تاثیر باکتری های حل کننده فسفر بر جذب فسفر و برخی ویژگی های گندم

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

چکیده
سابقه و هدف: فسفر در مقایسه با دیگر مواد مغذی ضروری، در بیشتر خاک‌ها دارای تحرک و قابلیت دسترسی کمتر برای گیاهان است. اگر چه فسفر به اشکال آلی و غیر آلی در خاک‌ها فراوان است، اما اغلب عامل مهم یا حتی محدود کننده اصلی برای رشد گیاه است. باکتری‌های حل کننده فسفات دارای توانایی تبدیل فرم نامحلول فسفر به فرم قابل دسترس می‌باشند. استفاده از این باکتری‌ها جذب فسفر توسط گیاه را افزایش می‌دهند. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی تأثیر باکتری‌های انحلال ‌کننده فسفر در بهره‌گیری گندم از فسفر خاک انجام شده است.
مواد و روش: مطالعه حاضر با هدف تاثیر باکتری‌های حل کننده فسفر بر جذب فسفر و برخی ویژگی‌های گندم رقم چمران در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل در گلخانه بررسی شده است. فاکتورهای آزمایش شامل چهار سطح باکتری (شاهد ، مایه‌زنی با انتروباکتر کلوآسه R33، مایه زنی با سودوموناس و مایه زنی با هردو باکتری) و سه سطح کود سوپرفسفات تریپل (صفر، 50 و 100 درصد) بودند. طی دوره آزمایش ویژگی‌هایی مانند ارتفاع گیاه و شاخص کلروفیل اندازه‌گیری شد. در پایان دوره کشت، وزن خشک ریشه و اندام هوایی و غلظت فسفر در ریشه و اندام هوایی اندازه‌گیری شد. مقدار جذب فسفر در ریشه، اندام هوایی و دانه نیز محاسبه شد. همچنین مقدار فسفر قابل جذب در خاک پس از عصاره‌گیری با بی‌کربنات سدیم اندازه‌گیری شد.
نتایج: نتایج نشان داد که اثرمتقابل باکتری و کود بر مقدار pH و فسفر قابل جذب خاک معنی‌دار است(p <0.01). کمترین مقدار pHو بیشترین مقدار فسفر قابل جذب خاک در تیمار دارای مخلوط دو باکتری به همراه100 درصد نیاز کودی فسفر مشاهده شد. پیامد اثرات متقابل باکتری و کود بر شاخص کلروفیل، وزن خشک اندام هوایی و غلظت و جذب فسفر در ریشه، اندام هوایی و دانه در سطح یک درصد و تاثیر ساده باکتری بر ارتفاع، وزن خشک ریشه و عملکرد دانه در سطح یک درصد معنی‌‌دار بود.
نتیجه‌گیری: بیشترین غلظت و جذب فسفر در دانه و عملکرد دانه در تیمار مخلوط دوباکتری و 50 درصد نیاز کودی فسفر به‌دست آمد. نتایج: نتایج نشان داد که اثرمتقابل باکتری و کود بر مقدار pH و فسفر قابل جذب خاک معنی‌دار است(p <0.01). کمترین مقدار pHو بیشترین مقدار فسفر قابل جذب خاک در تیمار دارای مخلوط دو باکتری به همراه100 درصد نیاز کودی فسفر مشاهده شد. پیامد اثرات متقابل باکتری و کود بر شاخص کلروفیل، وزن خشک اندام هوایی و غلظت و جذب فسفر در ریشه، اندام هوایی و دانه در سطح یک درصد و تاثیر ساده باکتری بر ارتفاع، وزن خشک ریشه و عملکرد دانه در سطح یک درصد معنی‌‌دار بود.
نتیجه‌گیری: بیشترین غلظت و جذب فسفر در دانه و عملکرد دانه در تیمار مخلوط دوباکتری و 50 درصد نیاز کودی فسفر به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Phosphorus Solubilizing Bacteria on Phosphorus Uptake and Some Properties of Wheat

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Norouzi masir 1
  • Naeemeh Enayatzamir 2
  • Akbar Ghadamkhani 3
1 Assistant professor of soil science, Shahid chamran university of Ahvaz
2 Associate Professor Department of Soil Science, Shahid Chamran University of Ahvaz
3 M.Sc, Department of Soil Science, Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

Abstract
Background and Objectives: Phosphorus compared with the other major nutrients, is by far the least mobile and available to plants in most soils. Although phosphorus is abundant in soils in both organic and inorganic forms, it is frequently a major or even the prime limiting factor for plant growth. Phosphate solubilizing bacteria (PSB) has ability to convert insoluble form of phosphorous to an available form. Applications of PSB as inoculants increase the phosphorus uptake by plant. Therefore this study aimed to investigate the effect of phosphorus solubilizing bacteria to utilize soil phosphorus by wheat.
