بررسی اثرات بهبوددهندگی کاربرد سالیسیلیک‌اسید بر گیاه ذرت تحت تنش فلزات سنگین سرب و روی.

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

2 دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

3 دانشیار گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

4 دانشیار گروه خاکشناسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

چکیده

سابقه و هدف:
بررسی‌ها نشان داده‌اند که آلودگی فلزات سنگین در مزارع موجب ایجاد تنش و کاهش عملکرد شده است. این موضوع سبب نگرانی بابت خطر مصرف مواد غذایی آلوده برای سلامتی انسان گردیده. نقش تنظیم کننده‌های گیاهی در شرایط تنش فلزات سنگین در سال‌های اخیر مورد توجه بوده. سرب و روی(در غلظت بالا) فلزات سمی برای گیاهان می‌باشند، که به راحتی توسط سیستم ریشه‌ایی گیاه جذب می‌گردند. در نتیجه موجب آسیب به رشد و توسعه گیاه و جلوگیری از فعالیت آنزیمی می‌شوند. ذرت جهت برداشت دانه و علوفه دارای اهمیت اقتصادی می‌باشد. در مناطق آلوده به تنش فلزات سنگین، جذب این قبیل فلزات توسط گیاه، نه تنها باعث کاهش عملکرد گیاه می‌گردد، بلکه از نظر کیفی و تغذیه‌ای نیز اثر خود را بجا گذارد. جهت ارزیابی تاثیر غلظت و روش-های مختلف کاربرد هورمون سالیسیلیک‌اسید بر رشد، فتوسنتز و ویژگی‌های آناتومیکی و فیزیولوژیکی در ذرت تحت تنش فلزات روی و سرب و همچنین امکان کاهش خطر سمیت این عناصر آزمایشی بصورت گلخانه انجام شد.
مواد و روش‌ها:
اثر کاربرد هورمون سالیسلیک‌اسید روی گیاهان ذرت تحت تنش فلزات سنگین مورد بررسی قرار گرفت. غلظت فلزات شامل: دو غلظت سرب (0 و 250 میلی‌مولار) از منبع نیترات سرب و روی (0 و 2500 میلی‌مولار) از منبع سولفات روی بود. سالیسیلیک‌اسید به دو روش محلول‌پاشی برگی و پرایم بذر در غلظت‌های صفر (آب مقطر)، 750 و 1500 میکرومولار سالیسیلیک‌اسید و یک گروه بذری بدون تنش و بدون اعمال تیمار بعنوان شاهد انجام گردید. آزمایش بصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی انجام شد. صفت‌های اندازه‌گیری شده شامل صفات مورفولوژیک (ارتفاع، دمای بوته، اختلاف دمای محیط و برگ و نسبت برگ‌دهی) و صفات فیزیولوژی (شاخص پایداری غشاء، فلورسانس کلروفیلی، پرولین، میزان قندهای محلول، کارتنوئید، پروتئین و بعضی از آنزیم‌ها) و همچنین میزان جذب فلزات سرب و روی در بافت ریشه و بخش هوایی بوته بود. آزمایش در شرایط کشت هیدروپونیک صورت گرفت. نتایج بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. مقایسه میانگین داده-ها نیز با نرم افزار SPSS و آزمون دانکن انجام شد. برای رسم جداول از نرم افزار Excel 2003 استفاده گردید.
یافته‌ها:
صفاتی مانند: دمای برگ، اختلاف دمای محیط و برگ و صفات فیزیولوژیک مانند: پرولین، میزان قندهای محلول، کارتنوئید، پروتئین و بعضی از آنزیم‌ها افزایش یافتند و بعضی دیگر از صفات مانند: ارتفاع، و نسبت برگ‌دهی، شاخص پایداری غشاء، فلورسانس کلروفیلی نسبت به شاهد کاهش یافتند. مقایسه روش کاربرد سالیسیلیک‌اسید نشان داد در شرایط بدون تنش، پرایمینگ بذر نتایج بهتری در صفات اندازه‌گیری شده داشت. اما کاربرد محلول‌پاشی برگی تحت تنش سرب ‌و‌ روی از طریق کاهش جذب عناصر سنگین توسط سیستم ریشه باعث بهبود کارکردهای گیاهی و کاهش اثرات تنش شدند.
نتیجه گیری:
سالیسیلیک‌اسید سیستم دفاعی گیاهان را بوسیله سنتز تعدادی پروتئین و افزایش اسمولیت‌های پرولین و قندهای محلول و آنتی-اکسیدانت‌های آنزیمی و غیرآنزیمی مانند کارتنوئید فعال می‌کند. در نتیجه کاهش تنش اکسیداتیو و محافظت از غشائ کلروپلاستی و دستگاه فتوسنتزی، تولیدات فتوسنتزی بهبود می‌یابد در نتیجه ارتفاع و نسبت برگ‌دهی افزایش یافت. سالیسلیک‌اسید نیز جذب فلزات سنگین توسط سیستم ریشه گیاه و انتقال آن به بخش هوایی بوته بازداری کرد که موجب کاهش علائم تنش در بخش هوایی بوته شد. با اعمال سالیسلیک‌اسید بعضی ویژگی‌های مورد بررسی بوسیله کاهش اثرات تنش بهبود یافت. کاربرد روش محلول پاشی برگی باعث بهبود صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک در دوران رشد گیاه شد و بهتر از روش پرایم بذر عمل کرد. در نتیجه، به نظر می‌رسد در شرایط تنش فلزات سرب و روی می‌توان با تیمار محلول پاشی برگی، گیاه را نسبت به تنش این دو فلز متحمل کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

