اثر مانده گندم غنی سازی شده با استرپتومایسس و اوره بر فسفر قابل جذب و برخی شاخص‌های میکروبی خاک در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، گروه علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار ، گروه علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشیار ، گروه علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

سابقه و هدف: خاک به عنوان یک سیستم زنده یکی از عوامل مؤثر در تعادل اکوسیستم است و فرایندهای بی‌شماری به ویژه در مقیاس کوچک در آن جریان دارد. ریزجانداران خاک نقش مهمی در حفظ کیفیت خاک از راه تجزیه مواد آلی و گردش چرخه عناصر غذایی دارند. کاربرد ریزجانداران در اکوسیستم‌هایی که پایداری جامعه زیستی آن‌ها در پیِ مصرف بیش از اندازه‌ی کودها، شوری و سموم شیمیایی به شدت دچار تزلزل شده است، منجر به بهبود کارایی مصرف عناصر غذایی، کنترل زیستی آفات و بیماری‌ها می‌گردد. مواد آلی فعالیت میکروبی خاک را افزایش می‌دهد از سوی دیگر، افزودن ریزجانداران به مواد آلی موجب افزایش آزادسازی عناصر غذایی از مواد آلی می‌گردد. به سبب درک اهمیت نقش ریزجانداران در رهاسازی انرژی و عناصر غذایی در خاک، در سال‌های اخیر توجه روزافزون به برآورد زیست‌توده میکروبی در خاک شده است. از این رو هدف این پژوهش، بررسی اثر مانده گندم مایه‌زنی شده با استرپتومایسس و اوره بر فسفر فراهم، تنفس میکروبی، کربن زیست‌توده میکروبی، ضریب متابولیک و زمان بازگشت زیست‌توده میکروبی بود.
مواد و روش‌ها: آزمایش به صورت طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل و در سه تکرار در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی انجام شد. فاکتورها شامل دو سطح اوره (صفر و 6/1 گرم در 100 گرم کاه گندم)، دو سطح استرپتومایسس (صفر و 5 درصد) و دو سطح مانده گیاهی (یک درصد و بدون مانده کاه گندم) بود. کاه گندم با مقادیر مشخصی از کود اوره و مایه‌زنی استرپتومایسس تیمار گردید. سپس کاه تیمار شده، با خاک کاملا مخلوط شد. برای فعال‌سازی جمعیت میکروبی، رطوبت خاک در پیرامون 70 درصدِ گنجایش مزرعه تنظیم و مخلوط‌ها به مدت 2 هفته در دمای اتاق نگه‌داری شدند. پس از آن مخلوط‌ها به مدت 90 روز در دمای 2±25 درجه سلسیوس گرماگذاری شدند. سپس کربن زیست‌توده میکروبی و فسفر فراهم در سه دوره به صورت ماهانه و تنفس میکروبی به صورت هفتگی اندازه‌گیری شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که مایه‌زنی استرپتومایسس، افزودن مانده گیاهی کاه گندم و اوره باعث افزایش غلظت فسفر قابل دسترس، تنفس میکروبی و کربن زیست‌توده میکروبی خاک گردید. در این آزمایش مقدار تنفس میکروبی و کربن زیست‌توده میکروبی با افزودن هم‌زمانِ استرپتومایسس، مانده گیاهی و اوره به خاک بیش‌ترین بود و تاثیر مایه‌زنی استرپتومایسس به مانده گیاهی گندم بر پارامترهای مورد بررسی بیشتر از اوره بود. کمترین مقدار تنفس میکروبی، کربن زیست‌توده میکروبی و فسفر در خاک شاهد (بدون اوره، استرپتومایسس و مانده گیاهی) بود. افزدون مانده گیاهی کاه گندم به خاک با تامین سوبسترای مورد نیاز، تنفس میکروبی و کربن زیست‌توده میکروبی را افزایش داد. همچنین استفاده از کاه گندم و اوره منجر به افزایش فسفر فراهم خاک گردید.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که در خاک‌های با محدودیت کربن آلی، افزودن استرپتومایسس و کود اوره به مانده گیاهی کاه گندم باعث افزایش تنفس و کربن زیست‌توده میکروبی در خاک شد. همچنین افزدون مانده گیاهی کاه گندم به خاک افزایش فسفر فراهم خاک را به همراه داشت. تیمار کردن خاک با جدایه استرپتومایسس نیز افزایش فسفر فراهم خاک را به همراه داشت که این افزایش در مانده گیاهی تیمار شده با جدایه استرپتومایسس محسوس‌تر بود. بنابراین در خاک‌هایی با محدودیت کربن، افزایش سطح ماده آلی و غنی سازی آن، می‌تواند منجر به افزایش فعالیت میکروبی و پتانسیل‌های زیستی در خاک گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of wheat residue enriched with Streptomyces and urea on available phosphorus and some soil microbial characteristics in laboratory conditions

نویسندگان [English]

  • Elham Sadeghi 1
  • Reza Ghorbani Nasrabadi 2
  • Seyed Alireza Movahedi Naeeni 3
2 Assistant Professor, Department of Soil Science, Faculty of Water and Soil Engineering, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
3 Department of soil science
چکیده [English]

