برهمکنش کود شیمیایی فسفره و لجن‌فاضلاب بر قابلیت استفاده و شکل‌های فسفر و شاخص‌های ذرت (Zea Mays L.) در یک خاک آهکی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه شهرکرد،

2 استاد گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه شهرکرد،

3 استادیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه شهرکرد

چکیده

سابقه و هدف: کمبود فسفر قابل‌استفاده یکی از مشکلات عمده در خاک‌های ایران است. برای افزایش فسفر قابل ‌جذب از کودهای شیمیایی استفاده می‌شود؛ در حالی‌که کود فسفر مصرف شده در خاک با گذشت زمان به شکل‌هایی با قابلیت استفاده کم تبدیل می‌شود. برای افزایش کارایی کودهای فسفری می‌توان از مواد آلی استفاده کرد. لجن فاضلاب حاوی مواد آلی و عناصر غذایی زیادی بوده و برای بهبود حاصلخیزی زمین‌های کشاورزی و ارتقای عملکرد گیاهان به کار می‌رود. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر برهمکنش کود شیمیایی فسفر و لجن فاضلاب بر قابلیت استفاده و شکل‌های معدنی فسفر و شاخص‌های ذرت (Zea Mays L.) در یک خاک آهکی بود.
مواد و روش‌ها: این تحقیق به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاٌ تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل فسفر (0 و 50 میلی‌گرم بر کیلوگرم فسفر از منبع KH2PO4) لجن فاضلاب (0 و 1 درصد وزنی/وزنی) بود. خاک‌های تیمارشده به مدت یک ماه در شرایط گلخانه 80 درصد ظرفیت مزرعه خوابانده شدند. ذرت (رقم سینگل‌کراس 704) در گلدان‌های 3 کیلوگرمی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد کشت شد. پس از دو ماه کشت، بخش هوایی برداشت و شاخص‌های رشد ذرت (غلظت فسفر، وزن ماده خشک و جذب فسفر در گیاه ذرت) تعیین شدند. همچنین، پس از کشت از خاک گلدان‌ها نمونه‌برداری شد و در آن‌ها شکل‌های فسفر(فسفر محلول و تبادلی، فسفر متصل به آهن و آلومینیم، فسفر متصل به کلسیم، فسفر باقیمانده و فسفر آلی) و فسفر قابل ‌جذب (اولسن و کلرید کلسیم 01/0 مولار) اندازه‌گیری شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که برهمکنش کود شیمیایی فسفره و لجن فاضلاب بر فسفر عصاره‌گیری شده با روش اولسن معنی‌دار نبود (05/0> p)؛ در حالی‌که بر فسفر عصاره‌گیری شده با کلرید کلسیم معنی‌دار بود (05/0>p). نتایج نشان داد که با کاربرد 50 میلی‌گرم بر کیلوگرم فسفر، فسفر عصاره‌گیری شده با روش اولسن و فسفر عصاره‌گیری شده با روش کلرید کلسیم به‌ترتیب 4/21 و 60 درصد افزایش یافت، در حالی‌که با کاربرد یک درصد لجن فاضلاب فسفر عصاره‌گیری شده با روش‌های اولسن و کلرید کلسیم به‌ترتیب 2/83 و 200 درصد افزایش یافت. اثر لجن فاضلاب بر همه شکل‌های فسفر (به‌غیر از فسفر باقیمانده) و اثر کود شیمیایی فسفره بر شکل‌های فسفر معنی‌دار (01/0>p) بود. برهمکنش بین کود شیمیایی فسفره و لجن فاضلاب فقط بر فسفر متصل به کلسیم معنی‌دار بود (05/0>p). اثر لجن فاضلاب بر شکل‌های فسفر بیش از اثر کود شیمیایی فسفره و برهمکنش آن‌ها بود. نتایج نشان داد که با کاربرد 50 میلی‌گرم در کیلوگرم کود فسفر نسبت تیمار بدون کود فسفر، غلظت فسفر در ذرت و ماده خشک ذرت به‌ترتیب 2/8 و 9/25 درصد افزایش یافت (01/0>p). با کاربرد لجن ‌فاضلاب غلظت فسفر در ذرت و ماده خشک گیاه به‌ترتیب 9/4 و 194 درصد نسبت به سطح صفر لجن فاضلاب افزایش یافت. برهمکنش کود شیمیایی فسفره و لجن فاضلاب بر ماده خشک ذرت معنی‌دار (05/0>p) بود. ماده خشک گیاه در تیمار یک درصد لجن فاضلاب همراه با کود فسفره نسبت به تیمار یک درصد لجن فاضلاب بدون کاربرد کود فسفره 5/32 درصد و همچنین نسبت به تیمار کود فسفره بدون کاربرد لجن فاضلاب 170 درصد افزایش یافت.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که اثر کاربرد کود شیمیایی فسفره بر فسفر عصاره‌گیری‌شده با روش اولسن به کاربرد لجن فاضلاب در خاک بستگی نداشت. فسفر قابل ‌استفاده با کاربرد لجن فاضلاب به میزان چشم‌گیری نسبت به کود شیمیایی افزایش یافت که می‌تواند به دلیل اثرات متفاوت تیمارها بر شکل‌های فسفر خاک باشد. علاوه بر این اثر کود شیمیایی فسفره بر جذب فسفر به کاربرد لجن فاضلاب بستگی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interaction between P Fertilizer and Sewage Sludge on Availability and Fractions of P and maize (Zea Mays L.) Indices in a Calcareous Soil

