دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، تیر 1398، صفحه 1-164 
تأثیر کود دامی و بیوچار آن بر جذب و آبشویی متریبیوزین در یک خاک شن لومی

صفحه 137-150

10.22069/ejsms.2019.15991.1855

کلثوم عبداللهی؛ سید علیرضا موحدی نایینی؛ مجتبی بارانی مطلق؛ پونه ابراهیمی؛ قربانعلی روشنی


بررسی اثر سیستم‏های مختلف خاکورزی بر فعالیت بیولوژیکی و آنزیمی خاک

صفحه 151-164

10.22069/ejsms.2019.15917.1850

سعیده صادقی؛ فرشاد کیانی؛ محمداسماعیل اسدی؛ بهنام کامکار؛ سهیلا ابراهیمی