Background and Objectives: Soil as a living system is one of the factors affecting the balance of the ecosystem and many processes, especially on a small scale, take place in it. Soil microorganisms play an important role in maintaining soil quality through decomposition of organic material and nutrient cycling. The use of microorganisms in ecosystems whose biological community stability has been severely compromised due to high consumption of fertilizers, salinity and chemical toxins, is to improve the efficiency of nutrient consumption and biological control of pests and diseases. Soil organic matter increases soil microbial activity. On the other hand, enrichment of organic matter with microorganisms increases their nutrients release. To understand the vital role of soil microorganisms in the release and storage of energy and nutrients in the soil, in recent years, increased attentions has been paid to the estimation of microbial biomass in the soil. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of urea, Streptomyces inoculation and wheat straw on available phosphorus, microbial respiration, microbial biomass C, metabolic coefficient and microbial biomass turnover time.
Materials and Methods: This study was conducted under controlled laboratory conditions. A factorial experiment with two levels of urea (0 and 1.6 g/100g wheat straw), two levels of Streptomyces sp. (0 and 5%) and wheat straw treatments (0 and 1%, w/w) was conducted using a completely randomized design with three replications. Wheat straw was treated with the urea fertilizer and Streptomyces sp. inoculum firstly and the treated straw was then thoroughly mixed with the soil. The mixtures were incubated at 25±2 ° C for 90 days. Microbial biomass C and available phosphorus were measured monthly for three months and microbial respiration was measured weekly. To revive the microbial population, the containers were pre-incubated at room temperature for two weeks and soil moisture was adjusted to about 70% of the field capacity.
Results: Streptomyces inoculation, addition of wheat straw and urea increased available phosphorus concentration, respiration and soil microbial biomass C. In this experiment, the amount of respiration and microbial biomass C with the simultaneous addition of Streptomyces, wheat straw and urea to the soil was the highest and the effect of Streptomyces inoculation on wheat straw on the studied parameters was more than the two other factors. The lowest amount of microbial respiration, microbial biomass C and phosphorus was in control soil (without urea, Streptomyces and wheat straw). Addition of wheat straw to the soil increased microbial respiration and microbial biomass C by providing the required substrate. Also, the use of wheat straw and urea led to an increase in soil available phosphorus.
Conclusion: The results of this study showed that in carbon-restricted soils, the use of plant residues enriched with Streptomyces and urea increased microbial respiration and microbial biomass carbon in the soil. Also, wheat plant residues addition to the soil increased the soil available phosphorus. Treatment of soil with Streptomyces also increased soil available phosphorus, which was more perceptible in the plant residues enriched with Streptomyces. The results show that the simultaneous application of plant residues, urea and Streptomyces, has increased soil microbial activity. Therefore, in carbon-restricted soils, increasing the level of organic matter and its enrichment can lead to increased microbial activity and biological potentials in the soil.

Keywords: Microbial biomass C, Microbial respiration, Plant residue, Streptomyces, Urea

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microbial biomass C
  • Microbial repiration
  • Plant residue
  • Streptomyces
  • Urea
 1.Agegnehu, G., Nelson, P.N., and Bird, M.I. 2016. The effects of biochar, compost and their mixture and nitrogen fertilizer on yield and nitrogen use efficiency of barley grown on a Nitisol in the highlands of Ethiopia. Science of the Total Environment. 5: 869-879.
