بررسی تاثیر سه باکتری‌ Bacillus safensis، Bacillus pumilus و Zhihengliuella halotolerans جداسازی شده از ریزوسفر گیاهان شورپسند بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد نشاسته گندم رقم قدس تحت تنش شوری

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ، گروه محیط زیست، دانشگاه یزد.

2 دانشجوی دکتری ، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشگاه یزد.

3 دانشیار ، گروه علوم خاک، دانشگاه یزد.

4 استادیار، گروه جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

چکیده

سابقه و هدف: تقاضا برای گندم به‌عنوان مهترین غله مورد استفاده بشر رو به افزایش است. به‌دلیل تغییرات اقلیمی و مدیریت نادرست آب و خاک، تنش شوری موجب کاهش عملکرد گندم می‌گردد. استفاده از باکتری‌های محرک رشد، راهکاری سازگار با طبیعت برای کاهش اثرات تنش شوری بر عملکرد گندم است. این پژوهش با هدف ارزیابی تاثیر باکتری‌های محرک رشد گیاه جداسازی شده از ریزوسفر چند گیاه شورپسند خودروی استان یزد بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد نشاسته گندم رقم قدس طراحی و اجرا گردید.
مواد و روش‌ها: صفات محرک رشد و مقاومت به شوری باکتری‌های جداسازی شده از ریزوسفر گیاهان آتریپلکس، اشنان، گز و سنبله نمکی بررسی گردید. در ادامه، بذر گندم با باکتری‌های برتر از لحاظ صفات محرک رشد گیاه و مقاوم به شوری شاملBacillus safensis، Bacillus pumilus و Zhihengliuella halotolerans تلقیح شده و پس از کشت گلدانی در گلخانه با آب با شوری‌های 4، 8 و 16 دسی‌زیمنس بر متر آبیاری گردید. در پایان دوره رشد، شاخص‌های زیست توده کل، عملکرد و اجزای عملکرد و درصد آمیلوز و آمیلوپکتین بذر اندازه‌گیری شد.
یافته‌ها: هر سه باکتری مورد بررسی قادر به تولید ایندول استیک اسید بودند. بیشترین مقدار تولید ایندول استیک اسید در باکتری B. safensis معادل 72/29 میکروگرم بر میلی‌لیتر اندازه‌گیری شد. هرسه باکتری قادر به تولید سیانید هیدروژن بودند و بیشترین مقدار تولید سیانید هیدروژن در باکتری Z. halotolerans با درجه 5 (بسیار بالا) مشاهده شد. هر سه باکتری قادر به تولید سیدروفور بودند. تولید ACC دآمیناز در هر سه باکتری مشاهده شد و بیشترین مقدار آن در باکتری B. pumilus به مقدار 8 میکروگرم بر میلی‌لیتر اندازه‌گیری شد. توانایی انحلال فسفات . halotolerans Z بیشتر از دو برابر باکتری B. safensis بود. شوری باعث کاهش شاخص‌های مورد اندازه‌گیری در گندم شد. در تیمارهای تلقیح شده با باکتری در سطوح تنش شوری (4، 8 و 16 دسی‌زیمنس بر متر) متوسط زیست توده کل، آمیلوز و آمیلوپکتین به‌ترتیب تا 5/52، 3/21 و 3/10 درصد نسبت به متوسط این شاخص‌ها در تیمارهای شاهد (بدون باکتری) در همین سطوح شوری افزایش یافت. همچنین باکتری‌ها در این سطوح تنش شوری، وزن سنبله، وزن بذر و تعداد بذر را به‌ترتیب تا حداکثر 22، 6/74 و 6/66 درصد نسبت به شاهد (بدون باکتری) همین سطوح افزایش دادند.
نتیجه‌گیری: باکتری‌های محرک رشد مورد بررسی باعث افزایش اجزای عملکرد گندم قدس تحت تنش شوری شده لذا برای کاهش اثرات شوری بر گندم در شرایط آبیاری با آب شور می‌توان از باکتری‌های مورد بررسی در این آزمایش استفاده کرد. Z. halotolerans در اغلب شاخص‌های مورد بررسی، کارآمدتر از دو باکتری دیگر بود. از آنجا که این آزمایش در شرایط گلخانه انجام شد، پیشنهاد می‌شود برای تکمیل یافته‌ها این آزمایش در شرایط مزرعه هم انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Bacillus safensis, Bacillus pumilus and Zhihengliuella halotolerance isolated from rhizosphere of halophyte plants on yield, yield components and seed starch of wheat (var. Ghods) under salinity stress

نویسندگان [English]