mitigating effect of salicylic acid on corn plant under lead and zinc heavy metal stress.

نویسندگان [English]

  • Hamzeh Mirzaie 1
  • farid shekari 2
  • Reza Fotovat 3
  • Mohammad Amir Delavar 4
1 Doctoral student of Zanjan University, Zanjan, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Agriculture, University of Zanjan
3 Professor of Plant genetics and products group, Faculty of agriculture. Zanjan university
4 Associate Professor, Department of Soil Science, Zanjan University, Zanjan, Iran.
چکیده [English]

Background and objectives: Investigations showed that the pollution of heavy metals, especially lead, in fields has caused tension and decreased yield. This issue has caused concern about the risk of consuming contaminated food for human health. The role of plant regulators in heavy metal stress conditions has been of interest in recent years. Lead and zinc (in high concentration) are toxic metals for plants, which are easily absorbed by the plant's root system. As a result, they cause damage to plant growth and development and prevent enzyme activity. Maize is economically important for harvesting seeds and fodder. However, in areas contaminated with metal stress, due to the absorption of metals by the plant, the yield of the cultivated plant in these areas decreases, for this purpose, an experiment aimed at the effect of concentration and different methods of salicylic acid hormone on growth, photosynthesis and anatomical characteristics. and physiological in corn under the stress of zinc and lead metals and also the possibility of reducing the risk of toxicity of these elements is investigated.


Materials and methods: In order to investigate the mitigating effects of two methods of applying salicylic acid hormone on corn plants under heavy metal stress, the experiment was carried out as follows. The concentration of metals included: different concentrations of lead (0 and 250 mM) and zinc (0 and 2500 mM) and the treatments were with two methods of foliar spraying and priming in zero concentrations (distilled water), 750 and 1500 μmol salicylic acid and a group of seeds without stress and no treatment were considered as controls. By implementing a factorial design on morphological traits (height, plant temperature, temperature difference between the environment and leaves, and leafing ratio) and physiological traits (membrane stability index, chlorophyll fluorescence, proline, soluble sugars, carotenoid, protein and some enzymes) as well as the absorption of lead and zinc metals in the root tissue and the aerial part of the plant under hydroponic cultivation conditions. The obtained results were subjected to statistical analysis using SPSS statistical software. The mean comparison of experimental data was also done with Duncan's test. Excel 2003 software was used to draw the figures.

