اثر بازدارنده 3 و 4 دی‌متیل پیرازول فسفات (DMPP) بر نیترات سازی و فراوانی باکتری‌های نیترات ساز در پنج نوع خاک مختلف

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه تهران،

3 استادیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه تهران،

4 استادیار بخش خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، آذربایجان غربی

چکیده

سابقه و هدف: کارایی پایین استفاده از کود‌های نیتروژن یک مشکل جهانی در تولید محصول است و کشاورزی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. کودهای نیتروژنی به عنوان منبع نیتروژن، در آلودگی خاک، آب و هوای محیط زیست تاثیر گذار هستند. نیترات سازی یک فرایند کلیدی در اکوسیستم های کشاورزی است چرا که تبدیل آمونیوم به نیترات میتواند منجر به از دست دادن بخش قابل توجهی از نیتروژن خاک از طریق آبشویی و یا نیترات زدایی شود. استفاده از بازدارنده‌های نیترات‌سازی همراه کود نیتروژن به منظور کنترل این فرایند یکی از راهکارهای کاهش هدرروی نیتروژن است. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی اثر بازدارنده 3 و 4 دی‌متیل پیرازول فسفات (DMPP) بر میزان نیترات سازی و درصد بازدارندگی آن در برخی خاکهای ایران صورت گرفت.
مواد و روشها: یک آزمایش گرماگذاری به منظور بررسی اثر DMPP بر روند تغییر غلظت نیترات و آمونیوم در فواصل زمانی مختلف و فراوانی باکتری‌های اکسید کننده آمونیوم (AOB) و نیتریت (NOB) در پنج خاک‌ مختلف انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل بازدارنده نیترات سازی (NI) در سه سطح (بدون کاربرد نیتروژن و NI، mg/kg 200 نیتروژن از منبع سولفات آمونیوم بدون NI، و mg/kg 200 نیتروژن از منبع سولفات آمونیوم حاوی 8/0 درصد NI)، پنج نوع خاک (لوم شنی 1 با 58/0 درصد کربن آلی، لوم شنی 2 با 3/0 درصد کربن آلی، لوم با 73/0 درصد کربن آلی، لوم رسی با 87/0 درصد کربن آلی، و رسی با 47/1 درصد کربن آلی) و پنج زمان نمونه برداری (0، 14، 28، 42، و 56 روز) بود.
یافته ها: نتایج نشان داد در همه خاک‌ها کاربرد نیتروژن همراه DMPP نسبت به نیتروژن بدون DMPP اثر معنی‌داری (p <0.001) بر کاهش میزان نیترات سازی داشت به طوریکه میزان آن را به طور میانگین 7/44 درصد کاهش داد. کارایی DMPP در کاهش نیترات سازی در خاک های مورد آزمایش با هم اختلاف معنی داری داشت . نیترات سازی در خاک‌های دارای رس و کربن آلی بیشتر نسبت به خاک‌های دارای شن بیشتر و ماده آلی کمتر سریع تر اتفاق افتاد. درصد بازدارندگی نیترات بعد از 56 روز گرماگذاری در خاک‌های لوم شنی 1 و 2 و لومی به ترتیب 57، 46 و 12 درصد بود ولی برای دو خاک دیگر نزدیک به صفر بود. همچنین یک همبستگی مثبت معنی دار بین تعداد باکتری های AOB و NOB با غلظت نیترات (6/0 = r)، مقدار کربن آلی (9/0 = r)، و نیتروژن کل خاک (9/0 = r) وجود داشت.
