پیامد 10 جدایه باکتری گشاینده‌ی (حل کننده) پتاسیم ، فسفر، آهن و کود زیستی پتابارور بر کارکرد و رشد سیب‌زمینی در گلخانه

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، گروه علوم خاک، دانشگاه بوعلی‌سینا.

2 استاد، گروه علوم خاک، دانشگاه بوعلی‌سینا.

چکیده

سابقه و هدف: سیب زمینی پنجمین فراورده‌ی کشاورزی جهان هست که خاستگاه کربوهیدرات، پروتئین و اسیدهای آمینه ضروری برای آدمی است. نهاده‌های کشاورزی کارایی ویژه‌ای در افزایش رشد و عملکرد سیب‌زمینی دارند. ولی گاهی کاربرد بی‌رویه ی کودهای شیمیایی دشواری های زیستی و بهداشتی فراوانی را به دنبال دارد. ریزجانداران سودمند خاک می‌توانند کارایی ویژه‌ای در بهبود رشد گیاه، برداشت فراورده‌های کشاورزی و در پی آن کاهش هزینه های آن داشته باشند. چگونگی (کیفیت) خاک، افزون بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی، پیوند نزدیکی با ویژگی های زیستی آن دارد. این پژوهش با هدف بررسی کاربرد 10 سویه باکتری گشاینده‌ی (حل کننده) پتاسیم، فسفر و آهن و کود زیستی پتابارور بر شاخص‌های رشد سیب زمینی رقم جیلی و فراورده‌ی بهداشتی‌تر آن انجام گردید.
مواد و روش ها: این پژوهش در سال 1398 در گلخانه‌ی مرکز تحقیقات کشاورزی همدان با طرح کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارها 10 جدایه باکتری شناسایی شده ی حل کنندة پتاسیم، فسفر و آهن ، یک کودزیستی پتابارور و یک تیمار گواه (شاهد) آزمایش (بدون کود زیستی یا باکتری) بود. ویژگی های اندازه گیری شده، وزن‌ تر غده، تعداد غده، کارکرد بیولوژیک، ارتفاع بوته، وزن خشک ریشه، وزن خشک اندام هوایی، درصد ماده خشک، غلظت فسفر، پتاسیم، آهن و روی در ریشه، اندام هوایی، غده و خاک بود.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که کاربرد باکتری های حل کنندة پتاسیم، فسفر و آهن به گونه ی معنی داری موجب افزایش ویژگی‌های رشد گیاه سیب زمینی و همچنین افزایش جذب عناصر فسفر، پتاسیم، آهن و روی در گیاه شد. در این پژوهش کاراترین باکتری، سودوموناس‌فردریک‌برجینسکی بود که در بیشترشاخص‌های رشد گیاه و جذب عناصر توانمندتر از سایر باکتری‌ها بود. وزن خشک ریشه در تیمار با این باکتری 66/16 گرم بر گلدان شد که در برابر شاهد آزمایش 92/103 درصد افزایش نشان داد. بیشترین افزایش وزن خشک اندام هوایی درتیمار با این باکتری 47 گرم بر گلدان شد که افزایش 88 درصدی نسبت به شاهد آزمایش نشان داد. درمایه-زنی با این باکتری غلظت روی در ریشه، غلظت فسفر، پتاسیم، آهن و روی در اندام هوایی، به ترتیب 034/0، 666/6، 16/333، 460/0، 041/0 میلی‌گرم بر گرم بود که تفاوت معنی دار با شاهد آزمایش و سایر تیمارها داشت. ناکارامدترین باکتری‌ها در این پژوهش، باکتری‌های بریوندیموناسویسکولاریس و انتروباکتر لویدجی بودند.
نتیجه‌گیری: یافته های این پژوهش نشان داد که کاربرد باکتری های حل کنندة پتاسیم به عنوان کود زیستی توانایی بهبود رشد گیاه و افزایش کارکرد آن را دارد و می توان گفت کاربرد کودهای زیستی در کنار کودهای شیمیایی می تواند در کاهش آلودگی های زیست محیطی و کاهش هزینه ها سودمند باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Consequences of 10 Strains of Potassium, phosphorus, iron and Solubilizing Bacteria and Potabarvar Biofertilizer on the production and Growth of Potatoes in the Greenhouse

نویسندگان [English]

