تاثیر کاربرد کیتوسان بر جمعیت برخی گروه های میکروبی و شناسه های اکوفیزیولوژیک در یک خاک آلوده به سرب

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی‌ارشد گروه مهندسی علوم خاک

2 علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان

3 استادیار گروه شیمی، دانشگاه زنجان

چکیده

سابقه و هدف: آلودگی خاک‌های کشاورزی به فلزهای سنگین یکی از چالش‌های مهم در سراسر جهان است. جامعۀ زندۀ خاک و به دنبال آن فرآیندهایی که توسط این ریزجانداران کنترل می‌شود، از تنش فلزهای سنگین متاثر می‌شوند. هدف از این پژوهش ارزیابی تأثیر کاربرد سطوح کیتوسان و آلودگی خاک به سرب بر فعالیت زیستی خاک بود.
مواد و روش‌ها: به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف سرب (بدون آلودگی (Pb0)، 250 (Pb250) و 500 (Pb500) میلی‌گرم بر کیلوگرم خاک) و کیتوسان (بدون کاربرد کیتوسان (Ch0)، 6/0 % (Ch0.6) و 2/1 % (Ch1.2)) بر غلظت سرب قابل جذب (سرب قابل استخراج با DTPA) و برخی ویژگی‌های زیستی خاک آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی انجام شد. در ظروف پلاستیکی سطوح مختلف سرب و کیتوسان به400 گرم خاک در سه تکرار افزوده شد و خاک‌ها در رطوبت70% ظرفیت زراعی به مدت 45 روز خوابانده شدند. پس از پایان دوره خوابانیدن افزون بر تعیین غلظت سرب قابل استخراج با DTPA، جمعیت گروه‌های میکروبی مانند باکتری‌های هتروتروف، قارچ‌ها، باکتری‌های سازنده اسپور و اکتینومیست‌ها تعیین شد و کربن و نیتروژن زیتوده میکروبی، تنفس پایه و تنفس برانگیخته برآورد گردید. همین‌طور برخی شناسه‌های اکوفیزیولوژیک شامل ضریب متابولیک (qCO2)، ضریب تنفس میکروبی (QR) و نسبت کربن به نیتروژن زیتوده میکروبی MBC:MBN)) بررسی شد.
یافته‌ها: کاربرد تیمار Pb250 اثر معنی‌داری بر جمعیت گروه‌های میکروبی بررسی شده در مقایسه با شاهد نشان نداد. کاربرد تیمار Pb500 بطور معنی‌داری سبب کاهش جمعیت اکتینومیست‌ها و جمعیت باکتری‌های سازنده اسپور گردید ولی اثر معنی‌داری بر نسبت جمعیت قارچ به باکتری نداشت (p ≤ 0.05). تنفس پایه و برانگیخته، کربن و نیتروژن زیتوده میکروبی در تیمار Pb500 بطور معنی-داری کاهش یافت. تیمار Pb500 ضریب متابولیک، ضریب تنفس میکروبی و نسبت MBC:MBN را افزایش داد. کاربرد کیتوسان در هر دو سطح سبب کاهش غلظت سرب قابل جذب در خاک گردید بطوریکه کاربرد تیمار 2/1 % کیتوسان زیست ‌فرآهمی سرب را به میزان 42% در تیمار Pb250 و به میزان 12% در تیمار Pb500 کاهش داد. کاربرد کیتوسان تنفس پایه را بویژه در تیمار Pb500 افزایش داد و سبب کاهش qCO2 گردید (p ≤ 0.05).
نتیجه‌گیری: می‌توان گفت که کاربرد کیتوسان در سطوح پایین آلودگی از نظر کاهش درصد زیست فرآهمی سرب کارآمدتر بود. همچنین به نظر می‌رسد بخشی از آثار مثبت کاربرد این پلیمر زیستی بر ویژگی‌های زیستی خاک ناشی از تجزیه زیستی آن در خاک مورد مطالعه بوده ‌است. بطور کلی نتایج نشان دهنده اهمیت کاربرد کیتوسان به عنوان یک جاذب زیست تجزیه‌پذیر برای کاهش غلظت سرب قابل جذب در خاک و پتانسیل آن برای تقویت فعالیت زیستی در خاک آلوده به سرب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of chitosan application on some microbial population and eco-physiological indices in a Pb contaminated soil

نویسندگان [English]

  • Niloofar Hassani 1
  • Setareh Amanifar 2
  • Mahnaz Esteki 3
1 M.Sc. Graduate, Dept. of Soil Science, University of Zanjan
2 Dept. of Soil Science, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan , Iran
3 Assistant. Prof., Dept. of Chemistry, University of Zanjan
چکیده [English]