Material and Methods: In the present study aimed to investigate the effect of phosphorus solubilizing bacteria on phosphorus uptake and some characteristics of wheat (Chamran cultivar) were investigated in a completely randomized design with factorial arrangement in greenhouse.Treatments consisted of four levels of bacteria (without inoculation (control), inoculation with Enterobacter cloacae R33, inoculation with Pseudomonas sp, inoculation with both Enterobacter cloacae R33 and Pseudomonas sp) and three levels of CaH4(Po4)2. H2O (0 %, 50 % and 100 % of phosphorus requirement). During the experiment, characteristics such as plant height and chlorophyll index were measured. At the end of cultivation period, dry weight of root and aerial part and also phosphorus concentration in root and aerial part was determined. The amount of phosphorus uptake in root, aerial part and grain was also determined. Also the amount of available phosphorus in the soil was measured after extraction with NaHCO3.
Results: Results showed a significant effect of bacteria and fertilizer interaction on the soil pH and exchangeable phosphorus (P <0.01). The lowest amount of pH and the highest amount of soil exchangeable phosphorus were observed in the treatment containing consortium of bacteria and application of 100 percent of plant phosphorus requirement. The interaction effect of bacteria and fertilizer were significant on chlorophyll index, dry weight aerial part and phosphorus concentration and uptake in root, aerial part and grain (P <0.01). The main effect of bacteria were significant on plant height, dry weight root and grain yield, (P <0.01).
Conclusion: The Maximum phosphorus concentration and its uptake of grain and grain yield were obtained under treatment of bacteria consortium and 50 percent of plant phosphorus requirement.
Key words: Bacteria, Phosphorus, Chemical Fertilizer, Wheat.

Results: Results showed a significant effect of bacteria and fertilizer interaction on the soil pH and exchangeable phosphorus (P <0.01). The lowest amount of pH and the highest amount of soil exchangeable phosphorus were observed in the treatment containing consortium of bacteria and application of 100 percent of plant phosphorus requirement. The interaction effect of bacteria and fertilizer were significant on chlorophyll index, dry weight aerial part and phosphorus concentration and uptake in root, aerial part and grain (P <0.01). The main effect of bacteria were significant on plant height, dry weight root and grain yield, (P <0.01).
Conclusion: The Maximum phosphorus concentration and its uptake of grain and grain yield were obtained under treatment of bacteria consortium and 50 percent of plant phosphorus requirement.
Key words: Bacteria, Phosphorus, Chemical Fertilizer, Wheat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bacteria
  • Phosphorus
  • Chemical Fertilizer
  • Wheat
1.Afzal, A., and Bano, A. 2008. Rhizobium and phosphate solubilizing bacteria improve the yield and phosphorus uptake in wheat (Triticum aestivum). Inter. J. Agric. Biol. 10: 85-88.
2.Ahmad, E., Khan, M.S., and Zaidi, A. 2013. ACC deaminase producing Pseudomonas putida strain PSE3 and Rhizobium leguminosarum strain RP2 in synergism improves growth, nodulation and yield of pea grown in alluvial soils. Symbiosis. 61: 93-104.
3.Archana, G., Buch, A., and Kumar, G.N. 2012. Pivotal role of organic acid secretion by rhizobacteria in plant growth promotion. Microorganisms in Sustainable Agriculture and Biotechnology. Pp: 35-53.
4.Awasthi, R., Tewari, R., and Nayyar, H. 2011. Synergy between plants and
P-solubilizing microbes in soils: effects on growth and physiology of crops. Inter. J. Microbiol. 2: 484-503.
5.Boonlue, S., Surapat, W., Pukahuta. C., Ratteanachaikunsopon, P., and Aimi, T. 2013. Characteristics of phosphate solubilization by phosphate solubilizing bacteria isolated from agricultural chilli soil and their efficiency on the growth of chili (Capsicum frutescens L. cv. Hua Rua). Chiang Mai Univ. J. Natur. Sci. 40: 11-25.
6.Buapet, P., Hiranpan, R., Ritchie, R.J., and Prathep, A. 2008. Effect of nutrient inputs on growth, chlorophyll, and tissue nutrient concentration of Ulva reticulata from a tropical habitat. Can. J. Microbiol. 54: 248-258.
