دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-170 
2. تأثیر کاربرد برخی اصلاح کننده های آلی و معدنی بر میزان عناصر پرمصرف و کم مصرف خاک تحت کشت کینوا در شرایط تنش (آبی)

صفحه 25-48

10.22069/ejsms.2021.18118.1960

سپیده رحیمی الاشتی؛ محمد علی بهمنیار؛ مهدی قاجارسپانلو؛ فردین صادق زاده؛ علی مختصی بیدگلی


6. تاٌثیرکاربرد نیتروژن و فسفر بر عملکرد و برخی ویژگی‌های خرما در منطقه‌ی میناب

صفحه 109-125

10.22069/ejsms.2021.17225.1913

یعقوبعلی کرمی؛ یعقوب حسینی؛ علیرضا فلاح نصرت آباد؛ حامد حسن زاده خانکهدانی