نتیجه گیری: می توان اظهار نمود که میزان نیترات سازی خاک تحت تأثیر عواملی مانند بافت و مقدار ماده آلی خاک متفاوت است و کارایی DMPP با برخی ویژگی ها مانند درصد رس، محتوای کربن آلی و جمعیت باکتری های نیترات ساز خاک رابطه عکس دارد. بعلاوه این خصوصیات در پیش بینی اثرات کوتاه مدت بازدارنده می تواند مورد استفاده قرار گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nitrification and abundance of nitrifier bacterial as effected by inhibitor 3,4-Dimethylpyrazole phosphate (DMPP) in five different soils

نویسندگان [English]

  • jamal Sheikhi 1
  • Hossein Mirseyed Hosseini 2
  • Hassan Etessami 3
  • Aziz Majidi 4
1 Soil science Department, Tehran University
2 soil science, Tehran university
3 Soil Science, Tehran University
4 Department of soil and water, West Azerbaijan Research Center for Agriculture and Natural Resources Center, Iran
چکیده [English]

Background and Objectives: Low nitrogen use efficiency (NUE) is a global problem in crop production, and agriculture of Iran is not exempt in this regard. Nitrogen (N) fertilizers as a source of nitrogen can be very effective in water, soil and air environmental pollution. Nitrification is a key process in agricultural ecosystems since it results in changes of ammonium to nitrate and eventually loss of considerable amounts of soil nitrogen through leaching and denitrification. The application of nitrification inhibitors (NI) together with nitrogen fertilizers is a strategy to reduce N losses. Thus, the objective of this study were to evaluate the effect of inhibitor 3,4-Dimethylpyrazole phosphate (DMPP) on nitrification rates and nitrification inhibition percentage in some soils of Iran containing representing differences in organic matter content and texture.
Materials and Methods: An incubation experiment was conducted to evaluate the effect of DMPP on nitrate and ammonium concentration changes in different times and abundance of ammonium (AOB) and nitrite (NOB) oxidizer bacteria in five soils with different texture and organic carbon (O.C). The treatments of experiment included NI at three levels (without N and NI, 200 mg/kg N as ammonium sulfate without NI, and 200 mg/kg N as ammonium sulfate containing 0.8 % NI), five soil types (sandy loam 1 with 0.58% O.C, sandy loam 2 with 0.3% O.C, loam with 0.73% O.C, clay loam with 0.87% O.C, clay with 1.47% O.C), and five sampling times (0, 14, 28, 42, and 56 day).
Results: The results showed that application of N containing DMPP compared to N without DMPP in all soils had significant effect (p < 0.001) on reducing nitrification, which was reduced 44.7% on average. DMPP efficiency on nitrification inhibition in experimented soils had significant difference, indicating that nitrification occurs rapidly in soils containing more clay and O.C compared to soils with more sand and low O.C. Nitrification inhibition percentage after 56 day incubation in SL1, SL2, and L were 57%, 46%, and 12%, but in two other soils were about zero. Also there were a positive significant correlation between abundance of AOB and NOB with nitrate concentration (r = 0.6), O.C content (r = 0.9), and total soil N (r = 0.9).
Conclusions: soil nitrification rate are different under influence of factors like soil textural properties and soil O.C content, and DMPP efficiency had inverse relationship with some soil properties including clay%, O.C content, and nitrifier bacterial population. Further these properties can be used in predicting the short term effects of inhibitors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nitrification inhibition
  • nitrifier bacterial
  • soil organic carbon
  • fertilizer efficiency
1.Alef, K., and Nannipieri, P. 1995. Methods in applied soil microbiology and biochemistry. Academic Press. 576p.
2.Aulakh, M.S., Singh, K., Singh, B.,and Doran, J.W. 1996. Kinetics of nitrification under upland and flooded soils of varying texture. Communications in Soil Science and Plant Analysis.27: 9-10. 2079-2089.
3.Azam, F., and Farooq, S. 2003. Nitrification inhibition in soil and ecosystem functioning - an overview. Pak. J. Biol. Sci. 6: 528-535.
4.Azam, F., Benckiser, G., Müller, C., and Ottow, J.C.G. 2001. Release, movement and recovery of 3,4-dimethylpyrazole phosphate (DMPP), ammonium and nitrate from stabilized nitrogen fertilizer granules in a silty clay soil under laboratory conditions. Biology and Fertility of Soils. 34: 118-125.
5.Banning, N.C., Maccarone, L.D., Fisk, L.M., and Murphy, D.V. 2015. Ammonia-oxidising bacteria not archaea dominate nitrification activity in semi-arid agricultural soil. http://www.nature.com/ scientificreports. Scientific Reports. 5: 1-8.