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Shahbazi 1
  • Alireza Hosseinpur 2
  • hamidreza Motaghian 3
1 Student Master of Science of Soil Fertility and Chemistry, Shahrekord University
2 Professor of soil science department, Shahrekord University
3 soil science department, shahrekord university
چکیده [English]

Background and goal: The deficiency of available phosphorus (P) is considered as a main problem in Iran’s soils. In order to increase the available P, chemical fertilizers are used. However, P in chemical fertilizers are transformed into less available forms over time. To improve the efficiency of P fertilizers, organic amendments could be effective. Sewage sludge contains an abundance of organic matter and nutrients and is used to improve the productivity of farmland and enhance yield. This study conducted to investigate the effect of the interaction of sewage sludge and P fertilizers on availability and mineral of P and maize (Zea Mays L.) indices in a calcareous soil.
Materials and methods: This study was conducted based on factorial experiment in a completely randomized design with 3 replications. The experimental factors were chemical fertilizer (0 and 50 mg/kg of KH2PO4) and sewage sludge (0 and 1 % w/w). The treated soils were kept in 80% of the field capacity in greenhouse condition for one month. The maize (single cross 704) was planted in 3 kg pots under greenhouse of Shahrekord University. After 2 months planting, shoot was removed and maize indices (P concentration, dry matter, and uptake) were determined. Also, after planting, soil sampled from pots and the various fractions of P including (soluble P, Fe-Al bonded P, Ca bonded P, residual P, and organic P) and available (P Olsen and CaCl2 0.01 M methods) were determined.
Results: The results showed that interaction between P fertilizer and sewage sludge on P extracted by Olsen method wasnot significant (p>0.05), while in P extracted by CaCl2 0.01 M was significant (p < 0.05). The results revealed that by addition the 50 mg/kg P, P-Olsen and P-CaCl2 increased 21.4 and 60%, respectively, while 1% sewage sludge application P extracted by Olsen and CaCl2 0.01 M methods increased 83.2 and 200%, respectively. The effect sewage sludge (except residual P) and chemical fertilizers on all P fractions were significant (p < 0.01). In addition, the interaction between chemical fertilizer and sewage sludge was only significant on Ca -bound P (p <0.05). The effect of sewage sludge on P fractions was more remarkable than chemical fertilizer and their interaction effect. By addition 50 mg/kg P fertilizer, P concentration in maize and the dry matter increased 8.2 and 25.9%, respectively. Similarly, in comparison with without sewage sludge, by sewage sludge application these indices increased 4.9 and 194%, respectively. The interaction of sewage sludge and P fertilizers was significant on maize uptake (p < 0.05). The P uptake increased 32.5% in sewage sludge + 50 mg/kg P fertilizer compared to 1% sewage sludge and increased 170 % compared to 50 mg/kg P fertilizer.