 • Asghar Mosleh arany 1
 • Alireza Amini Hajiabadi 2
 • Somayeh Ghasemi 3
 • mohammadhadi Rad 4
1 yazd university
2 Faculty of Natural Resources, Yazd University, and Central Office of Natural Resources & Watershed Management. Yazd
3 Associate Prof. Department of Soil Science, Faculty of Natural Resources, Yazd University
4 Assistant Prof, Forest and Rangeland Division, Yazd Agricultural and Natural Resource Research and Education Center, Agriculture Research Education and Extension Organization (AREEO), Yazd, Iran
چکیده [English]

Background and purpose: The demand for wheat as the most important grain used by humans is increasing. Due to climate change and improper soil and water management, salinity stress reduces wheat yield. The use of plant growth promoting rhizobacteria is a nature-friendly way to reduce the effects of salinity stress on wheat yield. The aim of this study was to evaluate the effect of plant growth promoting bacteria isolated from the rhizosphere of several saline plants in Yazd province on total biomass and yield components of wheat (var. Ghods).
Materials and Methods: Plant growth promoting characteristics and salinity resistance of bacteria isolated from rhizosphere of Atriplex lentiformis, Seidlitzea rosmarinus, Tamarix ramosissima and Halostachys belangeriana were investigated. Wheat seeds were inoculated with superior bacteria including Bacillus safensis, B. pumilus and Zhihengliuella halotolerans and after planting in the pots in greenhouse conditions was irrigated with water with salinities of 4, 8, and 16 ds/m.
Results: All three bacteria were able to produce auxin. The highest amount of auxin production was measured in B. safensis (29.72 μg / ml). All three bacteria were able to produce hydrogen cyanide and the highest amount of hydrogen cyanide production was observed in Z. halotolerans with grade 5 (very high). All three bacteria were able to produce siderophore. ACC deaminase production was observed in all three bacteria and the highest amount was measured in B. pumilus at 8 μg / ml. Ability to dissolve phosphate in Z. halotolerans was more than twice that of B. safensis. Salinity reduced all the measured indices in wheat. In bacterial inoculated treatments at all salinity stress levels (4, 8 and 16 ds/m), the average of total biomass, amylose and amylopectin increased up to 52.5, 21.3 and 10.3%, respectively, compared to the average of these indices in control treatments (without bacteria) in the same salinity levels. Also, bacteria in these levels increased spike weight, seed weight and number of seeds up to a maximum of 22, 74.6 and 66.6%, respectively, compared to the control (without bacteria) of these salinity levels.
Conclusion: the plant growth promoting bacteria increased yield components of wheat under salinity stress, therefore to reduce the effects of salinity on wheat under saline irrigation conditions; the bacteria studied in this experiment can be used. Z. halotolerans was more efficient than other two bacteria in all of the studied indices. Since the experiment was performed under greenhouse conditions, it is recommended that this experiment be performed in the field.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Atriplex
 • "
 • "Bacteria"
 • "Cereals"
 • "PGPR"
 1.  1.Acosta-Motos, J.R., Fernanda Ortuño, M., Bernal-Vicente, A., Diaz-Vivancos, P., Jesus Sanchez-Blanco, M., and Antonio Hernandez, J. 2017. Plant responses to salt stress: Adaptive mechanisms. Agronomy. 7: 18. 1-38.

  2.Alexander, D.B., and Zuberer, D.A. 1991. Use of Chrome Azurol S reagents to evaluate siderophore production by rhizosphere bacteria. Biology and Fertility of Soils. 12: 39-45.

  3.Alikhani, H.A., Etesami, H., and Mohammadi, L. 2018. Evaluation of the effect of rhizospheric and non-rhizospheric phosphate solubilizing bacteria on improving the growth indices of wheat under salinity and drought stress. Journal of Soil Biology. 6: 1. 1-15. (In Persian)

  4.Alori, E.T., Glick, B.R., and Babalola, O.O. 2017. Microbial phosphorus solubilization and its potential for use in sustainable agriculture. Frontiers in Microbiology. 8: 971-984.

  5.Amal, A.L., Temimi, S., Al-Ghrairi, A., and Razaq, I. 2020. Effect of potassium and micronutrient fertilization on the activity of catalase and yield of wheat grown in saline conditions. Applied Science. 1: 81-87.

  6.Amini Hajiabadi, A., Mosleh Arani, A., Ghasemi, S., Rad, M.H., Etesami, H., Shabazi Manshadi, S., and Dolati, A. 2021. Mining the rhizosphere of halophytic rangeland plants for halotolerant bacteria to improve growth and yield of salinity-stressed wheat.Plant Physiology and Biochemistry,163: 139-153.