6.Barth, G., Tucher, S.V., and Schmidhalter, U. 2001. Influence of soil parameters on the effect of 3,4-dimethylpyrazole-phosphate as a nitrification inhibitor. Biology and Fertility of Soils. 34: 98-102.
7.Barth, G., Tucher, S.V., and Schmidhalter, U. 2008. Effectiveness of 3,4- dimethylpyrazole phosphate as nitrification inhibitor in soil as influenced by inhibitor concentration, application form, and soil matrix potential. Pedosphere. 18: 378-
8.Beeckman, F., Motte, H., and Beeckman, T. 2018. Nitrification in agricultural soils: impact, actors and mitigation. Current opinion in Biotechnology. 50: 166-173.
9.Bremner, J.M. 1996. Nitrogen-total. In: D.L. Sparks (ed.). Methods of soil analysis. Part 3. Chemical Methods. Soil Science Society of America. Madison, WI. Pp: 1085-1121.
10.Crawford, D.M., and Chalk, P.M. 1992. Mineralization and immobilization of soil and fertilizer nitrogen with nitrification inhibitors and solvents. Soil Biology Biochemistry. 24: 559-568.
11.Di, H.J., and Cameron, K.C. 2012.How does the application of different nitrification inhibitors affect nitrous oxide emissions and nitrate leaching from cow urine in grazed pastures? Soil Use and Management. 28: 54-61.
12.Fangueiro, D., Fernandes, A., Coutinho, J., Moreira, N., and Trindade, H. 2009. Influence of two nitrification inhibitors (DCD and DMPP) on annual ryegrass yield and soil mineral N dynamics after incorporation with cattle slurry. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 40: 3387-3398.
13.Gee, G.W., and Bauder, J.W. 1986. Particle-size analysis. P 383-410. In: A. Klute (ed.). Methods of Soil Analysis. Part 1. Physical and mineralogical methods, Soil Science society of America and American Society of Agronomy, Madison, WI.
14.Han, J., Shi, J., Zeng, L., Xu, J.,and Wu, L. 2017. Impacts of continuous excessive fertilization on soil potential nitrification activity and nitrifying microbial community dynamics in greenhouse system. J. Soil Sed. 17: 471-480.
15.Keeney, D.R., and Nelson, D.W. 1982. Nitrogen-inorganic forms. P 643-698. In: A.L. Page (eds). Methods of Soil Analysis. Part 2. American Society of Agronomy. Madison, WI. USA.
16.Kong, X., Duan, Y., Schramm, A., Eriksen, J., and Petersen, S.O. 2016.3,4- Dimethylpyrazole phosphate (DMPP) reduces activity of ammonia oxidizers without adverse effects on non-target soil microorganisms and functions. Applied Soil Ecology. 105: 67-75.
17.Kumar, R., Parmar, B.S., Walia, S., and Saha, S. 2015. Nitrification inhibitors: classes and its use in nitrification management. P 103-122. In: Nutrient use efficiency: from basics to advances. (eds: Amitava Rakshit, Harikesh Bahadur Singh and Avijit Sen). Springer India.
18.Kumar, U., Kumar, V., and Pal Singh, J. 2007. Effect of different factors on hydrolysis and nitrification of urea in soils. Archives of Agronomy and Soil Science. 53: 2. 173-182.
19.Li, H., Liang, X., Chen, Y., Lian, Y., Tian, G., and Ni, W. 2008. Effect of nitrification inhibitor DMPP on nitrogen leaching, nitrifying organisms, and enzyme activities in a rice-oilseed rape cropping system. J. Environ. Sci. China. 20: 149-155.
20.Liu, C., Wang, K., and Zheng, X. 2013. Effects of nitrification inhibitors (DCD and DMPP) on nitrous oxide emission, crop yield and nitrogen uptake in a wheat-maize cropping system. Biogeosciences Discussions. 10: 711-737.
21.Liu, R., Hayden, H., Suter, H., and He, J. 2015. The effect of nitrification inhibitors in reducing nitrification and the ammonia oxidizer population in three contrasting soils. J. Soil Sed.15: 1113-1118.
