe (III) and Zn(II) on zeolite NaY. J. Hazard. Mater. 161: 1404-1412.
14.Kabala, C., and Singh, B.R. 2001. Fractionation and Mobility of Copper, lead and zinc in Soil Profile in the vicinity of a Copper Smelter, J. Environ. Qual. 30: 485-495.
15.Kabata-Pendias, A., and Pendias, H. 1992. Trace Elements in Soils and Plants. CRC Press, Boca Raton, Florida, USA.
16.Kandpal, G., Srivastava, P.C., and Ram, B. 2005. Kinetics of desorption of heavy
metals from polluted soils: influence of soil type and metal source. Water Air Soil Pollution. 161: 353-363.
17.Kamali, S., Ronaghi, A., and Karimian, N. 2011. Soil Zinc Transformations as Affected by Applied Zinc and Organic Materials. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 42: 9. 1038-1049.
18.Komisarek, J., and Wiatrowska, K. 2009. Effectiveness of Oxide-Amendments in the Stabilization Process of Cu, Pb and Zn in Artificially Contaminated Soil. Polish J. Environ. Stud. 18: 6. 1029-1038.
19.Larkin, P. 2011. Infrared and Raman spectroscopy: principles and spectral interpretation. Elsevier.
20.Lehmann, R.G., and Harter, R.D. 1984. Assessment of copper-soil bond strength by desorption kinetics. Soil Sci. Soc. Amer. J. 48: 769-772.
21.Lestan, D., Grcman, H., Zupan, M., and Bacac, N. 2003. Relationship of soil properties to fraction of Pb and Zn in soil and their uptake into Plantago lanceolata. Soil and Sediment Contamination. 12: 507-513.
22.Lindsay, W.L., and Norvell, W.A. 1978. Development of a DTPA soil test for zinc, iron, manganese and copper. Soil Sci. Soc. Amer. J. 42: 421-428.
23.Lu, K., Yang, X., Gielen, G., Bolan, N., Sik Ok, Y., Niazi, N., Song, X., Yuan, G., Chen, X., Zhang, X., Liu, D., Song, Z., Liu, X., and Wang, H. 2016. Effect of bamboo and rice straw biochars on the mobility and redistribution of heavy metals (Cd, Cu, Pb and Zn) in contaminated soil. J. Environ. Manage. 22: 1-8.
24.Lucchini, P., Quilliam, R.S., DeLuca, T.H., Vamerali, T., and Jones, D.L. 2014. Does biochar application alter heavy metal dynamics in agricultural soil? Agriculture, Ecosystems and Environment. 184: 149-157.
25.McGrath, S.P., Chaudri, A.M., and Giller, K.E. 1995. Long-term effects of metals in sewage sludge on soils, microorganisms and plants. J. Ind. Microbiol. 14: 94-104.
26.Melo, C.A., Coscionc, A.R., Aberu, C.A., Puga, A.P., and Camargo, O.A. 2013. Influence of pyrolysis temperature on cadmium and zinc sorption capacity of sugar cane straw derived biochar. Bio Resources. 8: 4. 4992-5004.
27.Mendez, A., Gomez, A., Paz-Ferreeiro, J., and Gasco, G. 2012. Effects of sewage sludge biochar on plant metal availability after application to a Mediterranean soil. Chemosphere. 89: 1354-1359.
28.Mohammadi Sani, M., Astarai, A.R., Fotovat, A., Lakzian, A., and Taheri, M. 2011. Investigation of effect of zeolite and triple superphosphate on distribution of Pb, Zn and Cd in mine wastages. Water and Soil. 25: 1. 42-50. (In Persian)
29.Mohamed, M.M. 2001. Heat capacities, phase transitions and structural properties of cation-exchanged H-mordenite zeolites, Thermochim. Acta. 372: 75-83.
30.Page, A.L. 1982. Methods of Soil Analysis. Part 2. Chemical and Microbiological Methods. Agronomy No.9. ASA and SSSA, Madison, WI.
31.Parizanganeh, A., Lakhan, V.C., and Jalalian, H. 2007. A geochemical and statistical approach for assessing heavy metal pollution in sediments from southern Caspian coast. Internat. J. Env. Sci. Technol. 4: 351-358.
32.Park, J.H., Chopola, G.H., Bolan, N.S., Chang, J.W., and Chuasarathi, T. 2011. Biochar reduces the bioavailability and phytoavailability of heavy metals. Plant Soil. 348: 349-451.
33.Paz-Ferreiro, J., Lu, H., Fau, S., Mendez, A., and Gasco, G. 2014. Use of phytoremediation and biochar to remediate heavy metal polluted soil, a review. Soil Earth. 5: 65-67.
