دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-178 
بررسی تاثیر کشت دراز مدت نیشکر بر برخی ویژگی‌های شیمیایی خاک‌های کشت و صنعت کارون‌، استان خوزستان

صفحه 165-178

10.22069/ejsms.2019.15620.1839

مسعود صادقی میانرودی؛ عبدالامیر معزی؛ علی غلامی؛ تیمور بابائی نژاد؛ ابراهیم پناهپور