22.Marsden, K.A., Marín-Martínez, A.J., Vallejo, A., Hill, P.W., Jones, D.L., and Chadwick, D.R. 2016. The mobility of nitrification inhibitors under simulated ruminant urine deposition and rainfall:a comparison between DCD and DMPP. Biology and Fertility of Soils. 52: 491-503.
23.McCarty, G.W., and Bremner,J.M. 1989. Inhibition of nitrification in soil by heterocyclic nitrogen compounds. Biology and Fertility of Soils. 8: 204-211.
24.McGeough, K.L., Watson, C.J., Müller, C., Laughlin, R.J., and Chadwick, D.R. 2016. Evidence that the efficacy of the nitrification inhibitor dicyandiamide (DCD) is affected by soil properties in UK soils. Soil Biology and Biochemistry. 94: 222-232.
25.Menéndez, S., Merino, P., Pinto, M., Gonzalez-Murua, C., and Estavillo, J.M. 2009. Effect of N-(n-butyl) thiophosphoric triamide and 3,4- dimethylpyrazole phosphate on gaseous emissions from grasslands under different soil water contents. J. Environ. Qual. 38: 27-35.
26.Menéndez, S., Barrena, I., Setiena,I., González-Murua, C., and Estavillo, J.M. 2012. Efficiency of nitrification inhibitor DMPP to reduce nitrous oxide emissions under different temperature and moisture conditions. Soil Biology and Biochemistry. 53: 82-89.
27.Migliorati, M.D.A., Scheer, C., Grace, P.R., Rowlings, D.W., Bell, M., and McGree, J. 2014. Influence of different nitrogen rates and DMPP nitrification inhibitor on annual N2O emissions from a subtropical wheat–maize cropping system. Agriculture Ecosystem and Environment. 186: 33-43.
28.Nelson, D.W., and Sommers, L.E. 1996. Total carbon, organic carbon, and organic matter. P 961-1010. In: D.L. Sparks (ed.). Methods of Soil Analysis part 3: Chemical methods, Soil Science Society of America and American Society of Agronomy, Madison, WI.
29.Norton, J.M., and Stark, J.M. 2011. Regulation and measurement of nitrification in terrestrial systems.
P 343-368. In: M.G. Klotz. (ed.). Methods in enzymology, Vol 486. Academic Press, Burlington .
30.Loeppert, R.H., and Suarez, D.L. 1996. Carbonate and gypsum. P 437-474.In: D.L. Sparks (ed.). Methods of Soil Analysis. Part 3. Chemical methods, Soil Science Society of America and American Society of Agronomy, Madison. WI.
31.Opokua, A., Chavesb, B., and De Neve, S. 2014. Neem seed oil: a potent nitrification inhibitor to control nitrate leaching after incorporation of crop residues. Biological Agriculture and Horticulture. 30: 3. 145-152.
32.Recio, J., Vallejo, A., Le-Noë, J., Garnier, J., García-Marco, S., Álvarez, J.M., and Sanz-Coben, A. 2018. The effect of nitrification inhibitors on NH3 and N2O emissions in highly N fertilized irrigated Mediterranean cropping systems. Science of the Total Environment. 636: 427-436.
33.Rhoades, J.D. 1996. Salinity: electrical conductivity and total dissolved solids,P 417-435. In: D.L. Sparks (ed.). Methods of Soil Analysis. Part 3. Chemical Methods. Soil Science Society of America and American Society of Agronomy, Madison. WI.
34.Roco, M.M., and Blu, R.O. 2006. Evaluation of the nitrification inhibitor 3, 4-dimethylpyrazole phosphate in two Chilean soils. J. Plant Nutr. 29: 521-534.
35.Sahrawat, K.L. 2008. Factors Affecting Nitrification in Soils. Communications in Soil Science and Plant Analysis.
36.Schmidt, E.L., and Belser, L.W. 1982. Autotrophic nitrifying bacteria. P 159-177. In: A.L. Page (ed.). Methods of soil analysis, Part 2: Microbiological and biochemical properties. Soil Science Society of America and American Society of Agronomy, Madison, W.I.
