جداسازی و شناسایی باکتری‌های حل کننده پتاسیم از ریزوسفر گیاهان مختلف منطقه نیشابور و تعیین پتانسیل آنها برای افزایش رشد و نمو ذرت

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم خاک، دانشگاه فردوسی مشهد،

2 استاد، گروه علوم خاک، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی دکتری ،گروه علوم خاک، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

سابقه و هدف: پتاسیم به همراه نیتروژن و فسفر از عناصر پر نیاز گیاهان است که در فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاه نقش بسزایی دارد. بخش زیادی از پتاسیم خاک در ساختمان کانی‌های سیلیکاته از جمله میکاها قرار دارد و غیر قابل دسترس برای گیاه است. استفاده از باکتری‌های حل‌کننده پتاسیم به عنوان کودهای زیستی از روش‌های بیولوژیکی تأمین پتاسیم برای گیاه است. در نتیجه پژوهش حاضر با هدف جداسازی، انتخاب و شناسایی گونه برتر باکتری‌های حل‌کننده پتاسیم و همچنین اثر تلقیح آن بر رهاسازی پتاسیم از کانی بیوتیت و بر عملکرد گیاه ذرت انجام شد.
مواد و روش‌ها: در تحقیق حاضر تعداد 15 جدایه از باکتری‌های ریزوسفری پنج گیاه مختلف (گندم، گوجه فرنگی، یونجه، ذرت و ریحان) جداسازی و خالص‌سازی شدند. تعیین توانایی حل‌کنندگی پتاسیم جدایه‌ها در دو بخش به صورت جداگانه انجام شد. در بخش اول توانایی حل‌کنندگی پتاسیم توسط جدایه‌های باکتریایی در محیط کشت الکساندروف مایع در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل در سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل 15 جدایه باکتری و 3 زمان انکوباسیون (7، 14 و 21 روز) بودند. بخش دوم پژوهش در قالب طرح کاملاً تصادفی جهت ارزیابی تأثیر جدایه‌های انتخابی باکتری‌های حل‌کننده پتاسیم بر رشد گیاه ذرت رقم سینگل کراس 640 در یک خاک با کلاس بافتی لوم شنی انجام شد. تیمار‌های آزمایش شامل شاهد مثبت (کود سولفات پتاسیم (SK))، شاهد منفی (خاک بدون کود (S))، 2500 میلی‌گرم در کیلوگرم بیوتیت (SM1)، 5000 میلی‌گرم در کیلوگرم بیوتیت (SM2)، جدایه B5 + SM1 (SM1B5)، جدایه B11 + SM1 (SM1B11)، جدایه B13 + SM1 (SM1B13)، جدایه B5 + SM2 (SM2B5)، جدایه B11 + SM2 (SM2B11)، و جدایه B13 + SM2 (SM2B13) بودند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار JMP 8 و مقایسه میانگین داده‌ها با استفاده از آزمون توکی در سطح احتمال 5 درصد انجام شد و نمودارها با نرم افزار اکسل رسم شد.
یافته‌ها: نتایج بخش اول نشان داد که بیشترین آزادسازی پتاسیم (4/16 میلی‌گرم در لیتر) و کمترین pH (04/3) مربوط به جدایه B11 پس از 21 روز انکوباسیون مشاهده شد. نتایج بخش دوم نشان داد که بیشترین غلظت پتاسیم توسط اندام هوایی (81/2 درصد) و ریشه (956/0 درصد) به ترتیب در تیمار کود سولفات پتاسیم (شاهد مثبت) و SM2B11 ملاحظه شد. ارتفاع، شاخص سبزینگی و وزن خشک ریشه گیاه در تیمارهای دارای جدایه‌های انتخابی نسبت به شاهد بیشتر بود. بر اساس نتایج حاصله جدایه B11 به عنوان جدایه برتر انتخاب شد. در نهایت جدایه برتر با استفاده از تعیین ردیف بازهای آلی ژن 16SrRNA شناسایی و 37/99 درصد با باکتری Paenibacillus stellifer شباهت داشت.