Background and objectives: Contamination of agricultural soils with heavy metals is one of the major challenges worldwide. Heavy metal stress can affect soil living community and, consequently, different soil processes. The aim of this study was to evaluate the effect of chitosan application levels and soil contamination with Pb on soil biological activity.
Materials and methods: In order to investigate the effects of different levels of Pb (non-contaminated (Pb0), 250 (Pb250) and 500 (Pb500) mg kg-1 of soil) and chitosan application (without chitosan (Ch0), 0.6% (Ch0.6) and 1.2 % (Ch1.2)) on the available Pb (DTPA-extractable Pb) and some biological properties in soil, a factorial experiment was conducted in a completely randomized design. Different levels of lead and chitosan were added in pots containing 400 g of soil in three replications and and soil moisture was maintained at 70% field capacity for 45 days. At the end of the incubation period, DTPA-extractable Pb and the population of microbial groups including heterotrophic bacteria, fungi, spore-forming bacteria and actinomycetes were determined. Moreover, microbial biomass of C (MBC) and N (MBN), basal respiration (BR) and substrate-induced respiration (SIR) were measured and some ecophysiological characteristics including microbial metabolic quotient (qCO2), microbial respiration quotient (QR) and MBC: MBN ratio were calculated.
Results: The results showed that Pb250 treatment did not show a significant effect on the population of the studied microbial groups compared to the control. Application of Pb500 treatment significantly reduced the population of spore-forming bacteria and actinomycetes but did not lead to a significant change in the faungi/bacteria ratio. BR, SIR, MBC and MBN were significantly reduced by Pb500 treatment. Under Pb500 treatment, qCO2, QR and MBC:MBN ratio increased. Application of chitosan at both levels decreased the available Pb concentration of lead in the soil so that application of 1.2% chitosan reduced DTPA-extractable Pb by 42% in Pb250 treatment and by 12% in Pb500 treatment. Application of chitosan increased BR, especially under Pb500 treatment, and caused a decrease in qCO2 (p ≤ 0.05).
Conclusion: It can be stated that the use of chitosan at low levels of soil pollution was more effective in reducing the Pb bioavailability. It also seems that the positive effects of the application of this biopolymer on the biological properties of the soil have been partly due to its biodegradation in the studied soil. In general, the results indicate the importance of chitosan application as a biodegradable adsorbent to reduce available Pb in soil and its potential to enhance biological activity in Pb-contaminated soil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biopolymer
  • Heavy metals
  • Microbial community structure
  • Carbon to nitrogen ratio of microbial biomass
1.Sahoo, D., Sahoo, S., Mohanty, P., Sasmal, S., and Nayak, P. 2009. Chitosan: a new versatile bio-polymer for various applications. Designed Monomers and Polymers. 12: 5. 377-404.
2.Tolaimate, A., Desbrieres, J., Rhazi, M., Alagui, A., Vincendon, M., and Vottero, P. 2000. On the influence of deacetylation process on the physicochemical characteristics of chitosan from squid chitin. Polymer. 41: 7. 2463-2469.
3.Gerente, C., Lee, V., Cloirec, P.L., and McKay, G. 2007. Application of chitosan for the removal of metals from wastewaters by adsorption-mechanisms and models review. Critical Reviews in Environmental Science and Technology. 37: 1. 41-127.
4.Hu, L., Yu, F., Wang, F., Yang, S.,Peng, B., Chen, L., Wang, G., Hou, J., Dai, B., and Tian, Z. 2019. Overwhelming electrochemical oxygen reduction reaction of zinc-nitrogen-carbon from biomass resource chitosan via a facile carbon bath method. Chinese Chemical Letters. 31: 5. 1207-1212.
5.Wu, F.C., Tseng, R.L., and Juang, R.S. 2010. A review and experimental verification of using chitosan and its derivatives as adsorbents for selected heavy metals. Journal of Environmental Management. 91: 4. 798-806.
6.Kamari, A., Pulford, I., and Hargreaves, J. 2011. Chitosan as a potential amendment to remediate metal contaminated soil-a characterisation study. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 82: 1. 71-80.
