ارزیابی شاخص‌های خطرپذیری فلزات سنگین ناشی از مصرف سبزیجات شهرستان ورامین

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم خاک، دانشگاه زنجان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم خاک، دانشگاه زنجان

چکیده

چکیده
سابقه و هدف: تجمع فلزات سنگین در خاک‌های کشاورزی، علاوه بر آلودگی محیط زیست موجب افزایش غلظت و جذب فلزات سنگین در گیاهان می‌شود. مصرف روزانه محصولات کشاورزی مهمترین مسیر مواجهه انسان با آلاینده‌ها و بیماری‌های مختلف است. هدف از این مطالعه تعیین غلظت برخی از فلزات سنگین در سبزیجات و گیاهان رایج در بخشی از اراضی کشاورزی شهرستان ورامین در استان تهران و ارزیـابی میزان خطر زیست‌محیطی عناصر سـنگین با اسـتفاده از ضرائب خطرپذیری(HQs) مرتبط با سلامت انسان است.
مواد و روش‌ها: نمونه‌برداری مرکب از سبزیجات ریحان، شاهی، تربچه، تره، نعناع، جعفری، چغندر، مرزه و همچنین گیاهان ذرت و برنج در منطقه‌ای با وسعت 50 هکتار در سه تکرار به‌صورت تصادفی انجام شد. نمونه‌ها پس از آماده‌سازی به روش هضم خشک آماده سازی و اندازه گیری شد و غلظت کادمیوم، سرب، روی، مس، کروم، کبالت و نیکل با استفاده از دستگاه جذب اتمی تعیین گردید. سپس فاکتور تجمع زیستی، فاکتور انتقال، دریافت روزانه و شاخص‌های خطرپذیری فلزات سنگین برای انسان محاسبه شد.
یافته‌ها: بیشترین غلظت روی، مس، سرب، کادمیوم، کبالت، کروم و نیکل به ترتیب در گیاه شاهی (54/12)، نعناع (3/3)، نعناع (1)، تربچه (22/0)، ریحان (48/0)، تره (70/0) و ذرت (24/1 میلی‌گرم بر کیلوگرم ماده خشک) مشاهده گردید. فاکتور انتقال عناصر سرب در شاهی، کادمیوم در جعفری، روی در چغندر، کبالت، کروم و سرب در تربچه و کروم در مرزه بیشتر از یک بود (1<TF) اما فاکتور انتقال (TF) برای گونه‌های برنج، ذرت و مرزه برای تمام عناصر سنگین مورد مطالعه کمتر از 1 بود. مقدار فاکتور تجمع‌زیستی (BCF) در گیاه نعناع برای عنصر کبالت، و برای گیاهان چغندر و مرزه برای عنصر کادمیوم بیشتر از یک و برای سایر گیاهان مقدار این فاکتور برای عناصر مورد مطالعه کمتر از یک بدست آمد. بیشترین ضریب خطرپذیری به بیماری‌های غیرسرطانی ناشی از کادمیوم، کبالت، مس، نیکل، روی و سرب در اثر مصرف برنج در افراد بزرگسال، (062/0، 009/0، 110/0، 025/0، 052/0، 193/0) و در کودکان (061/0، 008/0، 096/0، 020/0، 050/0 و 149/0) مشاهده شد. شاخص خطرپذیری همه عناصر در یک گیاه خاص (THQ) در هر دو گروه سنی، به‌صورت زیر کاهش یافت: (چغندر˃ ذرت ˃ نعناع ˃ ریحان˃ تره˃ شاهی˃ مرزه˃ جعفری˃ تربچه ˃ برنج) و در دامنه بی‌خطر قرار گرفت.
نتیجه‌گیری: ضریب خطرپذیری هر عنصر در مجموع محصولات کشاورزی مطالعه شده در منطقه (TDHQ) کمتر از یک بود و بیانگر عدم وجود خطر بیماری‌های غیرسرطانی برای مصرف کنندگان ناشی از مصرف 10 محصول بررسی شده مطابق با الگوی مصرف ملی ایران است. سرب در گروه سنی کودکان بیشترین TDHQ (300/0) را نشان داد و بیانگر ضریب خطرپذیری بیشتر سرب در مجموع محصولات مصرفی نسبت به سایر عناصر است. به طور کلی نتایج نشان داد که شاخص خطرپذیری (HI) عناصر سنگین برای هر دو گروه سنی مورد مطالعه کوچکتر از ۱ بوده و بیانگر این است که ساکنان در منطقه مورد مطالعه در وضعیت امن قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing Heavy Metals Risk Indices Caused by Vegetable Consumption in Varamin city