7.Chen, Y.P., Rekha, P.D., Arun, A.B., Shen, F.T., Lai, W.A., and Young, C.C. 2006. Phosphate solubilizing bacteria from subtropical soil and their tricalcium phosphate solubilizing abilities. Applied Soil Ecology. 34: 33-41.
8.Chung, H., Park, M., Madhaiyan, M., Seshadri, S., Song, J., Cho, H., and Sa, T. 2005. Isolation and characterization of phosphate solubilizing bacteria from the rhizosphere of crop plants of Korea. Soil Biology and Biochemistry. 37: 1970-1974.
9.Daly, K., Styles, D., Lalor, S., and Wall, D.P. 2015. Phosphorus sorption, supply potential and availability in soils with contrasting parent material and soil chemical properties. Europ. J. Soil Sci. 66: 792-801.
10.Deilamirad, M., Sarikhani, M., and Oustan, S. 2016. Evaluting the Nutrient Uptake and Tomato Growth by Pseudomonads Isolates and Mineral Potassium levels. J. Sust. Agric.
26: 143-156.
11.Dey, R., Pal, K.K., Bhatt, D.M., and Chauhan, S.M. 2004. Growth promotion and yield enhancement of peanut (Arachis hypogaea L.) by application of plant growth-promoting rhizobacteria. Microbiology Research. 159: 371-394.
12.Elser, J.J. 2012. Phosphorus: a limiting nutrient for humanity. Current Opinion in Biotechnology. 23: 833-838.
13.Gholamian, M.R., and Taghanzadeh, A.H. 2017. Integrated network design of wheat supply chain: A real case of Iran. Computers and Electronics in Agriculture. 140: 139-147.
14.Gupta, P.K. 2004. Soil, Plant, Water and Fertilizer Analysis. Agrobios (India), 438p.
15.Gurdeep, K.A.U.R., and Reddy, M.S. 2015. Effects of phosphate-solubilizing bacteria, rock phosphate and chemical fertilizers on maize-wheat cropping cycle and economics. Pedosphere,
25: 428-437.
16.Hamdali, H., Moursalou, K., Tchangbedji, G., Ouhdouch, Y., and Hafidi, M. 2012. Isolation and characterization of rock phosphate solubilizing actinobacteria from a Togolese phosphate mine. Afric. J. Biotechnol. 11: 312-320.
17.Hynes, R.K., Leung, G.C., Hirkala, D.L., and Nelson, L.M. 2008. Isolation, selection, and characterization of beneficial rhizobacteria from pea, lentil, and chickpea grown in western Canada. Can. J. Microbiol. 54: 248-258.
18.Jaiswal, P.C. 2004. Soil, Plant and Water Analysis. Indhiana, India, Kalyani Publishers. India, Pp: 1-213.
19.Jalali, M., and Karamnejad, L. 2011. Phosphorus leaching in a calcareous soil treated with plant residues and inorganic fertilizer. J. Plant Nutr. 174: 220-228.
20.Karami, M., Afyuni, M., Rezaee Nejad, Y., and Khosh Goftarmanesh, A. 2009. Cumulative and Residual Effects of Sewage Sludge on Zinc and Copper Concentration in Soil and Wheat. J.
Sci. Technol. Agric. Natur. Resour.
12: 639-654. (In Persian) 
21.Karimi, N., and Souri, Z. 2015. Evaluation of the effects of different arsenic and phosphorus levels on chlorophyll and malondialdehyde content of Isatis cappadocica. J. Plant Proc. Func. 4: 1-12.
22.Khan, M.S., Zaidi, A., and Ahmad,
E. 2014. Mechanism of phosphate solubilization and physiological functions of phosphate-solubilizing microorganisms. P 31-62, In: M.S. Khan, A. Zaidi and J. Musarrat (eds.), Phosphate Solubilizing Microorganisms. Springer International Publishing.
23.Khan, M.S., Zaidi, A., and Wani, P.A. 2007. Role of phosphate-solubilizing microorganisms in sustainable agriculture- a review. Agronomy for Sustainable Development, 27: 29-43.
24.Klute, A., and Dinauer, R.C. 1986. Physical and mineralogical methods. Planning, 8: 79.
25.Kudoyarova, G.R., Vysotskaya, L.B., Arkhipova, T.N., Kuzmina, L.Y., Galimsyanova, N.F., Sidorova, L.V., Gabbasova, I.M., Melentiev, A.I., and Veselov, S.Y. 2017. Effect of auxin producing and phosphate solubilizing bacteria on mobility of soil phosphorus, growth rate, and P acquisition by wheat plants. Acta Physiologiae Plantarum,
39: 11. 253.