2.Alef, K., and Nannipieri, P. 1995. Enzyme activities. P 311-373. In: K.Alef, and P. Nannipieri (eds.) Methods in Soil Microbiology and Biochemistry. Academic Press, New York.
3.Anderson, J.P.E. 1982. Soil respiration.P 831-871. In: R.H. Miller, and D.R. Keeney (eds.) Methods of Soil Analysis. Part 2. Chemical and microbiological properties. The American Society of Agronomy, Madison, Wisconsin.
4.Anderson, T.H. 2003. Microbial eco-physiological indicators to asses soil quality. Agriculture, Ecosystems and Environment. 98: 285-293.
5.Anderson, T.H., and Domsch, K.H.2010. Soil microbial biomass: the eco-physiological approach. Soil Biology and Biochemistry. 42: 2039-2043.
6.Bailey, V.L., Peacock, A.D., Smith, J.L., and Bolton, Jr.H. 2002. Relationships between soil microbial biomass determined by chloroform fumigation-extraction, substrate-induced respiration and phospholipid fatty acid analysis. Soil Biology and Biochemistry. 34: 1385-1389.
7.Busato, J.G., Lima, L.S., Aguiar, N.O., Canellas, L.P., and Olivares, F.L. 2012. Changes in labile phosphorus forms during maturation of vermicompost enriched with phosphorus-solubilizing and diazotrophic bacteria. Bioresource Technology. 110: 390-395.
9.Cheng, W. 2009. Rhizosphere priming effect: its functional relationships with microbial turnover, evaporation and C-N budgets. Soil Biology and Biochemistry. 41: 1795-1801.
10.Choudhury, M.A., and Khanif, Y.M. 2011. Effects of nitrogen, copper and magnesium fertilization on nutrition of some macro and micro nutrients of rice crop. Bangladesh Research Publications Journal. 5: 201-206.
11.Corstanje, R., Reddy, K., Prenger, J., Newman, S., and Ogram, A. 2007.Soil microbial eco-physiological response to nutrient enrichment in a sub-tropical wetland. Ecological Indicators. 7: 277-289.
12.Fernandes, S.A.P., Bettiol, W., and Cerri, C.C. 2005. Effect of sewage sludge on microbial biomass, basal respiration, metabolic quotient and soil enzymatic activity. Applied Soil Ecology. 30: 65-77.
13.Fernandez, I., Cabaneiro, A., and Carballas, T. 1997. Organic matter changes immediately after a wildfire in an Atlantic forest soil and comparison with laboratory soil heating. Soil Biology and Biochemistry. 29: 1-11.
14.Giri, B., Huong-Giang, P., Kumari, R., Prasad, R., and Varma, A. 2005. Soil biology 3. P 19-55. In: F. Buscot, and
A. Varma (eds.) Microorganisms in Soil: Roles in Genesis and Functions. Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg, Germany.
15.Haghighat Khah, N., Hojjati, S., Landi, A., and Moetamedi, H. 2015. Effect of burning sugarcane and corn plants on different forms of carbon in some soils of Khuzestan province. Water and Soil Science. 25: 129-142. (In Persian)
16.Hattori, H. 1992. Influence of heavy metals on soil microbial activities. Soil Science and Plant Nutrition. 38: 93-100.
17.Heidari, F., Rasulzadeh, A., SepasKhah, A., Asghari, A., and Ghavidel, A. 2013. The effect of management of plant remains on the physical and biological characteristics of soil and yield of corn fodder and barley. Water and Soil. 17: 65. 233-248.
18.Hoseini, M.S., Haghnia, Gh., Lakzian, A., and Emami, H. 2010. Consequences of different management of barley residue on carbon indices of microbial biomass, organic carbon and total nitrogen in soil. Agricultural Ecology.3: 272-282.
19.Jones, M.S., Wright, S.A., Smith, O.M., Besser, T.E., and Headrick, D.H.2019. Organic farms conserve dung beetles capable of disrupting fly vectors of foodborne pathogens. Biological Control. 137: 104020.