  7.Amna, U., Sarfraz, S., Xia, Y., Kamran, M.A., Javed, M.A., Sultan, T., Hussain Munis, M.F., and Chaudhary, H.J. 2019. Mechanistic elucidation of germination potential and growth of wheat inoculated with exopolysaccharide and ACC-deaminase producing Bacillus strains under induced salinity stress. Ecootoxicology and Environmental Safety. 183: 109-126.

  8.Arshadullah, M., Hyder, S.I., Imdad,M., Tariq, S., and Jamil, M. 2017. Rhizobacteria containing ACC-deaminase confer salt tolerance to wheat (Triticum aestivum L.) grown on salt-affected field. International Journal of Plant Breeding and Crop Science. 4: 2. 256-260.

  9.Bent, E., Tvzun, S., Chanway, C.P., and Enebak, S. 2001. Alterations in plant growth and root hormone levels of lodge pole pines inoculated with rhizobacteria. Canadian Journal of  Microbiology.47: 9. 793-800.

  10.Beringer, H., and Haeder, H.E. 1981. Influence of potassium nutrition on starch synthesis in barley grains. Journal of Plant Nutrition and Soil Science.144: 1. 1-7.

  11.Cuellar-Ortiz, S. M., De La Paz Arrieta-Montiel, M., Acosta-Gallegos, J., and Covarrubias, A.A. 2008. Relationship between carbohydrate partitioning and drought resistance in common bean. Plant, Cell and Environment.31: 1399-1409.

  12.Di Benedetto, N.A., Corbo, M.R., Campaniello, D., Cataldi, M.P., Bevilacqua, A., Sinigaglia, M., and Flagella, Z. 2017. The role of plant growth promoting bacteria in improving nitrogen use efficiency for sustainable crop production: a focus on wheat. AIMS Microbiology. 3: 3. 413-434.

  13.Donate-Correa, J., Leon-Barrios, M., and Perez-Galdona, R. 2004. Screening for plant growth-promoting rhizobacteria in Chamaecytisus proliferus (tagasaste), a forage treeshrub legume endemic to the Canary Island. Plant and Soil.
  266: 1. 261-272.

  14.El-Nahrawy, S., and Yassin, M. 2020. Response of different cultivars of wheat plants (Triticum aestivum L.) to inoculation by Azotobacter sp. under salinity stress conditions. Journal of Advances in Microbiology. 20: 1. 59-79.

  15.Etesami, H., and Maheshwari, D. 2018. Use of plant growth promoting rhizobacteria (PGPRs) with multiple plant growth promoting traits in stress agriculture: Action mechanisms and future prospects. Ecotoxicology and Environmental Safety. 156: 225-246.

  16.Gholizadeh, A., Dehghania, H., and Dvorakb, J. 2014. Determination of the most effective traits on wheat yield under saline stress. Agricultural Advances. 3: 103-110.

  17.Giraldo, P., Benavente, E., Manzano-Agugliaro, F., and Gimenez, E. 2019. World wide research trends on wheat and barley: A bibliometric comparative analysis. Agronomy. 9: 7. 352-360.

  18.Glick, B.R. 2014. Bacteria with ACC deaminase can promote plant growth and help to feed the world. Microbiological Research. 169: 1. 30-39.

  19.Hoagland, D.R., and Arnon, D.I. 1950. The water-culture method for growing plants without soil. California Agricultural Experiment Station Circular, 347: 1-32.

  20.Hanaa, H., and Safaa, A. 2019. Foliar application of IAA at different growth stages and their influenced on
  growth and productivity of bread wheat (Triticum aestivum L.). Journal of Physics. 1294: 9. 920-929.

  21.Honma, M., and Shimomura, T. 1978. Metabolism of 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid. Agrictural and Biological Chemistry. 42: 1825-1831.

  22.Hu, L., Zehui, H., Shuqian, L., and Fu, J. 2012. Growth response and gene expression in antioxidant-related enzymes in two bermudagrass genotypes differing in salt tolerance. Journal of the American Society for Horticultural Science, 137: 134-143.

  23.Ilyas, N., Mazhar, R., Yasmin, H., Khan, W., Iqbal, S., Enshasy, H.E., and Dailin, D. J. 2020. Rhizobacteria isolated from saline soil induce systemic tolerance in wheat (Triticum aestivum L.) against salinity stress. Agronomy. 10: 7. 989-1009.

  24.Isayenkov, S.V., and Maathuis, F.J.M. 2019. Plant salinity stress: Many unanswered questions remain. Frontiers in Plant Science. 10: 1-11.

  25.Jeon, J.S., Lee, S.S., Kim, H.Y., Ahn, T.S., and Song, H.G. 2003. Plant growth promoting in soil by some inoculated microorganism. The Journal of Microbiology. 4: 4. 271-276.

