مقایسه‌ی تأثیر کود گاوی، ورمی کمپوست و آزولا بر رشد گیاه گلرنگ در خاک شور-سدیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

سابقه و هدف: شور و سدیمی شدن خاک‌ها از مهم‌ترین عوامل تخریب اراضی، به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان به شمار می روند. خاک های شور- سدیمی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی نامطلوبی دارند که باعث کاهش جذب عناصر غذایی توسط گیاهان و درنهایت افت رشد و عملکرد آن ها می‌گردد. کاربرد اصلاح کننده ها ازجمله مواد آلی، اغلب می‌تواند راهکاری مناسب در جهت اصلاح و بهبود باروری خاک های شور- سدیمی باشد.
مواد و روش ها: در این پژوهش خاک شور-سدیمی از استان البرز، تهیه شد و سپس در سه سطح 1، 3 و 5 درصد وزنی، با کودهای گاوی، ورمی کمپوست و آزولا مخلوط شد و به مدت پنج ماه در دمای 20 درجه سلسیوس تحت انکوباسیون قرار گرفت. سپس در خاک تیمارها، بذر گیاه گلرنگ کاشته شد و به مدت دو ماه در گلخانه قرار گرفت. در این دوران، رطوبت خاک در حد رطوبت مزرعه، از طریق توزین هفتگی و آبیاری با آب مقطر حفظ گردید. بعد از این دوران، شاخص‌های گیاهی شامل: ارتفاع اندام هوایی، وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه، میزان کلروفیل برگ ها و سطح برگ های گیاه گلرنگ به دقت اندازه گیری شد و مشاهده شد که افزودن کودها موجب تغییر در رشد گیاه گلرنگ نسبت به تیمار شاهد شده است.
یافته‌ها: پس از سپری شدن دوران انکوباسیون و سپس دوران کشت، مشاهده شد افزودن اصلاح کننده‌ها موجب تغییر در رشد گیاه گلرنگ نسبت به تیمار شاهد می‌شود. کمترین ارتفاع ساقه مربوط به تیمار 5 درصد کود گاوی و بیشترین ارتفاع گیاه گلرنگ، مربوط به تیمار 5 درصد کود ورمی‌کمپوست بود که از نظر آماری با تیمار شاهد، تفاوت معنی‌داری داشتند. تیمارهای 3 و 5 درصد کود ورمی‌کمپوست و1 درصد کود آزولا بیشترین وزن تر ریشه و اندام هوایی را نسبت به سایرین به طور معنی‌دار داشتند که این بیانگر وجود بیشترین آب قابل دسترس در این تیمارها جهت استفاده‌ی گیاه گلرنگ می‌باشد. تیمارهای مختلف، روی افزایش وزن خشک گیاه گلرنگ تأثیر معنی‌داری نداشتند. میزان کلروفیل برگ گیاه گلرنگ در تیمارهای مختلف نسبت به شاهد، تفاوت معنی‌داری نداشت، به استثنای تیمار 5 درصد کود گاوی که کاهش معنی‌دار و تیمار 3 درصد کود آزولا ، افزایش معنی‌دار نسبت به شاهد نشان داد. سطح برگ در تیمارهای 5 درصد ورمی‌کمپوست و 1 درصد کود آزولا، افزایش معنی‌داری داشت و تیمار 5 درصد کود گاوی در کمترین سطح برگ را داشت.
نتایج: تغییرات رشد گیاه گلرنگ در تیمار کود گاوی عمدتاً منفی ظاهر گردید، در حالی‌که تیمار کود آزولا با تغییرات ناچیزی و تیمار کود ورمی‌کمپوست با تغییرات مثبت معنی‌دار در اکثر آنالیزهای گیاهی ظاهر شد. به طور دقیق‌تر 5 درصد کود ورمی‌کمپوست و سپس 3 درصد کود آزولا می‌تواند در خاک شور-سدیمی، مناسب‌ترین بستر را برای رشد گیاه گلرنگ فراهم آورد. بنابراین با توجه به نتایجی که از این آزمایش به دست آمده، در شرایط مشابه، استفاده از کود گاوی در خاک های شور-سدیمی توصیه نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effect of Cow manure, Vermicompost and Azolla on safflower growth in a saline-sodic soil

نویسندگان [English]

  • Parastoo Sharifi 1
  • Mehdi Shorafa 1
  • mohammad hosein mohammadi 2
1 Tehran university
2 associate professor of agricultural and natural resources campus of tehran
چکیده [English]

Background and Objectives: Soil salinization and sodicity are two most important factors in land degradation, especially in arid and semi-arid regions of the world. Considering that saline-sodic soils have poor physical, chemical and biological properties that reduce the absorption of nutrients by plants and eventually decline their growth and yield. Application of the soil amendments, such as organic matter, can be a suitable method for improving the fertility of saline-sodic soils.
Materials and Methods: In this study, a saline-sodic soil was chosen from Alborz, and then it was mixed with three levels of 1%, 3% and 5% (weight) of Cow manure, Vermicompost and Azolla, and incubated for 5 months at the moisture of field capacity and temperature of 20 ° C. Then, safflower seeds were planted and treatments were placed in a greenhouse for two months. During this period, soil moisture was maintained at the field capacity, through weekly weighing and irrigation with distilled water. After this period, plant indices including: height of shoots, fresh and dry weight of shoots and roots, chlorophyll content of leaves and safflower leaves area were accurately measured.
Results: After the incubation period and then the cultivation period, the addition of modifiers was observed to change the growth of safflower plant compared to the control. The lowest stem height was related to 5% cow manure treatment and the highest safflower height was related to 5% vermicompost fertilizer, which had the significant differences with control treatment. The 3 and 5% vermicompost and 1% Azolla fertilizer had the highest fresh weight of root and shoot compared to others, indicating the highest amount of water in these treatments for use of safflower plant. Different treatments did not have a significant effect on dry weight increasing of safflower plants. The chlorophyll content of safflower leaves was not significantly different in treatments than control, except for 5% cow manure application, which significantly decreased and 3% Azolla fertilizer treatment showed a significant increase compared to control. The leaf area was significantly increased in 5% vermicompost and 1% Azolla treatments and 5% cow manure had the lowest leaf area.
Conclusion: Safflower plant growth changes were mainly negative in cow manure treatment, while Azolla fertilizer treatment was almost unchanged and Vermicompost fertilizer treatment showed significant positive changes in most plant analyzes. More precisely, vermicompost fertilizer at 5% level and then Azolla fertilizer at 3% level could provide the most suitable substrate for safflower growth in saline-sodic soil. Therefore, according to the results obtained in this experiment, under similar conditions, the use of cow manure in saline-sodic soils is not recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Incubation
  • Oily plant
  • Organic fertilizer
  • Saline-Sodic soil modification