نویسندگان [English]

  • mohammad babaakbari 1
  • Maryam shakori 2
  • akbar hasani 1
2 2M.Sc. Student , Dept. of Soil Science, University of Zanjan,
چکیده [English]

Abstract

Background and objectives: Excessive accumulation of heavy metals in agricultural soils, not only leads to environmental pollution but also increases the absorption of heavy metals by plants. Food consumption had been identified as the major path way of human exposure. The purpose of this study was to determine the concentration of some heavy metals in common vegetables and plants in the region in a part of the agricultural land of Varamin in Tehran province and assess the environmental risk of heavy metals using human health indices.
Materials and methods: The composite sampling of basil, garden cress, radish, chives, mint, parsley, chard, and savory, as well as corn and rice in a region of 50 hectares with three replications was done randomly. Samples were prepared by dry digestion method and cadmium, lead, zinc, copper, chromium, cobalt and nickel concentrations were determined using atomic absorption spectrometry. Following the results of the experiment, the bioaccumulation factor (BCF), Translocation Factor (TF), average daily intake index (EDI), and Health index (THQ, TDHQ and HI) were calculated.
Results: The highest average concentration of zinc, copper, lead, cadmium, cobalt, chromium and nickel was found in garden cress (12.54), mint (3.3), mint (1), radish (0.22) basil (0.48), chives (0.70) and corn (1.24 mg/kg dry matter) were observed. The translocation factor (TF) of lead in garden cress, cadmium in parsley, zinc in chard, cobalt, chromium, and lead in radish and chromium in savory were more than 1. In contrast, transfer factor (TF) values for rice, corn and oats were less than 1 for all the heavy elements. The bioaccumulation factor (BCF) of cobalt in peppermint, and cadmium for chard, and savory were more than one, and for other plants, the amount of this factor for the metal studied was less than one.
Cadmium, cobalt, copper, nickel, zinc and lead in rice plant in adults (0.062, 0.029, 0.110, 0.225, 0.052, 0.193) and in children (0.061, 0.008, 0.096, 0.020, 0.050 and 0.149 have the highest risk of non-cancerous diseases (HQ) for residents of the region. The Target hazard quotient (THQ) in both age groups was reduced as follows: (Corn Sugar, Mint, Basil, Rice, Parsley, Radish and Rice) and in a healthy range.
Conclusion: The value of Target diet Hazard Quotient (TDHQ) was less than one, indicating the absence of risk of non-cancerous diseases for consumers due to the consumption of 10 examined products in accordance with Iran's national consumption patterns. Lead in the children's age group showed the highest TDHQ (0.300), indicating a higher risk of lead risk in the total consumption of products than other elements. Overall, the results showed the total health index (HI) of heavy elements for each of the studied age groups was less than 1, indicating that the residents in the study area are in a safe condition