Conclusion: The results showed that the effect of chemical P fertilizer application on extracted P by Olsen method wasn’t related to sewage sludge application. In treated soil with sewage sludge, available P considerably increased compared to treated soils with P fertilizer that could be attributed to different impact of treatments on P fractions. Also, the effect of chemical fertilizer application on uptake of P was related to sewage sludge rates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organic matter
  • fractionation
  • uptake
1.Ahmad, M., Ahmad, M., El-Naggar, A.H., Usman, A.R.A., Abduljabbar, A., Vithanage, M., Elfaki, J., Al-Faraj, A., and Al-Wabel, M.I. 2017. Aging effect of organic and inorganic fertilizers on phosphorus fractionation in a calcareous sandy loam soil. Pedosphere. 28: 6. 873-883.
2.Al Zoubi, M.M., Arslan, A., Abdelgawad, G., Pejon, N., Tabbaa, M., and Jouzdan, O. 2008. The effect of sewage sludge on productivity of a crop rotation of wheat, maize and vetch and heavy metals accumulation in soil and plant in Aleppo Governorate. American Eurasian. J. Agric. Environ. Sci. 3: 4. 618-625.
3.Aziz, T., Ullah, S., Sattar, A., Nasim,M., Farooq, M., and Khan, M.M.2010. Nutrient availability and maize (Zea mays) growth in soil amended with organic manures. Inter. J. Agric. Biol.12: 4. 621-624.
4.Boostani, H.R., and Ronaghi, A. 2011. Comparison of sewage sludge and chemical fertilizer application on yield and concentration of some nutrients in spinach (Spinosa olerace L.) in three textural classes of a calcareous soil. J. Sci. Technol. Greenhouse Cul. 2: 6. 65-74.(In Persian)
5.Briceño, M., Escudey, M., Galindo, G., Borchardt, D., and Chang, A. 2004. Characterization of chemical phosphorus forms in volcanic soils using 31P-NMR spectroscopy. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 35: 1323-1337.
6.Campbell, C.R., and Plank, C.O. 1998. Preparation of plant tissue for laboratory analysis. P 37-50, In: Y.P. Kalra (ed.) Handbook of Reference Methods for Plant Analysis. CRC Press.
7.Casado-Vela, J., Sellés, S., Navarro, J., Bustamante, M.A., Mataix, J., Guerrero, C., and Gomez, I. 2006. Evaluation of composted sewage sludge as nutritional source for horticultural soils. Waste Management 26: 9. 946-952.
8.Farshi, A.A., and Mirlatifi, M. 2003.On-Farm Irrigation Water Management. Iranian National Committee on Irrigation and Drainage. Pp: 148-150. (In Persian)
9.Fathololomi, S., Asghari, S., andGoli, K.E. 2015. Effects of municipal sewage sludge on the concentration ofmacronutrients in soil and plant and some agronomic traits of wheat. Elec. J. Soil Manage. Sust. Prod. 5: 2. 49-70.
 10.Frišták, V., and Soja, G. 2015. Effect of wood-based biochar and sewage sludge amendments for soil phosphorus availability. Nova Biotechnologica et Chimica, 14: 1. 104-115.
11.Gee, G.H., and Bauder, J.W. 1986. Particle size analysis. P 383-409, In: A. Klute  (ed.) Methods of Soil Analysis. Part 2 physical properties. American Society of Agronomy Madison. Wisconsin.
12.Gerdelidani, A.F., and Hosseini, H.M. 2018. Effects of sugar cane bagasse biochar and spent mushroom compost on phosphorus fractionation in calcareous soils. Soil Research, 56: 2. 136-144.
13.Hedley, M.J., Stewart, J.W.B., and Chauhan, B. 1982. Changes in inorganic and organic soil phosphorus fractions induced by cultivation practices and by laboratory incubations. Soil Sci. Soc. Amer. J. 46: 970-976.