نتیجه‌گیری: این پژوهش نشان داد که باکتری‌های حل‌کننده پتاسیم توانایی آزادسازی پتاسیم از کانی بیوتیت را در دو بخش آزمایشگاهی و گلخانه‌ای دارند. در هر دو مطالعه انجام شده جدایه B11 (Paenibacillus stellifer) بیشترین تأثیر را در آزادسازی پتاسیم معدنی از کانی بیوتیت داشته است. بنابراین کاربرد آن به عنوان کود زیستی می‌تواند مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isolation and identification of potassium-solubilizing bacteria from the rhizosphere of different plants of the Neishabur region and determine their potential for increasing corn growth and development

نویسندگان [English]

  • Azam Mohammadzadeh 1
  • Amir Lakzian 2
  • Alireza Karimi 2
  • Seyed Sajjad Hosseini 3
1 Department of soil science, Faculty of agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Department of soil science, Faculty of agriculture, Ferdowsi university of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Department of soil science, Ferdowsi university of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Background and Objectives: Potassium, such as nitrogen and phosphorus, is a macronutrient that plays an important role in plant growth. Large amounts of potassium in the soils comes from the silicate minerals such as phyllosilicate minerals. Potassium in the structure of silicate minerals is not available for plants. Inoculation of potassium solubilizing bacteria as biofertilizers is one of the most important biological approaches to provide potassium for plants. The study aimed to isolate, select, and identify the most efficient potassium solubilizing bacteria and their effect on the availability of potassium in a soil amended with biotite.
Materials and Methods: In the present study, 15 isolates of bacteria from rhizosphere of five different plants (wheat, tomato, alfalfa, corn and basil) were isolated and purified. The determination of potassium solubility of isolates was performed in two separate parts. In the first part, the solubility of potassium by bacterial isolates in liquid Alexandrove culture medium was performed in a completely randomized design with the factorial arrangement in three replications. Experimental factors included 15 bacterial isolates and 3 incubation times (7, 14 and 21 days). The second part of the study was conducted in a completely randomized design to evaluate the effect of selective isolates of potassium-solubilizing bacteria on the growth of single cross cultivar 640 maize in a soil with sandy loam texture class. Experimental treatments included positive control (potassium sulfate fertilizer (SK)), negative control (soil without fertilizer (S)), 2500 mg/kg biotite (SM1), 5000 mg/kg biotite (SM2), B5 isolate + SM1 (SM1B5), B11 isolate + SM1 (SM1B11), B13 isolate + SM1 (SM1B13), B5 isolate + SM2 (SM2B5), B11 isolate + SM2 (SM2B11), and B13 isolate + SM2 (SM2B13). Data analysis was performed using JMP 8 software and the comparison of means was performed using the Tukey test at a probability level of 5% and graphs were drawn with Excel software.
Results: The results of the first part showed that the highest potassium content (16.4 mg / l) and the lowest pH (3.04) belonged to B11 isolates after 21 days of incubation. The results of the second part showed that The highest potassium concentration of shoot (2.81%) and root (0.956%) was observed in potassium sulfate fertilizer treatment (SK) and SM2B11 treatments, respectively. Plant height, green index, and dry weight were higher in the bacterial treatments compare to the negative control. Based on this, the B11 isolate was selected as the superior isolate. Finally, the superior isolate was identified using 16SrRNA gene sequencing and 99.37% was similar to Paenibacillus stellifer.
Conclusion: This study showed that potassium solubilizing bacteria can release potassium from the mineral biotite in both laboratory and greenhouse. In both experiments, B11 (Paenibacillus stellifer) isolate had the greatest effect on the release of mineral potassium from the mineral biotite. Therefore, its use as a biofertilizer is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Silicate minerals
  • Biological fertilizers
  • Corn
1.Archana, D.S. 2007. Studies on potassium solubilizing bacteria. M.Sc. thesis. Dharwad University of Agricultural Sciences. 72p.
2.Archana, D.S., Nandish, M.S., Savalagi, V.P., and Alagawadi, A.R. 2013. Characterization of potassium solubilizing bacteria (KSB) from rhizosphere soil. Bioinfolet - A Quarterly Journal of Life Sciences. 10: 248-257.
3.Ashrafi Saeedloo, S., Rasouli-Sadaghiani, M.H., Asadzadeh, F., and Barin, M. 2017. Quantitative modeling of potassium release from feldspar by Bacillus bacteria. Iranian Journal of Soil and Water Research. 45: 1. 95-103. (In Persian)
4.Bacilio, M., Rodriguez, H., Moreno, M., Hernandez, J.P., and Bashan, Y. 2004. Mitigation of salt stress in wheat seedlings by a gfp-tagged Azospirillum lipoferum. Biology and Fertility of Soils. 40: 188-193.