  • masoumeh ghanbari 1
  • Ali Akbar Safari Sinegani 2
1 Corresponding Author, Ph.D. Student, Dept. of Soil Science, Bu-Ali Sina University of Hamedan, Iran
2 Professor, Dept. Of Soil Science, Bu-Ali Sina University Hamedan, Iran
چکیده [English]

AbstractAbstract
Background and purpose: Potato is the fifth agricultural crop in the world that is an origin of carbohydrates, proteins and essential amino acids for humans. Agricultural inputs have special performance in increasing the quality and quantity of potatoes. But, the excessive use of chemical fertilizers sometimes leads to many health and biological problems. Useful soil microorganisms can have special efficiency in improving plant growth, harvesting agricultural products and subsequently reducing its costs. In addition to physical and chemical properties, soil condition is closely related to its biological properties. The aim of this study was to investigate the application of 10 strains of potassium, phosphorus and iron solubilizing bacteria on the growth parameters of Geely potato cultivar and to produce Geely’s healthier product.
Materials and methods: The research was done in the greenhouse of Hamadan Agricultural Research Center in 1398. It was conducted in a completely randomized design with three replications. The treatments included 10 identified potassium, phosphorus and iron solubilizing bacteria, 1 Potabarvar biofertilizer and 1 control treatment (without any biofertilizer and bacteria). The measured traits were tuber wet weight, number of tubers, biological production, plant height, root dry weight, shoot dry weight, dry matter percentage, concentrations of phosphorus, potassium, iron and zinc in roots, shoots, tubers and soil.
Results: The results showed that the application of potassium, phosphorus and iron solubilizing bacteria increased the growth parameters of the potato plants, the uptake of phosphorus, potassium, iron and zinc by potatoes significantly. The most efficient bacterium in this study was Pseudomonas frederiksbergensis that was more potent than other bacteria for most plant growth parameters and nutrient uptake . For this treatment, root dry weight was obtained 17.66 g/pot, which was 103.92% higher than the control. By the treatment with this bacterium, the maximum shoot dry weight was 47 g/pot which was 88% higher than the control. The concentrations of zinc in roots, and phosphorus, potassium, iron and zinc in shoots, that were obtained from inoculation with Pseudomonas frederiksbergensis, were 0.034, 6.666, 333.16, 460, 0.041, 3.86, 24.20 mg/kg, respectively; These values showed significant differences with the control and other treatments. In this study, Enterobacter ludwigii and Brevundimonas vesicularis were the most inefficient bacteria.
Conclusion: The results of the study showed that application of potassium solubilizing bacteria as biofertilizers can improve plant growth and increase its performance. It can be said that the use of biofertilizers along with chemical fertilizers might be helpful to reduce environmental pollution and to decrease costs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Biofertilizer
  • Potabarvar
  • Potassium solubilizing bacteria
  • Potato performance
1.Afshar, A., Neshat, A., and Afsharmanesh, G.R. 2011. The effect of irrigation regime and manure on water use efficiency and yield of potato in jiroft. Journal of Water and Resources Conservation. 1: 1. 63-75. (In Persian)
2.Amini, R., Dabbagh Mohammadi-Nasab, D., and Mahdavi, S. 2016. Effect of Organic Fertilizers in Combination with Chemical Fertilizer on Tuber Yield and Some Qualitative Characteristics of Potato (Solanum tuberosum L.). Journal of Agroecology. 9: 3. 734-748. (In Persian)
3.Archana, D.S. 2007. Studies on potassium solubilizing bacteria. M.Sc. Thesis, University of Agricultural Sciences, Dharwad.