14.Hejazi Mehrizi, M., Ayeeneheydari, M., and Abbaszadeh, F. 2016. An investigation of phosphorus dynamics in a calcareous soil treated with different levels of poultry manure and chemical fertilizer. Water and Soil Science, 26: 3. 293-303. (In Persian)
15.Hejazi Mehrizi, M., Shariatmadari, H., and Afyuni, M. 2013. Cumulative and residual effect of sewage sludge on inorganic p fractions and p availability in a calcareous soil. JWSS-IsfahanUniversity of Technology, 17: 64. 33-43. (In Persian)
16.Hinsinger, P. 2001. Bioavailability of soil inorganic P in the rhizosphere as affected by root-induced chemical changes, a review. Plant and Soil.237: 173-195.
17.Jalali, M., and Ranjbar, F. 2010. Aging effects on phosphorus transformation rate and fractionation in some calcareous soils. Geoderma. 155: 1-2. 101-106
18.Jalali, M., and Sajadi Tabar, S. 2011. Chemical fractionation of phosphorus in calcareous soils of Hamedan, western Iran under different land use. J. Plant Nutr. Soil Sci. 174: 4. 523-531.
19.Karami, M., Rezainejad, Y., Afyuni, M., and Shariatmadari, H. 2007. Cumulative and residual effects of sewage sludge on lead and cadmium concentration in soil and wheat. J. Water Soil Sci. 11: 1. 79-95. (In Persian)
20.Kazemalilou, S., Najafi, N., and Reyhanitabar, A. 2018. Increasing the yield and yield components of sunflower by integrated application of phosphorus and sewage sludge under optimum and limited irrigation. J. Water Soil.31: 6. 1637-1650. (In Persian)
21.Kuo, S. 1996. Phosphorus. P 869-919. In: D.L. Sparks (ed)., Methods of Soil Analysis. Part 3. Chemical Methods, Soil Science Society of America. Madison, WI.
22.Latare, A.M., Kumar, O., Singh, S.K., and Gupta, A. 2014. Direct and residual effect of sewage sludge on yield,
heavy metals content and soil fertility under rice–wheat system. Ecological Engineering. 69: 17-24. 19.
23.Liu, J., Aronsson, H., Ulen, B.,and Bergström, L. 2012. Potential phosphorus leaching from sandy topsoils with different fertilizer histories before and after application of pig slurry. Soil Use and Management. 28: 4. 457-467.
24.Mao, X., Xu, X., Lu, K., Gielen, G., Luo, J., He, L., and Song, Z. 2015. Effect of 17 years of organic and inorganic fertilizer applications on soil phosphorus dynamics in a rice-wheat rotation cropping system in eastern China. J. Soils Sed. 15: 9. 1889-1899.
25.Marschner, H. 2011. Mineral Nutrition of Higher Plants. Academic, London, 672p.
26.Moghimi, N., Hosseinpur, A., and Motaghian, H. 2018. The effect of vermicompost on transformation rate of available p applied as chemical fertilizer in a calcareous clay soil. Communications in Soil Science and Plant Analysis,49: 17. 2131-2142.
27.Murphy, J.A.M.E.S., and Riley, J.P. 1962. A modified single solution method for the determination of phosphate in natural waters. Analytica Chimica Acta, 27: 31-36.
28.Najafi N., and Towfighi, H. 2014. Changes in available phosphorus and inorganic native phosphorus fractions after waterlogging in the paddy soils of north of Iran. J. Sci. Technol. Agric. Natur. Resour. Water and Soil Science, 18: 67. 151-163. (In Persian)
29.Najafi N., Mardomi, S., and Oustan, S. 2012. The effect of waterlogging, sewage sludge and manure on selected macronutrients and sodium uptake in sunflower plant in a loamy sand soil. J. Water Soil. 26: 3. 619-636. (In Persian)
30.Najafi, N., and Mardomi, S. 2012. The effects of waterlogging, sewage sludge and manure on the growth characteristics of sunflower in a sandy loam soil.J. Water Soil. 25: 6. 1264-1276.(In Persian)
31.Nelson, D.W., and Sommers, L.E. 1996. Total carbon, organic carbon and organic matter. P 961-1010. In: D.L. Sparks. (ed.), Methods of Soil Analysis. Part 3, Chemical Methods, Soil Science Society of America. Madison, WI.
32.Olsen, S.R., and Sommers, L.E. 1982. Phosphorus. P 403-430. In: A.L.Page. (Ed.), Methods of Soil Analysis. Part 2, Chemical and Microbiological Properties, American Society of Agronomy, Soil Science Society of America, Madison, WI.