7.Nwachukwu, O., and Pulford, I. 2011. Microbial respiration as an indication of metal toxicity in contaminated organic materials and soil. Journal of Hazardous Materials. 185: 2-3. 1140-1147.
8.Kamari, A., Pulford, I., and Hargreaves, J. 2015. Biodegradation of chitosan
and its effect on metal bioavailability. Environmental Science and Pollution Research. 22: 3. 1919-1930.
9.De Boer, W., Gerards, S., Gunnewiek, P.K., and Modderman, R. 1999. Response of the chitinolytic microbial community to chitin amendments of dune soils. Biology and Fertility of Soils. 29: 2. 170-177.
10.Zubair, M., Ramzani, P.M.A., Rasool, B., Khan, M.A., Akhtar, I., Turan, V., Tauqeer, H.M., Farhad, M., Khan, S.A., and Iqbal, J. 2021. Efficacy of chitosan-coated textile waste biochar applied to Cd-polluted soil for reducing Cd mobility in soil and its distribution in moringa (Moringa oleifera L.).Journal of Environmental Management. 284: 112047.
11.Turan, V. 2019. Confident performance of chitosan and pistachio shell biochar on reducing Ni bioavailability in soil and plant plus improved the soil enzymatic activities, antioxidant defense system and nutritional quality of lettuce. Ecotoxicology and Environmental Safety. 183: 109594.
12.Tripathy, S., Bhattacharyya, P., Mohapatra, R., Som, A., and Chowdhury, D. 2014. Influence of different fractions of heavy metals on microbial ecophysiological indicators and enzyme activities in century old municipal solid waste amended soil. Ecological Engineering. 70: 25-34.
13.Kao, P.H., Huang, C.C., and Hseu, Z.Y. 2006. Response of microbial activities to heavy metals in a neutral loamy soil treated with biosolid. Chemosphere.64: 1. 63-70.
14.Mühlbachová, G. 2011. Soil microbial activities and heavy metal mobility in long-term contaminated soils after addition of EDTA and EDDS. Ecological Engineering. 37:7. 1064-1071.
15.Vázquez, S., Carpena, R., and Bernal, M. 2008. Contribution of heavy metals and As-loaded lupin root mineralization to the availability of the pollutants in multi-contaminated soils. Environmental Pollution. 152: 2. 373-379.
16.Brookes, P. 1995. The use of microbial parameters in monitoring soil pollution by heavy metals. Biology and Fertility of Soils. 19: 4. 269-279.
17.Machulla, G., Zikeli, S., Kastler, M., and Jahn, R. 2004. Microbial biomass and respiration in soils derived from lignite ashes: a profile study. Journal of Plant Nutrition and Soil Science. 167: 4. 449-456.
18.Bhattacharyya, P., Tripathy, S., Chakrabarti, K., Chakraborty, A., and Banik, P. 2008. Fractionation and bioavailability of metals and their impacts on microbial properties in sewage irrigated soil. Chemosphere. 72: 4. 543-550.
19.Hund, K., and Schenk, B. 1994. The microbial respiration quotient as indicator for bioremediation processes. Chemosphere. 28: 3. 477-490.
20.Carter, M.R., and Gregorich, E.G. 2007. Soil sampling and methods of analysis. Chemical Rubber Company Press. Boca Raton, Florida. 1264p.
21.Lindsay, W.L., and Norvell, W.A. 1978. Development of a DTPA soil test for zinc, iron, manganese, and copper. Soil Science Society of America Journal.
42: 3. 421-428.
22.Nelson, D.W., and Sommers, L.E. 1996. Total carbon, organic carbon, and organic matter. P. 961-1010, In: J.M. Bigham (ed.), Methods of soil analysis. Part 3. Chemical methods, American Society of Agronomy and Soil Science Society of America, Madison, Wisconsin.
23.Vance, E.D., Brookes, P.C., and Jenkinson, D.S. 1987. An extraction method for measuring soil microbial biomass C. Soil Biology and Biochemistry. 19: 6. 703-707.
24.Brookes, P., Landman, A., Pruden, G., and Jenkinson, D. 1985. Chloroform fumigation and the release of soil nitrogen: a rapid direct extraction method to measure microbial biomass nitrogen in soil. Soil Biology and Biochemistry. 17: 6. 837-842.
25.Aliasgharzade, N. 2010. Laboratory methods in soil biology. Tabriz University Press. 522p. (Translated in Persian)
26.Hurst, C.J., Crawford, R.L., Knudsen, G.R., Mcinerney, M.J., and Stetzenbach, L.D. 2002. Manual of environmental  microbiology. American Society for Microbiology Press. Washington, DC. 1293p.
27.Pepper, I.L., Gerba, C.P., and Brendecke, J.W. 2005. Environmental microbiology: a laboratory manual. Academic Press, New York. 232p.
28.Turan, V., Khan, S.A., Iqbal, M., Ramzani, P.M.A., and Fatima, M. 2018. Promoting the productivity and quality of brinjal aligned with heavy metals immobilization in a wastewater irrigated heavy metal polluted soil with biochar and chitosan. Ecotoxicology and Environmental Safety. 161: 409-419.