5.Badr, M.A. 2006. Efficiency of K-feldspar combined with organic materials and silicate dissolving bacteria on tomato yield. Journal Applied Science Research. 2: 1191-8.
6.Bagyalakshmi, B., Ponmurugan, P.,and Balamurugan A. 2012a. Impact of different temperature, carbon and nitrogen sources on solubilization efficiency of native potassium solubilizing bacteria from tea (Camellia sinensis). Journal of Biological Research. 3: 36-42.
7.Bahadur, I., Meena, V.S., and Kumar, S. 2014. Importance and application of potassic biofertilizer in Indian Agriculture. International Research Journal of Biological Sciences. 12: 80-85.
8.Basak, B.B., and Biswas, D.R. 2008. Influence of potassium solubilizing microorganism (Bacillus mucilaginosus) and waste mica on potassium uptake dynamics by Sudan (Sorghum vulgare Pers) grown under two Alfisols. Plant and Soil. 317: 235-255.
9.Basak, B.B., Sarkar, B., Biswas, D.R., Sarkar, S., Sanderson, P., and Naidu, R. 2017. Biointervention of naturally occurring silicate minerals for alternative source of potassium: challenges and opportunities. Advances in Agronomy. 141: 115-145.
10.Basavesha, K.N. 2013. Studies on Bacteria Solubilizing both Potassium and Phosphorus and Their Effect on Maiza (Zea Mays L.). MSc thesis. Dharwad University of Agricultural Sciences. 96p.
11.Black, W.C., and Duteau, N.M.1997. RAPD–PCR and SSCP analysis for insect population genetic studies.P 361-373. In: J.M., Crampton, C.B., Beard and C. Louis (eds.), the Molecular Biology of Insect Disease Vectors. Springer, Dordrecht.
12.Bremner, J.M., and Mulvaney, C.S. 1982. Nitrogen-total. P 595-624,In: A.L. Page (Ed.), Methods of Soil Analysis, American Society of Agronomy, Madison, WI. 
13.Chapman, H.D. 1965. Cation exchange capacity. P 891-901, In: C.A. Black (Ed.), Methods of Soil Analysis, American Society of Agronomy, Madison, WI.
14.Darsouei, R., Karimi, J., Ghadamyari, M., and Hosseini, M. 2018. Natural Enemies of the Sugar Beet Army
Worm, Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae) in Northeast Iran. Entomological News. 127: 446-464.
15.Das, D.K. 2011. Introductory Soil Science (3rd Edition). Kalyani Publishers, Ludhiana (India). 645p.
16.Deilamirad, M., Sarikhani, M.R., and Oustan, S.H. 2017. Effect of Potassium Releasing Pseudomonads on Growth and K Uptake of Tomato in Two Soils with Different Amount of Available K. Journal of water and soil (Agricultural Sciences and Technology). 31: 4. 1159-1170. (In Persian)
17.Dorjdor, J., Yazdansetad, S., Arzanesh, M.H., and Ajoudanifar, H. 2014. Screening of indigenous potassium-solubilizing bacterial strains and evaluation of their ability in solubilization of absorbable potassium. Journal of Microbial World. 7: 3. 
18.Etesami, H., Emami, S., and Alikhani, H.A. 2017. Potassium solubilizing bacteria (KSB): Mechanisms, promotion of plant growth, and future prospects a review. Journal of Soil Science and Plant Nutrition. 17: 897-911.
19.Gee, G.H., and Bauder, J.W. 1986. Particle size analysis. P 383-409,In: A. Klute (Ed.), Methods of Soil Analysis, Part 2 physical properties, Soil Science Society of America, Madison, Wisconsin.
20.Ghadamkhani, A., Enayatizamir, N., and Norouzi Masir, M. 2017. Effects of potassium solubilizing bacteria on potassium uptake and some growth indicators of wheat under greenhouse conditions. Journal of Soil Management and Sustainable Production. 7: 3. 139-152. (In Persian)
21.Girgis, M.G.Z., Khalil, H.M., and Sharaf, M.S. 2008. In vitro evaluation of rock phosphate and potassium solubilizing potential of some Bacillus strains. Australian Journal of Basic and Applied Sciences. 2: 68-81.
22.Haghighi, H., Sam Daliri, M., Mobaser, H.R., and Abbas Moosavi, A. 2011. Effect of different nitrogen and potassium fertilizer levels on quality and quantity yield of flue-cured tobacco (Coker 347). World Journal Applied Science. 15: 941-946.