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bioaccumulation Factor (BCF)
  • Translocation Factor (TF)
  • Hazard Index and Target Hazard Quotient.x
 1.Aghili, F., Khoshgoftarmanesh, A.H., Afyuni, M., and Schulin, R. 2010. Health risks of heavy metals through consumption of greenhouse vegetables grown in central Iran. Human and Ecological Risk Assessment, 15: 999-1015.
2.Chavoshi, E.M., Afyuni, M.A., Hajabbasi, A.H., Khoshgoftarmanesh, K.C., Abbaspour, H. Shariatmadari, H., and Mirghafar, N. 2011. Health risk assessment of fluoride exposure in soil, plants and water at Isfahan, Iran. Human and Ecological Risk Assessment. 17: 414-430.
3.Cherfi, A., Abdoun, S., and Gaci, O. 2014. Food survey: levels and potential health risks of chromium, lead, zinc and copper content in fruits and vegetables consumed in Algeria. Food and Chemical Toxicology. 70: 48-53.
4.Cui, Y.J., Zhu, Y.G., Zhai, R.H., Chen, D.Y., and Liang, J.Z. 2004. Transfer of metals from soil to vegetables in an area near a smelter in Nanning, China. Environment International. 30: 6. 785-791.
5.Davis, R.R., and Smith C. 1980. Crops as indicators of the significance of contamination of soil by heavy metals. Water Reserch center stevenage UK, 140p.
6.DeFlora, S., Camoirano, A., Bagnasco, M., Bennicelli, C., Corbett, G.E., and Kerger, B.D. 1997. Estimates of the chromium (VI) reducing capacity in human body compartments as a mechanism for attenuating its potential toxicity and carcinogenicity. Carcinogenesis. 18: 531-537.
7.Food and Nutrition Board. 2000. Dietary reference intakes (DRIs) recommended intakes for individuals. Institute of Medicine, National Academy of Sciences. 292p.
8.Hang, X., Wan, H., Zhou, J., Ma, C., Du, C., and Chen, X. 2009. Risk assessment of potentially toxic element pollution in soils and rice in a typical area of Yangtze River Delta. Environmental pollution. 157: 2542-2549.
9.Hu, W., Huang, X, Shi, W., Chen, Y., and Jiao, W. 2013. Accumulation and health risk of heavy metals in a plot-scale vegetable production system in a peri-urban vegetable farm near Nanjing, China. Ecotoxicology and Environmental Safety. 98: 303-309.
10.Jia L., Wang W., Li Y., and Yang L. 2010. Heavy metals in soil and crops of an intensively Farmed area: A case study in Yucheng city, Shandong province, China. Inter. J. Environ. Res. Pub. Health. 7: 395-412.
11.Jones, J.B. 2001. Laboratory guide for conducting soil tests and plant analysis. CRC Press, Boca Raton, FL. 384p.
12.Keller A. 2000. Assessment of uncertainty in modeling heavy metal balances of regional agro ecosystem.
J. Environ. Qual. 31: 1. 175-187.
13.Khan, S., Ca, Q., Zheng, Y.M., Huang, Y.Z., and Zhu, Y.G. 2008. Health risks of heavy metals in contaminated soils and food crops irrigated with wastewater in Beijing, China. Environmental pollution. 152: 3. 686-92.
14.Kheirabadi, H., Afyuni, M., Ayoubi, Sh., and Soffianian, A. 2016. Risk assessment of heavy metals in soils and major food crops in the Province of Hamadan. J. Water Soil Sci. 74: 27-38. (In Persian)
15.Khoshgoftarmanesh, A.H., Aghili, F., and Sanaeiostovar, A. 2009. Daily intake of heavy metals and nitrate through greenhouse cucumber and bell pepper consumption and potential health risks for human. Inter. J. Food Sci. Nutr. 60: 199-
16.Larchevêque, M., Ballini, C., Korboulewsky, N., and Montes, N. 2006. The use of compost in afforestatation of Mediterranean areas effects on soil properties and young tree seedlings. Science of the total Environment. 369: 220-230.
17.Li, Z., Ma, Z., van der Kuijp, T.J., Yuan, Z., and Huang, L. 2014. A review of soil heavy metal pollution from mines
