دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1-175 
تاثیر سطوح مختلف منابع سیلیسیم و رژیم‌های آبیاری بر پارامترهای فتوسنتزی برنج (رقم طارم هاشمی)

صفحه 53-75

10.22069/ejsms.2021.17970.1947

یلدا حسینیان رستمی؛ محمدعلی بهمنیار؛ فردین صادق زاده؛ سید مصطفی عمادی؛ پوریا بی پروا