23.Han, H.S., and Lee, K.D. 2005. Phosphate and potassium solubilizing bacteria effect on mineral uptake, soil availability and growth of eggplant. Research Journal Agricultural Biology Science. 1: 176-180.
24.Han, H.S., and Lee, K.D. 2006. Effect of co-inoculation with phosphate and potassium solubilizing bacteria on mineral uptake and growth of pepper and cucumber. Plant Soil and Environment. 52: 130-136.
25.Hatami, H., Karimi, A.R., Fotovat, A., and Khademi, H. 2013. The effect of barium chloride on potassium release in a number of potassium-bearing silicate minerals and study Potassium release kinetics in these minerals. Journal
of Water and Soil. 27: 4. 732-741.(In Persian)
26.Hu, X., Chen, J., and Guo, J. 2006.Two phosphate and potassium-solubilizing bacteria isolated from Tianmu Mountain, Zhejiang, China. World Journal of Microbiology and Biotechnology. 22: 983-990.
27.Jones, J.B. 2001. Laboratory Guide for Conduction soil tests and plant Analysis. U.S: CRC press LLC. 363p.
28.Kavino, M., Harish, S., Kumar, N., Saravanakumar, D., and Samiyappan, R. 2010. Effect of chitinolytic PGPR on growth, yield and physiological attributes of banana (Musa spp) under field conditions. Applied Soil Ecology. 45: 71-77.
29.Keshavarz Zarjani, J., Aliasgharzad, N., Oustan, S.H., and Emadi, S.M. 2013. Release of potassium and iron from biotite and phosphorus minerals from tricalcium phosphate by seven strains of bacteria in vitro. Iranian of Soil Research (Formerly Soil and Water Sciences). 27: 4. 1-10. (In Persian)   
30.Khamwan, S., Boonlue, S., Riddech, N., Jogloy, S., and Mongkolthanaruk, W. 2018. Characterization of endophytic bacteria and their response to plant growth promotion in Helianthus tuberosus L. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology. 13: 153-159.
31.Lin, Q.M., Rao, Z.H., Sun, Y.X., Yao, J., and Xing, L.J. 2002. Identification and practical application of silicate dissolving bacteria. Agricultural Sciences in China. 1: 81-85.
32.Lian, B. 1998. A study on how silicate bacteria GY92 dissolves potassium from illite. Acta Mineralogica Sinica. 18: 234-238.
33.Lian, B., Wang, B., Pan, M., Liu, C., and Teng, H.H. 2008. Microbial release of potassium from K bearing minerals by thermophilic fungus Aspergillus fumigatus. Geochimica ET Cosmochimica Acta. 72: 87-98.
34.Liu, W., Xu, X., Wu, S., Yang, Q., Luo, Y., and Christie, P. 2006. Decomposition of silicate minerals by Bacillus mucilaginosus in liquid culture. Environmental Geochemistry and Health. 28: 133-140.
35.Liu, D., Lian, B., and Dong, H. 2012. Isolation of Paenibacillus sp. and assessment of its potential for enhancing mineral weathering. Geomicrobiology Journal. 29: 413-421.
36.Loeppert, R.H., and Sparks, D.L. 1996. Carbonate and gypsum. P 437-474,In: D.L. Sparks (Ed.), Methods of Soil Analysis, Part 3 chemical methods, Soil Science Society of America, Madison, Wisconsin.
37.Malakouti, M.G., Moshiri, F., and Gheybi, M.N. 2006. Optimal concentration of nutrients in soil and some crops and orchards. Soil and Water Research Institute. 21p. (In Persian)
38.Manning, D.A.C., Baptista, J., Limon, M.S., and Brandt, K. 2017. Testing the ability of plants to access potassium from framework silicate minerals. Science of the Total Environment.574: 476-481.
39.Maurya, B.R., Meena, V.S., and Meena, O.P. 2014. Influence of Inceptisol and Alfisol’s Potassium Solubilizing Bacteria (KSB) isolates on release of K from waste mica. Vegetos. 27: 181-187.
40.Meena, V.S., Maurya, B.R., and Verma, J.P. 2014a. Does a rhizospheric microorganism enhance K+ availability in agricultural soils? Microbiology Research. 169: 337-347.
41.Meena, V.S., Maurya, B.R., and Bahadur, I. 2014b. Potassium solubilization by bacterial strain in waste mica. Bangladesh Journal of Botany. 43: 235-237.