20.Juan, L., Bing-qing, Z., Xiu- ying, L., Rui-bo, J., Hwat Big, S. 2008. Effect of long- term combined application of organic and mineral fertilizers on microbial biomass, soil enzyme activities and soil fertility. Agricultural Sciences in China. 7: 336-343.
21.Kaushik, P., Yadav, Y., Dilbaghi, N., and Garg, V.K. 2008. Enrichment of vermicomposts prepared from cow dung spiked solid textile mill sludge using nitrogen fixing and phosphate solubilizing bacteria. Environmentalist. 28: 283-287.
22.Koocheki, A., Gholami, A., Mahdavi Damghani, A., and Tabrizi, L. 2005. Organic field crop. Ferdowsi University of Mashhad Publisher. 385p. (Translated in Persian)
23.Kumar, V., Behl, R.K., and Narula, N. 2001. Establishment of phosphate solubilizing strains of Azotobacter chroococcum in rhizosphere and their effect on wheat under greenhouse conditions, Microbiological Research. 156: 87-93.
24.Lee, J., Garland, G.M., and Viscarra Rossel, R.A. 2018. Continental soil drivers of ammonium and nitrate in Australia. Soil. 4: 3. 213-224.
25.Li, Z., Zhao, B., Olk, D.C., Jia, Z.,Mao, J., Cai, Y., and Zhang, J.2018. Contributions of residue-C and -N to plant growth and soil organic matter pools under planted and unplanted conditions. Soil Biology and Biochemistry. 120: 91-104.
26.Liang, Y., Si, J., Nikolic, M., Peng, Y., Chen, W., and Jiang, Y. 2005. Organic manure stimulates biological activity and barley growth in soil subject to secondary salinization. Soil Biology and Biochemistry. 37: 1185-1195.
27.Liu, M., Hu, F., Chen, X., Huang, Q., Jiao, J., Zhang, B., and Li, H. 2009. Organic amendments with reduced chemical fertilizer promote soil microbial development and nutrient availability in a subtropical paddy field: the influence of quantity, type and application time of organic amendments. Applied Soil Ecology. 42: 166-175.
28.Lou, Y., Liang, W., Xu, M., He, X., Wang, Y., and Zhao, K. 2011. Straw coverage alleviates seasonal variability of the topsoil microbial biomass and activity. Catena. 86: 117-120.
29.Maestrini, B., Herrmann, A.M., Nannipieri, P., Schmidt, M.W., and Abiven, S. 2014. Ryegrass-derived pyrogenic organic matter changes organic carbon and nitrogen mineralization in a temperate forest soil. Soil Biology and Biochemistry.
69: 291-301.
30.Marschner, P., Solaiman, Z.M., and Rengel, Z. 2005. Growth phosphorus uptake and rhizosphere microbial community composition of a phosphorus-efficient wheat cultivar in soils differing in pH. Journal of Plant Nutrition and Soil Science. 168: 343-351.
31.Mkhabela, M.S., and Warman, P.R. 2005. The influence of municipal solid waste compost on yield, soil phosphorus availability and uptake by two vegetable crops grown in a Pugwash sandy loam soil in Nova Scotia. Agriculture, Ecosystems and Environment. 106: 57-67.
32.Moscatelli, M., Tizio, A., Marinari, S., and Grego, S. 2007. Microbial indicators related to soil carbon in Mediterranean land use systems. Soil and Tillage Research. 97: 51-59.
33.Muhammad, S., Muller, T., and Joergensen, R. 2006. Decomposition of pea and maize straw in Pakistani soils along a gradient in salinity. Biology and Fertility of Soils. 43: 93-101.
34.Olsen, S.R., Cole, C.V., Watanabe, F.S., and Dean, L.A. 1954. Estimation of available phosphorus in soils by extraction with sodium bicarbonate. Circular, Washington, DC: US Department of Agriculture, Pp: 1-19.
35.Page, A.L., Miller, R.H., and Keeney, D.R. 1982. Methods of Analysis.Part 2. Chemical and Microbiological Properties. American Society of Agronomy. In Soil Science Society of America, Madison, Wisconsin, 1159p.
