دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 1-175 
5. تاثیر سیستم‏ های کودی شیمیایی، آلی، زیستی و تلفیقی بر حاصلخیزی خاک و وضعیت تغذیه‏ ای کلزا (Brassica napus L.) نشائی

صفحه 99-119

10.22069/ejsms.2022.19588.2042

الهام ملک زاده؛ غلامرضا ادیم؛ اسماعیل دردی پور؛ فرشاد کیانی؛ حسن مختارپور؛ سراج الدین معظمی


8. رفتار هورمتیک باکتری همزیست نخود زراعی Mezorhizobium ciceri در برابر غلظت‏های مختلف ایمازتاپیر و تری‏فلورالین

صفحه 161-175

10.22069/ejsms.2022.18850.2013

معصومه حسینی طیلان؛ زینب اورسجی؛ فاختگ طلیعی؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ معصومه نعیمی