42.Meena, V.S., Maurya, B.R., Verma, J.P., Aeron, A., Kumar, A., Kim, K., and Bajpai, V.K. 2015. Potassium Solubilizing Rhizobacteria (KSR): Isolation, identification, and K-release dynamics from waste mica. Ecological Engineering. 81: 340-
43.Mohammadi Kashka, F., Pirdashti, H., Yaghoubian, Y., and Bakhshandeh, E. 2016. Evaluation of Growth and Yield Stability of Wheat by Application of Trichoderma and Enterobacter sp. Journal of Agricultural Science and Sustainable Production. 26: 4. 1-15.(In Persian)
44.Nihala Jabin, P.P., and Ismail, S. 2017. Solubilization of Insoluble Potassium by Different Microbial Isolates In vitro Condition. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences. 6: 3600-3607.
45.Olsen, S.R., and Sommers, L.E. 1982. Phosphorus. P 4013-4030, In: A. Klute (Ed.), Methods of Soil Analysis, Part 1 chemical and biological properties. Soil Science Society of America, Madison, Wisconsin.
46.Pan, B., Zhang, F., and Smith,D.L. 1998. Genistein addition to the rooting medium of soybean at the onset of nitrogen fixation increases nodulation. Journal of Plant Nutrition. 21: 8. 1631-1639.
47.Park, M., Singvilay, O., Seok, Y., Chung, J., Ahn, K., and SA, T. 2003. Effect of phosphate solubilizing fungi on P uptake and growth to tobacco in rock phosphate applied soil. Korean Journal of Soil Science and Fertilizer. 36: 233-238.
48.Pramanik, P., Goswami, A.J., Ghosh, S., and Kalita, S. 2018. An indigenous strain of potassium-solubilizing bacteria Bacillus pseudomycoides enhanced potassium uptake in tea plants by increasing potassium availability in the mica waste-treated Soil of North-east India. Journal of Applied Microbiology ISSN. 1364-5072.
49.Rahimzadeh, N., Olamaei, M., Khormali, F., Dordipour, E., and Amini, A. 2013. The effect of silicate dissolving bacteria on potassium release from glauconite in Canola (Brassica napus) rhizosphere. Journal of Soil Management and Sustainable Production. 3: 2. 169-185. (In Persian)
50.Ramarethinam, S., and Chandra, K. 2005. Studies on the effect of potash solubilizing/mobilizing bacteria Frateuria Aurania on brinjal growth and yield. Pestology Journal, 11: 35-39.
51.Ranjbar, R., Sepehr, E., Samadi, A., Rasouli Sadagiani, M.H., Barin, M., and Dovlati B. 2019. Isolation of Silicate Minerals-Solubilizing Bacteria from Tobacco (Nicotiana tabacum L.) Rhizosphere and Evaluation of their Efficiency on Soil Potassium Release. Journal of Water and Soil (Agricultural Sciences and Technology). 33: 3. 490-500. (In Persian)
52.Rasouli-Sadaghiani, M.H., Sadeghi, S., Barin, M., Sepehr, E., and Dovlati, B. 2016. The Effect of Silicate Solubilizing Bacteria on Potassium Release from Mica Minerals and its Uptake by Corn Plants. Journal of Soil and Water Sciences. 20: 89-102. (In Persian)
53.Saber, M.S.M., and Zanati, M.R. 1981. Effectiveness of inoculation with silicate bacteria in relation to the potassium content of plants using the intensive cropping technique. Agricultural Research Review. 59: 279-292.
54.Saha, M., Maurya, B.R., Meena, V.S., Bahadur, I., and Kumar, A. 2016. Identification and characterization of potassium solubilizing bacteria (KSB) from Indo-Gangetic Plains of India. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology. 7: 202-209.
55.Sarikhani, M.R., Ebrahimi, M., Oustan, S.H., and Aliagharzad, N. 2013. Application of Potassium Solubilizing Bacteria a Promising Approach in Sustainable Agriculture - Increasing of potassium releasing from k-containing minerals in presence of insoluble phosphate. International Conference on Environmental Crisis and its Solutions. Pp: 695-700.
56.Savostin, P. 1971. Microbial Transformation of Silicates. Pflanzenernahr Bbodenk. 132: 37-45.
57.Sen, A., Padhan, D., and Poi, S.C. 2016. Isolation and characterization of mineral potassium solubilizing bacteria from rhizosphere soils. Journal of Applied and Natural Science. 8: 2.705-710.