26.Lenin, G., and Jayanthi, M. 2012. Efficiency of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) on enhancement of growth, yield and nutrient content of Catharanthus roseus. Inter. J. Res. Pure Appl. Microbiol. 2: 37-42.
27.Malakouti, M.J., and Gheibi, M.N. 2000. Determination of critical levels of nutrients in soil, plant, and fruit for the quality and yield improvements in strategic crops of Iran. 92p. High Concoil for Appropriate Use of Pesticides and Chemical Fertilizers, Ministry of Agriculture. (In Persian)
28.Manivannan, N., Thajuddin, N., Daniel, T., and Gunasekaran, M. 2012. Effect of Aspergillus sp. as a bioinoculant in vermicompost with special reference to phosphate enrichment. Amer. Euras. J. Sust. Agric. 25: 204-208.
29.Mihailescu, E., Murphy, P.N.C., Ryan, W., Casey, I.A., and Humphreys, J. 2015. Phosphorus balance and use efficiency on 21 intensive grass-based dairy farms in the South of Ireland.
J. Agric. Sci. 153: 520-537.
30.Pradhan, N., and Sukla, L.B. 2006. Solubilization of inorganic phosphates by fungi isolated from agriculture soil. Afric. J. Biotechnol. Pp: 850-854.
31.Rodrı́guez, H., and Fraga, R. 1999. Phosphate solubilizing bacteria and their role in plant growth promotion. Biotechnology Advances. 17: 319-339.
32.Schoebitz, M., Ceballos, C., and Ciamp, L. 2013. Effect of immobilized phosphate solubilizing bacteria on wheat growth and phosphate uptake. J. Soil Sci. Plant Nutr. 13: 1-10.
33.Singh, N.K., Rai, U.N., Tewari, A., and Singh, M. 2010. Metal accumulation and growth response in Vigna radiata L. inoculated with chromate tolerant rhizobacteria and grown on tannery sludge amended soil. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. 84: 118-124.
34.Singh, O., Gupta, M., Mittal, V., Kiran, S., Nayyar, H., Gulati, A., and Tewari, R. 2014. Novel phosphate solubilizing bacteria ‘Pantoea cypripedii PS1’along with Enterobacter aerogenes PS16
and Rhizobium ciceri enhance the growth of chickpea (Cicer arietinum L.). Plant Growth Regulation. 73: 79-89.
35.Song, O.R., Lee, S.J., Lee, Y.S., Lee, S.C., Kim, K.K., and Choi, Y.L. 2008. Solubilization of insoluble inorganic phosphate by Burkholderia cepacia DA23 isolated from cultivated soil. Brazil. J. Microbiol. 39: 151-156.
36.Stefan, M., Munteanu, N., Stoleru, V., and Mihasan, M. 2013. Effects of inoculation with plant growth promoting rhizobacteria on photosynthesis, antioxidant status and yield of runner bean. Romanian Biotechnological Letters. 18: 8132-8143.
37.Tale Ahmad, S., and Haddad, R. 2011. Study of silicon effects on antioxidant enzyme activities and osmotic adjustment of wheat under drought stress. Czech J. Genetic. Plant Breed. 47: 17-27.
38.Vassilev, N., Medina, A., Azco´n, R., Vassileva, M. 2006. Microbial solubilization of rock phosphate on media containing agro-industrial wastes and effect of the resulting products on plant growth and P uptake. Plant Soil, 287: 77-84.
39.Vinopal, R.T., and Romano, A.H. 2000. Carbohydrate synthesis and metabolism. Encyclopedia of microbiology, Academic, San Diego. Pp: 647-668.
40.Wang, L., Liang, T., Kleinman, P.J., and Cao, H. 2011. An experimental study on using rare earth elements to trace phosphorous losses from nonpoint sources. Chemosphere. 85: 1075-1079.
41.Zabihi, H.R., Savaghebi, G.R., Khavazi, K., Ganjali, A., and Miransari, M. 2011. Pseudomonas bacteria and phosphorous fertilization, affecting wheat (Triticum aestivum L.) yield and P uptake under greenhouse and field conditions. Acta Physiologiae Plantarum. 33: 145-152.
42.Zaidi, A., Khan, M.S., and Ahmad, E. 2014. Microphos: Principles, Production and Application Strategies. P 1-30, In: M.S. Khan, A. Zaidi and J. Musarrat (eds.), Phosphate Solubilizing Microorganisms. Springer International Publishing.