29.Alsharari, S.F., Tayel, A.A., and Moussa, S.H. 2018. Soil emendation with nano-fungal chitosan for heavy metals biosorption. International Journal of Biological Macromolecules. 118: 2265-2268.
30.Yan, H., and Lin, G. 2015. Usage of chitosan on the complexation of heavy metal contents and vertical distribution of Hg (II) and Cr (VI) in different textural artificially contaminated soils. Environmental Earth Sciences. 73: 5. 2483-2488.
31.Khan, S., Hesham, A.E.L., Qiao, M., Rehman, S., and He, J.Z. 2010. Effects of Cd and Pb on soil microbial community structure and activities. Environmental Science and Pollution Research. 17: 2. 288-296.
32.Brandt, K.K., Frandsen, R.J., Holm, P.E., and Nybroe, O. 2010. Development of pollution-induced community tolerance is linked to structural and functional resilience of a soil bacterial community following a five-year field exposure to copper. Soil Biology and Biochemistry. 42: 5. 748-757.
33.Speir, T.W., Van Schaik, A.P., Hunter, L.C., Ryburn, J.L., and Percival, H.J. 2007. Attempts to derive EC50 values for heavy metals from land-applied Cu-, Ni-, and Zn-spiked sewage sludge. Soil Biology and Biochemistry. 39: 2. 539-549.
34.Oliveira, A., and Pampulha, M.E. 2006. Effects of long-term heavy metal contamination on soil microbial characteristics. Journal of Bioscience and Bioengineering. 102: 3. 157-161.
35.Bååth, E., Díaz-Raviña, M., Frostegård, Å., and Campbell, C.D. 1998. Effect of metal-rich sludge amendments on the soil microbial community. Applied  and Environmental Microbiology. 64: 1. 238-245.
36.Chao-Rong, G., and Zhang, Q.C. 2011. Microbial community structure and enzyme activities in a sequence of copper-polluted soils. Pedosphere.21: 2. 164-169.
37.Kong, J., He, Z., Chen, L., Yang, R., and Du, J. 2021. Efficiency of biochar, nitrogen addition, and microbial agent amendments in remediation of soil properties and microbial community in Qilian Mountains mine soils. Ecology and Evolution. 11: 14. 9318-9331.
38.Molaei, A., Aliasgharzad, N., and Oustan, S. 2012. Effect of different Pb levels on bacterial and fungal populations during soil incubation. Water and Soil Science. 22: 3. 173-182. (In Persian)
39.Anderson, T.H. 2003. Microbial eco-physiological indicators to asses soil quality. Agriculture, Ecosystems and Environment. 98: 1. 285-293.
40.Perucci, P., Dumontet, S., Bufo, S., Mazzatura, A., and Casucci, C. 2000. Effects of organic amendment and herbicide treatment on soil microbial biomass. Biology and Fertility of Soils. 32: 1. 17-23.
41.Shi, W., Becker, J., Bischoff, M., Turco, R., and Konopka, A. 2002. Association of microbial community composition and activity with lead, chromium, and hydrocarbon contamination. Applied and Environmental Microbiology.
68: 8. 3859-3866.
42.Konopka, A., Zakharova, T., Bischoff, M., Oliver, L., Nakatsu, C., and
Turco, R. 1999. Microbial biomass and activity in lead-contaminated soil. Applied and Environmental Microbiology. 65: 5. 2256-2259.
43.Babich, H., and Stotzky, G. 1977. Sensitivity of various bacteria, including actinomycetes, and fungi to cadmium and the influence of pH on sensitivity. Applied Environmental Microbiology. 33: 3. 681-695.
44.Brzezinska, M.S., Jankiewicz, U., and Walczak, M. 2013. Biodegradation of chitinous substances and chitinase production by the soil actinomycete Streptomyces rimosus. International Biodeterioration and Biodegradation. 84: 104-110.
45.Hirano, S., Koishibara, Y., Kitaura, S., Taneko, T., Tsuchida, H., Murae, K., and Yamamoto, T. 1991. Chitin biodegradation in sand dunes. Biochemical Systematics and Ecology. 19: 5. 379-384.
46.Sawaguchi, A., Ono, S., Oomura, M., Inami, K., Kumeta, Y., Honda, K., Sameshima-Saito, R., Sakamoto, K., Ando, A., and Saito, A. 2015. Chitosan degradation and associated changes in bacterial community structures in two contrasting soils. Soil Science and Plant Nutrition. 61: 3. 471-480.
47.Struszczyk, M.H. 2002. Chitin and chitosan. Part II. Applications of chitosan. Polimery. 47: 396-403.
48.Mitsutomi, M., Ohtakara, A., Fukamizo, T., and Goto, S. 1990. Action pattern of Aeromonas hydrophila chitinase on partially N-acetylated chitosan. Agricultural and Biological Chemistry. 54: 4. 871-877.