  26.Mosleh Arani, A., Rafiei, A., Tabandeh, A., and Azimzadeh, H. 2018. Morphological and physiological responses of root and leave in Gleditschia caspica to salinity stress. Iranian Journal of Plant Biology. 9: 4. 1-12. (In Persian)

  1. Mosleh Arani, A., Bakhshi Khaniki, G., Nemati, N., and Soltani, M. 2011. Investigation on the effect of salinity stress on seed germination of Salsola abarghuensis, Salsola arbuscula and Salsola yazdiana. Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research. 18: 2. 267-279. (In Persian)

  28.Mukherjee, A., Gaurav, A.K., Singh, S., Chouhan, G.K., Kumar, A., and Das, S. 2019. Role of potassium (K) solubilising microbes (KSM) in growth and induction of resistance against biotic and abiotic stress in plant. Climate Change Environmental Sustainability. 7: 212-214.

  29.Murata, T., and Akazawa, T. 1968. Enzymic mechanism of starch synthesis in sweet potato root: I. Requirement of potassium ions for starch synthetase. Archives of Biochemistry and Biophysics. 126: 3. 873-879.

  30.Negrão, S., Schmöckel, S.M., and Tester, M. 2017. Evaluating physiological responses of plants to salinity stress. Annals of Botany. 119: 1. 1-11.

  31.Nitsos, R.E., and Evans, H.J. 1969. Effects of univalent cationis on the activity of particulate starch synthetase. Plant Physiology. 44: 1260-1266.

  32.Ranjbar, G.H., and Pirasteh-Anosheh, H. 2015. A glance to the salinity research in Iran with emphasis on improvement of field crops production. Iranian Journal of Crop Sciences. 17: 2. 165-178.(In Persian)

  33.Raza, M.A.S., Saleem, M.F., Shah, G.M., Khan, I.H., and Raza, A. 2014. Exogenous application of glycinebetaine and potassium for improving water relations and grain yield of wheat under drought. Journal of Soil Science and Plant Nutrition. 14: 348-364.

  34.Rijavec, T., and Lapanje, A. 2016. Hydrogen cyanide in the rhizosphere: not suppressing plant pathogens, but rather regulating availability of phosphate. Frontiers in Microbiology. Manuscript 1785, Retrieved October 20, 2020 from https://www.frontiersin.org/ articles/10.3389/fmicb.2016.01785/full

  35.Seed and Plant Research Improvement Institute. 2016. Crop cultivars report (Food security and health-1). Retrieved Nonvember 11, 2020, from: https://agrilib.areeo.ac.ir/book_727.pdf

  36.Shahidi, A., and Miri, Z. 2018. The effect of salinity on yield and yield components of two wheat cultivars in the plain of Birjand. Electronic Journal of Crop Production. 11: 2. 51-61.(In Persian)

  37.Smith, A.M., and Stitt, M. 2007. Coordination of carbon supply and plant growth. Plant, Cell and Environment. 30: 1126-1149.

  38.Subiramani, S., Ramalingam, S., Muthu, T., Nile, S.H., and Venkidasamy, B. 2020. Development of abiotic stress tolerance in crops by plant growthpromoting rhizobacteria (PGPR). P 125-145, In: M. Kumar, H. Etesami, and V. Kumar (eds.), phyto-microbiome in stress regulation. Cham Springer.

  39.Thalmann, M., Pazmino, D., Seung, D., Horrer, D., Nigro, A., Meier, T., Kölling, K., Pfeifhofer, H.W., Zeeman, S.C., and Santelia, D. 2016. Regulation of leaf starch degradation by abscisic acid is important for osmotic stress tolerance in plants. The Plant Cell.28: 1860-1878.

  40.Vacheron, J., Desbrosses, G., Bouffaud, M.L., Touraine, B., Moënne-Loccoz, Y., Muller, D., Legendre, L., Wisniewski-Dyé, F., and Prigent-Combaret, C. 2013. Plant growth-promoting rhizobacteria and root system functioning. Frontiers in Plant Science. 4: 3. 1-19.

  41.Wang, Q., Dodd, I.C., Belimov, A.A., and Jiang, F. 2016. Rhizosphere bacteria containing 1- aminocyclopropane - 1-carboxylate deaminase increase growth and photosynthesis of pea plants under salt stress by limiting Na+ accumulation. Functional Plant Biology. 43: 161-172.

  42.Weisburg, W.G., Barns, S.M., Pelletier, D.A., and Lane, D.J. 1991. 16S ribosomal DNA amplification for phylogenetic study. Journal of Bacteriology. 173: 2. 697-703.