Results: Morphological traits such as: plant temperature, difference between Environment and leaf temperature and physiological traits such as: proline, soluble sugars, carotenoid, protein and some enzymes increased and some other traits such as: height, and leafing ratio, index Membrane stability, chlorophyll fluorescence decreased compared to the control. These traits showed better results in seed priming treatment without stress. However, the use of foliar spray under lead-zinc and lead stress improved the stress effects by reducing the absorption of heavy elements by the root system.


Conclusions: SA activates the defense system of plants by synthesizing a number of proteins and increasing proline osmolytes and soluble sugars and enzymatic and non-enzymatic antioxidants such as carotenoids. As a result of reducing the oxidative stress and protecting the chloroplast membrane and the photosynthetic apparatus, the photosynthetic production is improved, resultly, the height and the proportion of the leaves increased. SA also prevents the absorption of heavy metals by the root system of the plant and its transfer to the aerial part of the plant, which reduces the signs of stress in the aerial part of the plant. By applying salicylic acid, some properties were improved by reducing the effects of stress. The use of foliar spraying improved the physiological and morphological traits during plant growth and worked better than the seed priming method. resultly, in farms with two metals lead and zinc, it is possible to tolerate the stress of these two metals by foliar spraying treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant Enzymes and Protein
  • Seed Pretreatment and spray
  • Proline
  • Lead and Zinc
  • Leaf Temperature
1.Dalvand, M., Hamidian, A. H., Chahuki, M. Z., Zadeh, B. M., Jalili, S. A., & Zadeh, A. E. (2014). The concentration of Cu, Pb, Zn and Mn in shoot of Artemisia sp. In the surrounding pastures Valley copper mine barberry, Taft city, Yazd province. Journal of Rangeland,8 (3), 219-229.
2.Fahimirad, S., & Hatami, M. (2017). Heavy metal-mediated changes in growth and phytochemicals of edible and medicinal plants. Medicinal plants and environmental challenges, 189-214.
3.Adrees, M., Ali, S., Rizwan, M., Ibrahim, M., Abbas, F., Farid, M., Zia-ur-Rehman, M., Irshad, M. K., Bharwana, S. A., & Bharwana, S. A. (2015). The effect of excess copper on growth and physiology of important food crops: a review.  Environmental Science and Pollution Research, 22, 8148-8162.
4.Pinto, A. P., De Varennes, A., Fonseca, R., & Teixeira, D. M. (2015). Phytoremediation of soils contaminated with heavy metals: techniques and strategies. Phytoremediation: Management of Environmental Contaminants, Volume 1, 133-155.
5.Yadav, S. K. (2010). Heavy metals toxicity in plants: an overview on the role of glutathione and phytochelatins in heavy metal stress tolerance of plants. South African journal of botany, 76 (2), 167-179.
6.Ramzani, P. M. A., Khan, W. U. D., Iqbal, M., Kausar, S., Ali, S., Rizwan, M., & Virk, Z. A. (2016). Effect of different amendments on rice (Oryza sativa L.) growth, yield, nutrient uptake and grain quality in Ni-contaminated soil. Environmental Science and Pollution Research, 23, 18585-18595.
7.Arshad, T., Maqbool, N., Javed, F., Wahid, A., & Arshad, M. U. (2017). Enhancing the defensive mechanism of lead affected barley (Hordeum vulgare L.) genotypes by exogenously applied salicylic acid. Journal of Agricultural Science, 9, 139-146.
8.Arif, N., Yadav, V., Singh, S., Singh, S., Ahmad, P., Mishra, R. K., Sharma, S., Tripathi, D. K., Dubey, N. K., & Chauhan, D. K. (2016). Influence of high and low levels of plant-beneficial heavy metal ions on plant growth and development. Frontiers in environmental science, 4, 69.