58.Setiawati, T.C., and Mutmainnah, L. 2016. Solubilization of Potassium Containing Mineral by Microorganisms from Sugarcane Rhizosphere. Agriculture and Agricultural Science Procedia.9: 108-117.
59.Sheng, X.F. 2005. Growth promotion and increased potassium uptake of cotton and rape by a potassium releasing strain of Bacillus edaphicus. Soil Biology and Biochemistry. 37: 1918-1922.
60.Sheng, X.F., and Huang, W.Y. 2002. Study on the conditions of potassium release by strain NBT of silicate bacteria. Science Agricaltural Sinica.35: 673-677.
61.Sheng, X.F., Zhao, F., He, L.Y.,Qiu, G., and Chen, L. 2008. Isolation, characterization of silicate mineral solubilizing Bacillus globisporus Q12 from the surface of weathered feldspar. Canadian Journal of Microbiology.54: 1064-1068.
62.Sheng, X.F., and He, L.Y. 2006. Solubilization of potassium-bearing minerals by a wild-type strain of Bacillus edaphicus and its mutants and increased potassium uptake by wheat. Canadian Journal of Microbiology.52: 66-72.
63.Sheng, X., and Huang, W. 2002. Mechanism of potassium release from feldspar affected by the sprain Nbt of silicate bacterium. Acta Pedologica Sinica. 39: 863-871.
64.Sindhu, S.S., Parmar, P., and Phour, M. 2014. Nutrient cycling: potassium solubilization by microorganisms and improvement of crop growth. P 175-198. In: N. Parmar, and A. Singh, (eds.), Geomicrobiology and Biogeochemistry. Springer Berlin Heidelberg.
65.Singh, G., Biswas, D.R., and Marwaha, T.S. 2010. Mobilization of potassium from waste mica by plant growth promoting rhizobacteria and its assimilation by maize (Zea mays) and wheat (Triticum aestivum L.): a hydroponics study under phytotron growth chamber. Journal of Plant Nutrition. 33: 1236-1251.
66.Srinivasarao, C., Rupa, T.R., Subba Rao, A., Ramesh, G., and Bansal, S.K. 2006. Release kinetics of nonexchangeable potassium by different extractants from soils of varying mineralogy and depth. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 37: 473-491.
67.Stillings, L.L., Drever, S.L., Brantley, Y.S., and Oxburgh, R. 1996. Rates of feldspar dissolution at pH 3–7 with 0–8 mm oxalic acid. Chemical. Geology. 132: 79-90.
68.Sugumaran, P., and Janarthanam, B. 2007. Solubilization of potassium containing minerals by bacteria and their effect on plant growth. World Journal of Agricultural Sciences. 3: 350-355.
69.Suzuki, T., and Yamasato, K. 1994. Phylogeny of spore-forming lactic acid based on 16S rRNA gene sequences bacteria. FEMS Microbiology Letters. 115: 13-18.
70.Walkley, A., and Black, I.A. 1934. An examination of the Degtjareff method for determining soil organic matter, and a proposed modification of the chromic acid titration method. Soil Science.37: 29-38.
71.Weisburg, W.G., Barns, S.M., Pelletier, D.A., and Lane, D.J. 1991. 16S Ribosomal DNA amplification for phylogenetic study. Journal of Bacteriology. 173: 697-703.
72.Wu, F., Li, J., Chen, Y., Zhang, L., Zhang, Y., Wang, S., Shi, X., Li, L., and Liang, J. 2019. Effects of Phosphate Solubilizing Bacteria on the Growth, Photosynthesis, and Nutrient Uptake of Camellia oleifera Abel.  Journal Forests. 348: 1-10.
73.Yuan, L., Huang, J.G., Li, X.L., and Christie, P. 2004. Biological mobilization of potassium from clay minerals by ectomycorrhizal fungi and eucalypt seedling roots. Plant and Soil. 262: 351-361.
74.Zeng, X., Liu, X., Tang, J., Hu,S., Jiang, P., and Li, W.2012. Characterization and potassium solubilizing ability of Bacillus circulans Z1–3. Advanced Science Letters.10: 173-176.
75.Zhang, C., and Kong, F. 2014. Isolation and identification of potassium-solubilizing bacteria from tobacco rhizospheric soil and their effect on tobacco plants. Applied Soil Ecology. 82: 18-25.
76.Zhao, F., Sheng, X., Huang, Z., and He, L. 2008. Isolation of mineral potassium-solubilizing bacterial. Strains from agricultural soils in Shandong province. Biodiversity Science. 16: 593-600.