4.Asghari, J., Panahi Kordlaghari, K., and Miri, Z. 2008. Effect of irrigation regimes and fertilizer combinations on yield of two potato cultivars in Fereidon. Journal of Agriculture and Natural Resources Sciences. 46: 4. 177-186. (In Persian)
5.Badr, M.A. 2006. Efficiency of k-feldspar combined with organic materials and silicate dissolving bacteria on tomato yield. Journal of Applied Sciences Research. 2: 1191-1198.
6.Baker, J.H., Gorsline, G.W., Smith,CG., Thomas, W.L., Grube, W.E., and Ragland, J.L. 1964. Technique for rapid analyses of corn leaves for eleven elements. Agronomy Journal.56: 133-136.
7.Bashan, Y., and de-Bashan, L.E. 2005. Plant growth-promoting. P 103-115.In: D. Hillel (ed,), Encyclopedia of soil in the environment Elsevier, Oxford, U. K.
8.Cakmakci, R., Erdogan, U., Kotan, R., Oral, B., and Donmez, M.F. 2008. Cultivable heterotrophic N2-fixing bacterial diversity in wild red raspberries soils in the coruh valley. National Plant Nutrition and Fertilizer Congress.1: 706-717. (In Turkish)
9.Darwish, T., Atallah, T., Elkhatb, M., and Hajasan, S. 2002. Impact of irrigation and fertigation on NO3 leaching and
soil-griound water contamination in Lebanon. 17th WCSS, 14-21 August, Thailand.
10.Dordipour, E., Farshadirad, A., and Arzanesh, M.H. 2010. Effect of Azotobacter chrococoum and Azospirillum lipoferum on the release of soil potassium in pot culture of soybean (Glycine max var. Williams). Journal of Agroecology. 2: 4. 593-599. (In Persian)
11.Ebrahimihur, M., Safari Sinegani, A.A., Sarikhani, M.R., Mohammadi. A. 2015 Isolation and study of genetic diversity of plant growth promoting Azotobacters. PhD thesis. (In Persian)
12.FAO. 2011. FAO Statistical Database. Production Crops. Rome, Italy, http://faostat.fao.org/.
13.Farzana, Y., Radziah, O., Kamaruza-Man, S., and Saad, M.S. 2007. Effect of PGPR inoculation on growth and yield of sweet potato. Journal of Biological Sciences. 7: 421-424.
14.Ghanbari, M., and Safari Sinegani, A.A. 2020. Isolation and Identification of 10 strains of potassium, phosphorus and Iron solubilizing Bacteria from the soil around the potato Roots in Hamedan Province. Journal of Soil Management and Sustainable Production. 10: 4. 55-76. (In Persian)
15.Ghasem Khanlu, Z., Nasrollahzade Asl, A., Alizadeh, A., and Haji Hassani Asl, N. 2010. Effect of biofertilizer Phosphate-Barvar-2 on yield and yield components of potato cultivars in Chaldoran region. Journal of Research in Crop Sciences. 1: 3. 1-13. (In Persian)
16.Ghobadi, M., Jahanbin, S., Owliaie, H., Motalebifard, R., and Parvizi, K. 2013. The Effect of Phosphorus Biofertilizers on Yield and Phosphorus Uptake in Potato. Water and Soil Science. 23: 2. 125-138. (In Persian)
17.Glick, B.R. 1995. The enhancement of plant growth by free-living bacteria. Canadian Journal of Microbiology.
41: 109-117.
18.Golmoradi Marani, F., Barmaki, M., Sedghi, M., and Firoozi, M.J. 2018. Effect of Sulfur Fertilizer and Thiobacillus on Qualitative Traits and Nutrients Concentration of Potato. Journal of Plant Ecophysiology.9: 29. 113-124. (In Persian)
19.Jones, B. 2001. Laboratory Guide for Conducting Soil Tests and Plant Analysis. CRC Press, USA.
20.Liu, W., Xu, X., Wu, X., Yang, Q.,Luo, Y., and Christie, P. 2006. Decomposition of silicate minerals by Bacillus mucilaginous in liquid culture. Environmental Geochemistry and Health. 28: 133-140.
21.Kafi, M., Nabati, J., Oskoueian, A., Oskoueian, E., and Shabahang, J. 2019. Evaluation of biofertilizers on quality, yield and yield components of two potato (Solanum tuberosum) cultivars. Journal of Soil Management and Sustainable Production. 9: 2. 65-84.(In Persian)
22.Keshavarz Zarjani, J., Aliasgharzad, N., and Oustan, S. 2013. Effects of Six Strains of Potassium Releasing Bacteria on Growth and Potassium Uptake of Tomato Plant. Water and Soil Science. 23: 2. 245-255. (In Persian)
23.Khajepur, M.R. 2005. Production of industrial plants. Jahad Daneshgahi Publications, Isfahan University of Technology. 564p. (In Persian)
24.Khaled Barin, B., and Eslamzade, T. 2003. Mineral nutrition of excellent plants (Volume 1). Shiraz University Press, Iran. 500p. (In Persian)