36.Pandiaraj, S., Selvaraj, S., and Ramu,N. 2015. Effects of Crop residue management and nitrogen fertilizer on soil nitrogen and carbon content and productivity of wheat (Triticum aestivum L.) in Two Cropping Systems. Journal of Agricultural Science and Technology. 17: 249-260.
37.Raiesi, F. 2007. The conversion of overgrazed pastures to almond orchards and alfalfa cropping system may favor microbial indicators of soil quality in central Iran. Agriculture, Ecosystems and Environment. 121: 309-318.
38.Raiesi, F., and Sadeghi, E. 2019. Interactive effect of salinity and cadmium toxicity on soil microbial properties and enzyme activities. Ecotoxicology and Environmental Safety. 168: 221-229.
39.Roldan, A., Salinas-Garcia, J., Alguacil, M., and Caravaca, F. 2005. Changes in soil enzyme activity, fertility, aggregation and C sequestration mediated by conservation tillage practices and water regime in a maize field. Applied Soil Ecology. 30: 11-20.
40.Schaeffer, A., Amelung, W., and Hollert, H. 2016. The impact of chemical pollution on the resilience of soils under multiple stresses: a conceptual framework for future research. Science of the Total Environment. 568: 1076-1085.
41.Smith, O.M., Kennedy, C., Owen, J., and Nortfield, T. 2020. Highly diversified crop-livestock farming systems reshape wild bird communities. Ecological Applications. 30(2):e02031.
42.Soon, Y.K. 2015. Crop residue and fertilizer management effects on some biological and chemical properties of a Dark Grey Solod. Canadian Journal of Soil Science. 81: 707-713.
43.Suman, A., Lal, M., Singh, A., and Gaur, A. 2006. Microbial biomass turnover in Indian subtropical soils under different sugarcane intercropping systems. Agronomy Journal. 98: 698-704.
44.Tejada, M., Gonzalez, J.L., Garcia-Martinez, A.M., and Parrado, J. 2008. Effect of different green manures on soil biological properties and maize yield. Bioresource Technology. 99: 1758-1767.
45.Tiunov, A.V., and Scheu, S. 2004. Carbon availability controls the growth of detritivores (Lumbricidae) and their effect on nitrogen mineralization. Oecologia. 138: 83-90.
46.Tiwari, S., Singh, C., Boudh, S., Rai, P.K., Gupta, V.K., and Singh, J.S. 2019. Land use change: a key ecological disturbance declines soil microbial biomass in dry tropical uplands.Journal of Environmental Management. 242: 1-10.
47.Tripathi, S., Kumari, S., Chakraborty, A., Gupta, A., Chakrabarti, K., and Bandyapadhyay, B.K. 2006. Microbial biomass and its activities in salt-affected coastal soils. Biology and Fertility of Soils. 42: 273-277.
48.Turmel, M.S., Speratti, A., Baudron, F., Verhulst, N., and Govaerts, B. 2015. Crop residue management and soil health: A systems analysis. Agricultural Systems. 134: 6-16.49.Vance, E., Brookes, P., and Jenkinson, D. 1987. An extraction method
for measuring soil microbial biomass C. Soil Biology and Biochemistry.19: 703-707.
50.Wright, A.L., Hons, F.M., and Matocha, J.E. 2005. Tillage impacts on microbial biomass and soil carbon and nitrogen dynamics of corn and cotton rotations. Applied Soil Ecology. 29: 85-92.
51.Xia, L., Li, X., Ma, Q., Lam, S.K., Wolf, B., Kiese, R., Butterbach-Bahl, K., Chen, D., Li, Z., and Yan, X. 2020. Simultaneous quantification of N2, NH3 and N2O emissions from a flooded paddy field under different N fertilization regimes. Global Change Biology. 26: 2292-2303.
52.Yevdokimov, I., Gattinger, A.,Buegger, F., Munch, J.C., and Schloter, M. 2008. Changes in microbial community structure in soil as a result of different amounts of nitrogen fertilization. Biology and Fertility of Soils. 44: 1103-1106.
53.Zhou, J., Gu, B., Schlesinger, W.H., and Ju, X., 2016. Significant accumulation of nitrate in Chinese semi-humid croplands. Scientific Reports. 6: 25088.