in China: pollution and health risk assessment. Science of the total Environment. 468-469: 843-53.
18.Mahmood, A., and Malik, R.N. 2014. Human health risk assessment of heavy metals via consumption of contaminated vegetables collected from different irrigation sources in Lahore, Pakistan. Arabi. J. Chem. 7: 91-99.
19.Manab, D., and Maiti, S.K. 2007. Metal Accumulation in 5 Native Plants Growing On Abandoned Cu-Tailing Ponds. Applied Ecology and Environmental Research. 5: 1. 27-35.
20.Mohammadi, J. 2001. Cadmium Concentration in Vegetable Crops Grown in Polluted Soils of Kempen Region (Belgium). Fourth National Conference on Environmental Health. Pp: 528-535. (In Persian)
21.Muchuweti, M., Birkett, J.W., Chinyanga, E., Zvauya, R., Scrimshaw, M.D., and Lester, J.N. 2006. Heavy metal content of vegetables irrigated with mixtures of wastewater and sewage sludge in Zimbabwe: Implications for human health. Agriculture Ecosystem & Environment; 112: 1. 41-48.
22.Narin, I., Tuzen, M., Sari, H., and Soylak, M. 2005. Heavy metal content of potato and corn chips from Turkey. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. 74: 6. 1072-1077.
23.Rashid Yasami, H. 1967. Toxicology. Tehran University Publication. 308p. (In Persian)
24.Robson, M. 2003. Methodologies for assessing exposures to metals: Human host factors. Ecotoxicology and Environmental Safety. 56: 104-109. 25.Salehipour, M., Ghorbani, H., Kheirabadi, H., and Afyuni, M. 2015. Health Risks from Heavy Metals via Consumption of Cereals and Vegetables in Isfahan Province, Iran. Human and Ecological Risk Assessment. 21: 7. 1920-1935.
26.Singh, R.P., and Agrawal, M. 2008. Potential benefits and risks of land application of sewage sludge. Waste Management. 28: 2. 347-358.
27.Tahsini, H., and Gavilian, H. 2016. Assessment risk food of heavy metals (cadmium, lead, zinc and copper) from the consumed crops have been distributed in Sanandaj. Zanko J. Med. Sci. 17: 54. 62-72. (In Persian)
28.Torabian, A., and Mahjouri, M. 2002. Heavy metals uptake by vegetable crops irrigated with waste water in south Tehran. J. Environ. Stud. 16: 2. 189-196. (In Persian)
29.USEPA (US Environmental Protection Agency). 1989. Risk Assessment Guidance for Superfund. Human Health Evaluation Manual Part A. Office of Health and Environmental Assessment, Washington, DC. 385p.
30.USEPA, IRIS 2006. United States, Environmental Protection Agency, Integrated Risk Information System Program. 43p.
31.USEPA. 2000. Risk-based concentration table. Office of Health and Environmental Assessment, Washington DC, USA. 385p.
32.Wang, X., Sato, T., Xing, B., and Tao, S. 2005. Health risks of heavy metals to the general public in Tianjin, China
via consumption of vegetables and fish. Science of the total Environment. 350: 28-37.
33.WHO. 1996. Trace Elements in Human Nutrition a Health: WHO Geneva. Available from: http://whqlibdoc.who.int/ publications/1996/9241561734_eng_fulltext.pdf.
 34.Winsor, G.W. 1973. Nutrition in the U.K. Tomato manual. Grower books, London. 8: 1246-1252.
35.Yeganeh, M., Afyuni, M., Khoshgoftarmanesh, A.H., Khodakarami, L., Amini, M., Soffyanian, A.R., and Schulin, R. 2013. Mapping of human health risks arising from soil nickel and mercury contamination. J. Hazard. Mater. 244-245: 225-239.
 36.Yoon, J., Cao, X., Zhou, Q., and Ma, L.Q. 2006. Accumulation of Pb, Cu and Zn in native plants growing on a contaminated Florida site, Science of The Total Environment. 368: 456-664.
37.Zheng, N., Wang, Q., and Zheng, D. 2007. Health risk of Hg, Pb, Cd, Zn and Cu to the inhabitants around Huludao Zinc Plant in China via consumption of vegetables. Science of The Total Environment. 383: 81-89.