34.Peng, J., Song, Y., Yuan, P., Cui, X., and Qiu, G. 2009. The remediation of heavy metals contaminated sediments. J. Hazard. Mater. 161: 633-640.
35.Puga, A.P., Abreu, C.A., Melo, L.C.A., and Beesley, L. 2015. Biochar application to a contaminated soil reduces the availability and plant uptake of zinc, lead and cadmium.
J. Environ. Manage. 159: 86-93.
36.Reyhanitabar, A., Ardalan, M., Gilkes, R.J., and Savaghebi, J. 2010. Zinc sorption characteristics of some selected calcareous soils of Iran. J. Agric. Sci. Technol. 12: 99-110.
37.Saffari, M., Karimian, N., Ronaghi, A., Yasrebi, J., and Ghasemi-fasaie, R. 2015. Immobilization of Cadmium in a Cd-spiked soil by different kinds of amendments. J. Chem. Health Risk. 5: 3. 221-233.
38.Santos, S., Costa, C.A.E., Duarte, A.C., Scherer, H.W., Schneider, R.J., and Esteves, V.I. 2010. Influence of different organic amendments on the potential availability of metals from soil: A study on metal fractionation and extraction kinetics by EDTA. Chemosphere.
78: 389-396.
39.Salbu, B., and Krekling, T. 1998. Characterization of radioactive particles in the environment. Analyst. 123: 5. 843-50.
40.Shen, Z., Mdsom, A., Wang, F., Jin, F., McMillon, O., and Al-Tabbaa, A. 2016. Long term impact of biochar on the immobilization of nickel and zinc and the revegetation of a contaminated site. Science of the total environment. 542: 771-776.
41.Shober, A.L., Stehouwer, R.C., and MacNeal, K.E. 2007. Chemical fractionation of trace elements in biosolid-amended soils and correlation with trace elements in crop tissue. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 38: 7-8. 1029-1046.
42.Singh, J.P., Karwarsa, S.P.S., and Singh, M. 1988. Distribution and forms of copper, iron, manganese and zinc in calcareous soils of India. Soil Sci. 146: 359-366.
43.Sposito, G., Lund, L., and Chang, A. 1982. Trace metal chemistry in arid-zone field soils amended with sewage sludge: I. fractionation of Ni, Cu, Zn, Cd and Pb in solid phases. Soil Sci. Soc. Am. J. 46: 260-264.
44.Suguru, P.M. 2015. Simulated In-Situ Immobilization of Heavy Metals in Selected Soils of Karnataka. Fungal Genom. Biol. 5: 122-130.
45.Sun, Y., Gao, B., Yao, Y., Fang, J., Zhang, M., Zhao, Y., Chen, H., and Yang, L. 2014. Effect of feedstock type, production method and pyrolysis temperature on biochar and hydrobiochar properties. Chem. Eng. J. 240: 574-578.
46.Violante, A., and Krishnamurti, G.S. 2007. P 169-213, In: A. Violante, P.M. Huang and G.M. Gadd (Eds.), Factors Affecting the Sorption-Desorption of Trace Elements in Soil Environments. Biophysico-Chemical Processes of Heavy Metals and Metalloids in Soil Environments. New Jersey, NJ: John Wiley & Sons.
47.Wang, F., Wang, H., and Al-Tabbaa, A. 2014. Leachability and heavy metal speciation of 17-year old stabilised/solidified contaminated site soils. J. Hazard. Mater. 278: 144-151.
48.Wen, J., Yi, Y., and Zeng, G. 2016. Effect of modified zeolite on the removal and stabilization of heavy metals in contaminated lake sediment using BCR sequential extraction. J. Environ. Manage. 178: 63-69.
49.Xian, X., and Shokuhifard, G. 1989. Effect of Ph on chemical forms and plant availability of cadmium, zinc and lead in polluted soil. Water Air soil pollution. 45: 265-273.
50.Yang, X., Liu, J., McGrouther, K., Hung, H., Lu, K., Gao, X., He, L., Lin, X., Che, L., Ye, Z., and Wang, H. 2015. Effect of biochar on the extractability of heavy metals (Cd, Cu, Pb and Zn) and enzyme activity in soil. Environ. Sci. Pollut. Res. 22: 5. 3183-3190.
51.Zheng, R., Chen, Z., Cai, C., Wang, X., Huang, Y., Xiao, B., and Sun, G. 2013. Effect of biochars from rice husk, bran and straw on heavy metal uptake by pot-grown wheat seedling in a historically contaminated soil. Bio Resources. 8: 4. 5965-5982.