25.Khalid, A., Muammad, A.M., and Zahir, Z.A. 2004. Screening plant growth promoting rhizobacteria for improving growth and yield of wheat. Journal of Applied Microbiology. 96: 473-480.
26.Kuo, S. 1996. Phosphorus, P 869-919. In: D.L. Sparks, (ed.), Methods of Soil Analysis, Part 3, Chemical Methods, SSSA Book Series Number 5, Soil Science Society of America, Madison, WI.
27.Laboski, C.A.M., and Kelling, K.A. 2007. Influence of fertilizer management and soil fertility on tuber specific gravity: a review. American Journal of Potato Research. 84: 83-290.
28.Madani, O., Sarikhani, M.R., and Oustan, S. 2016. Inoculation effects of potassium releasing bacteria on k nutrition of tomato in sand-muscovite medium and identification of efficient isolates. Water and Soil Science.26: 1. 259-271. (In Persian)
29.Nelson, L.M. 2004. Plant growth promoting rhizobacteria (PGPR): Prospects for new inoculants. Crop Management. 3: 1-7.
30.Olsen, S.R., Cole, C.V., Watanabe, F.S., and Dean, L.A. 1954, Estimation of Available phosphorus in Soils by Extraction with Sodium Bicarbonate, U.S.D.A. Circular Number 939, U.S. Government Printing Office, Washington, D.C.
31.Rizk, F.A., Shaheen, A.M., Singer, S.M., and Sawan, O.A. 2013. The Productivity of potato plants affected by urea fertilizer as foliar Spraying and humic acid added with irrigation water. Middle East Journal of Agriculture Research. 2: 76-
32.Rosen, C.J., Kelling, K.A., Stark, J.C., and Porter, G.A. 2014. Optimizing phosphorus fertilizer management in potato production. American Journal potato Research. 91: 2. 145-160.
33.Rostami Ajirloo, A., Mohamadi, Gh.R., Shaban, M., Ghobadi, M.I., and Najafi, A. 2012. Effect of nitrogen biofertilizers with urea fertilizer on some quantitve and qualitive traits of potato var. Marphona. Electronic Journal of Crop Production. 5: 3. 131-144. (In Persian)
34.Sadeghi Azad, S., Rasouli-Sadaghiani, M., Barin, M., Sepehr, E., Dovlti, B., and Vahedi, R. 2019. Influence of
K- Solubilizing Fungi on Potassium Release from Silicate Minerals and some Growth Indices of Corn (Zea mays L.). Applied Soil Research. 6: 2. 96-108.(In Persian)
35.Sheng, X.F. 2005. Growth promotion and increased potassium uptake of cotton and rape by a potassium releasing strain of Bacillus edaphicus. Soil Biology and Biochemistry. 37: 1918-1922.
36.Storey, R.M.J., and Davies, H.V. 1992. Tuber quality. P 507-569. In P.M. Harris (ed): The Potato Crop. The scientific basis for improvement. Second edition. Chapman & Hall, London, 881p.
37.Sugumaran, P., and Janarthanm, B. 2007. Solubilization of potassium containing minerals by bacteria and their effect on plant growth. World Journal of Agricultural Science. 3: 350-355.
38.Sziderics, A.H., Rasche, F., Trognitz, F., Sessitsch, A., and Wilhelm, E. 2007. Bacterial endophytes contribute to abiotic stress adaptation in pepper plants (Capsicum annuum L.). Canadian Journal of Microbiology. 53: 195-202.
39.Tabatabai, S.J., and Malakouti, L.J. 1997. The effect of different amounts of urea and interaction with phosphorus and potassium on yield and nitrate accumulation in potato. Iranian Journal Soil Research (Soil and Water Science). 11: 32-39. 
40.Vessey, J.K. 2003. Plant growth promoting rhizobacteria as biofertilizers. Plant and Soil. 255: 571-86.
41.Waling, I., Vark, W.V., Houba, V.J.G. and Vander lee, J.J. 1989. Soil and Plant Analysis, a series of syllabi. Part7.
Plant Analysis Procedures Wageningen Agriculture University, The Netherland.
42.Walkley, A., and Black, A. 1934. An examination of the degtjareff method for determining soil organic matter and a proposed modification of the chromic acid titration method. Soil Science.37: 29-38.
43.Wright, R.J., and Stuczynski, T.I. 1996. Atomic absorption and flame emission spectrometry. P 65-90. In: D.L. Sparks (ed.). Methods of Soil Analysis, Part 3, Chemical Methods, SSSA Book Series Number 5, Soil Science Society of America, Madison, WI.