33.Pu, S., HE, X.H., XU, M.G., Zhang, H.M., Chang, P., Gao, H.J., Hua, L., Xu, Y.M., Song, Q., and Xiao, H.J.
2014. Soil organic carbon accumulation increases percentage of soil Olsen-P to total P at two 15-year Mono-Cropping systems in Northern China. J. Integr. Agric. 13: 597-603.
34.Ranjbar, M., Ghorbani, H., and Ghajar Sepanlou, M. 2017. The Effect of Long-term Application of municipal solid waste compost on macro elements concentration in soil and rice. J. Crop Improv. 18: 4. 753-764.
35.Rhoades, J.D. 1996. Salinity electrical conductivity and total dissolved solids.P 417-437. In: D.L. Sparks (ed.) Methods of Soil Analysis. Part 3 chemical methods. American Society of Agronomy Madison WI.
36.Saad, S., Abdalla, M.A., Omer, E.T.A., and Hago, T. 2009. Phosphorus supply and Phaseolus vulgaris performance grown in Shambat clay alkaline soil and influenced by farmyard manure. Austr. J. Bas. Appl. Sci. 3: 2598-2606.
37.Saadat, K., Barani, M.M., Dordipour, E., and Ghasemnezhad, A. 2012. Influence of sewage sludge on some soil properties, yield and concentration of lead and cadmium in roots and shoots of Maize. Iran. J. Soil Water Res.49: 3. 653-664. (In Persian)
38.Samavati, M. 2011. Phosphorus fractions and availability in some calcareous soils in Hamedan province.J. Water Soil Sci. 15: 55. 127-138.(In Persian)
39.Sefidgar, S.S., Barani, M.M., and Dordipour, E. 2013. Availability and fractionation of inorganic phosphorus in a sewage sludge-amended calcareous soil. Elec. J. Soil Manage. Sust. Prod.3: 2. 53-73. (In Persian)
40.Siddique, M.T., and Robinson, J.S. 2003. Phosphorus sorption and availability in soils amended with animal manures and sewage sludge. J. Environ. Qual. 32: 1114-1121.
41.Sommers, L.E., and Nelson, D.W. 1972. Determination of Total phosphorus in soils: a rapid perchloric acid digestion procedure. Soil Sci. Soc. Amer. J.36: 902-904.
42.Song, K., Xue, Y., Zheng, X., Lv, W., Qiao, H., Qin, Q., and Yang, J. 2017. Effects of the continuous use of organic manure and chemical fertilizer on soil inorganic phosphorus fractions in calcareous soil. Scientific Reports.7: 1164-1173.
43.Soremi, A.O., Adetunji, M.T., Azeez, J.O., Adejuyigbe, C.O., and Bodunde, J.G. 2017. Speciation and dynamics of phosphorus in some organically amended soils of southwestern Nigeria. Chemical Speciation Bioavailability.29: 1. 42-53.
44.Staunton, S., and Leprince, F. 1996. Effect of pH and some organic anions on the solubility of soil phosphate: implications for P bioavailability. Europ. J. Soil Sci. 47: 231-239.
45.Sumner, M.E., and Miller, W.P. 1996. Cation exchange capacity and exchange coefficients. P 1201-1231. In: D.L. Sparks (ed.) Methods of Soil Analysis. Part 3, Chemical methods. Soil Science Society of America. Madison. WI.
 46.Thomas, G.W. 1996. Soil pH and soil acidity. P 475-490. In: D.L. Sparks. (ed.), Methods of Soil Analysis. Part 3, Chemical Methods, Soil Science Society of America. Madison, WI.
47.Tunnicliffe, H., Duckett, A., Jansen, R., Forsdyke, D., Revel, A., and Mawby. L. 2014. A simple recipe for recycling electronics waste: soak, simmer, reuse. Chemical Engineering‌. 872: 1-64.
48.Velásquez, G., Ngo, P., Rumpel, C., Calabi-Floody, M., Redel, Y., Turner, B.L., Condron, L.M., and de la Luz Mora, M. 2016. Chemical nature of residual phosphorus in Andisols. Geoderma. 271: 27-31.