37.Shi, X.Z., Hu, H.W., He, J.Z., Chen, D.L., and Suter, H. 2016a. Effects of 3,4-dimethylpyrazole phosphate (DMPP) on nitrification and the abundance and community composition of soil ammonia oxidizers in three land uses. Biology and Fertility of Soils.52: 927-939.
38.Shi, X.Z., Hu, H.W., He, J.Z., Chen, D.L., and Suter, H. 2016b. Effects of the nitrification inhibitor 3, 4-dimethylpyrazole phosphate (DMPP) on nitrification and nitrifiers in two contrasting agricultural soils. Applied Environmental Microbiology. 15; 82: 17. 5236-48.
39.Subbarao, G.V., Ito, O., Sahrawat, K.L., Berry, W.L., Nakahara, K., Ishikawa, T., Watanabe, T., Suenaga, K., Rondon, M., and Rao, I.M. 2006. Scope and strategies for regulation of nitrification in agricultural systems challenges and opportunities. Critical Reviews in Plant Sciences. 25: 303-335.
40.Summer, M.E., and Miller, W.P. 1996. Cation exchange capacity and exchange coefficient. P 1201-1230. In: D.L. Sparks (ed.). Methods of Soil Analysis. Part 3. Chemical Methods. Soil Science Society of America and American Society of Agronomy, WI.
41.Thomas, G.W. 1996. Soil pH and soil acidity. P 475-490. In: D.L. Sparks (ed.). Methods of Soil Analysis. Part 3. Chemical methods. Soil Science Society of America and American Society of Agronomy, Madison. WI.
42.Tindaon, F., Benckiser, G., and Ottow, J.C.G. 2012. Evaluation of ecological doses of the nitrification inhibitors
3,4-dimethylpyrazole phosphate (DMPP) and 4-chloromethylpyrazole (ClMP) in comparison to dicyandiamide (DCD) in their effects on dehydrogenase and dimethyl sulfoxide reductase activity in soils. Biology and Fertility of Soils.
 43.Urakawa, R., Ohte, N., Shibata, H., Isobe, K., Tateno, R., Oda, T., Hishi, T., Fukushima, K., Inagaki, Y., Hirai, K., Oyanagi, N., Nakata, M., Toda, H., Kenta, T., Kuroiwam, M., Watanabe, T., Fukuzawa, K., Tokuchi, N., Ugawa, S., Enoki, T., Nakanishi, A., Saigusa, N., Yamao, Y., and Kotani, A. 2016. Factors contributing to soil nitrogen mineralization and nitrification rates
of forest soils in the Japanese archipelago. Forest Ecology Management. 361: 382-396.
44.Weiske, A., Bnckiser, G., Herbert, T., and Ottow, J. 2001. Influence of the nitrification inhibitor 3, 4-dimethylpyrazole phosphate (DMPP) in comparison to dicyandiamide (DCD) on nitrous oxide emissions, carbon dioxide fluxes and methane oxidation during 3 years of repeated application in field experiments. Biology and Fertility of Soils. 34: 109-117.
45.Wertz, S., Leigh, A.K.K., and Grayston, S.J. 2012. Effects of long-term fertilization of forest soils on potential nitrification and on the abundance and community structure of ammonia oxidizers and nitrite oxidizers. FEMS Microbiol Ecology. 79: 
46.Xu, C., Wu, L.H., Ju, X.T., and Zhang, F.S. 2005. Role of nitrification inhibitor DMPP (3,4-dimethylpyrazole phosphate) in NO3-N accumulation in greengrocery (Brassica campestris L. spp. chinensis) and vegetable soil. J. Environ. Sci. China. 17: 
47.Zerulla, W., Barth, T., Dressel,J., Erhardt, K., von Loquenghien,H., Pasda, K., Radle, M.G.,and Wissemeier, A.H. 2001. 3,4-Dimethylpyrazole phosphate: a new nitrification inhibitor for agriculture and horticulture. Biology and Fertility of Soils.