دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-168 
3. جداسازی و شناسایی باکتری‌های فیلوسفر ذرت و تعیین ویژگی های محرک رشدی گیاه آنها

صفحه 47-67

10.22069/ejsms.2020.17475.1921

وحیداله جهاندیده مهجن آبادی؛ مژگان سپهری؛ هادی اسدی رحمانی؛ مهدی زارعی؛ عبدالمجید رونقی؛ سید محسن تقوی