دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، اسفند 1398 
ارزیابی کیفیت خاک تحت روش‌های مرسوم مدیریت کشاورزی در استان زنجان

صفحه 1-24

10.22069/ejsms.2020.16032.1856

سمیه حمیدی نهرانی؛ محمد صادق عسکری؛ سعید سعادت؛ محمد امیر دلاور؛ مهدی طاهری