دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-158 
بررسی خواص رئولوژیک پنج رده خاک در استان چهارمحال و بختیاری

صفحه 1-30

10.22069/ejsms.2022.19252.2025

فاطمه جواهری؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی؛ ریان استوارت؛ محمد هادی فرپور؛ هژیر کورکی


اثر کاربری زمین بر آب‌گریزی خاک در بخش مرکزی استان مازندران

صفحه 59-79

10.22069/ejsms.2022.19080.2020

فاطمه پیشنماز آملی؛ محمد رضا مصدقی؛ ناصر دواتگر؛ الهام چاوشی؛ حسین ترابی گل سفیدی


آبشویی سرب از خاک آلوده توسط کربن آلی محلول استخراج شده از باگاس نیشکر و کود مرغی

صفحه 141-158

10.22069/ejsms.2022.18623.1998

افسانه قاسمیان سوربنی؛ فردین صادق زاده؛ مهدی قاجارسپانلو؛ بهی جلیلی؛ سید مصطفی عمادی