9.Riyazuddin, R., Nisha, N., Ejaz, B., Khan, M. I. R., Kumar, M., Ramteke, P. W., & Gupta, R. (2021). A comprehensive review on the heavy metal toxicity and sequestration in plants. Biomolecules, 12 (1), 43.
10.Amari, T., Ghnaya, T., & Abdelly, C. (2017). Nickel, cadmium and lead phytotoxicity and potential of halophytic plants in heavy metal extraction. South African Journal of Botany, 111, 99-110.
11.Ruley, A. T., Sharma, N. C., Sahi, S. V., Singh, S. R., & Sajwan, K. S. (2006). Effects of lead and chelators on growth, photosynthetic activity and Pb uptake in Sesbania drummondii grown in soil. Environmental pollution, 144 (1), 11-18.
12.Chandra, R., & Kang, H. (2016). Mixed heavy metal stress on photosynthesis, transpiration rate, and chlorophyll content in poplar hybrids. Forest Science and Technology, 12 (2), 55-61.
13.Allakhverdiev, S. I., Sakamoto, A., Nishiyama, Y., Inaba, M., & Murata, N. (2000). Ionic and osmotic effects of NaCl-induced inactivation of photosystems I and II in Synechococcus sp. Plant physiology, 123 (3), 1047-1056.
14.Baker, N. R. (2008). Chlorophyll fluorescence: a probe of photosynthesis in vivo. Annual Review of Plant Biology, 59, 89-113.
15.Saremi Rad, B., Esfandirie, A. A., Shekar Poor, M., Sofalian, A., Avance, A., & Moosavi, S. B. 2011. Effect of cadmium on some morphology and physiology characteristics of weath in germination stage. Journal of plant Researches. 27 (1), 47-58. [In Persian]
16.El-Gamal, S. M., & Hammad, S. A. (2003). Counteracting the deleterious effects of lead and cadmium on tomato plants by using yeast, garlic and eucalyptus extracts. Minufiya Journal of Agricultural Research, 28 (3), 737-755.
17.Seregin, I. V., & Ivanov, V. B. (2001). Physiological aspects of cadmium and lead toxic effects on higher plants. Russian journal of plant physiology, 48, 523-544.
18.Pourrut, B., Shahid, M., Dumat, C., Winterton, P., & Pinelli, E. (2011). Lead uptake, toxicity, and detoxification in plants. Reviews of environmental contamination and toxicology volume 213, 113-136.
19.Ali, B., Mwamba, T. M., Gill, R. A., Yang, C., Ali, S., Daud, M. K., Wu, Y., & Zhou, W. (2014). Improvement of element uptake and antioxidative defense in Brassica napus under lead stress by application of hydrogen sulfide. Plant growth regulation, 74, 261-273.
20.Ashraf, U., Kanu, A. S., Deng, Q., Mo, Z., Pan, S., Tian, H., & Tang, X. (2017). Lead (Pb) toxicity; physio-biochemical mechanisms, grain yield, quality, and Pb distribution proportions in scented rice. Frontiers in Plant Science, 8, 259.
21.Thakur, A. K., & Singh, K. J. (2012). Leaf temperature as thermal bio-indicator of heavy metal pollutants. Journal of Agricultural Science and Technology. A, 2 (1A), 131.
22.Abbaspour, A., Kalbasi, M., Hajrasoliha, S., & Golchin, A. (2005). Investigation of Cadmium and Lead contamination in some agricultural soils of Iran. In proceeding of 9th Soil Science Congress of Iran. 1, 543-545. [In Persian]
23.Ruley, A. T., Sharma, N. C., & Sahi, S. V. (2004). Antioxidant defense in a lead accumulating plant, Sesbania drummondii. Plant Physiology and Biochemistry, 42 (11), 899-906.
24.MacFarlane, G. R., & Burchett, M. D. (2002). Toxicity, growth and accumulation relationships of copper, lead and zinc in the grey mangrove Avicennia marina (Forsk.) Vierh. Marine Environmental Research, 54 (1), 65-84.
25.Yahaghi, Z., Shirvani, M., Nourbakhsh, F., & Pueyo, J. J. (2019). Uptake and effects of lead and zinc on alfalfa (Medicago sativa L.) seed germination and seedling growth: Role of plant growth promoting bacteria. South African Journal of Botany, 124, 573-582.
26.Jain, R., Srivastava, S., Solomon, S., Shrivastava, A. K., & Chandra, A. (2010). Impact of excess zinc on growth parameters, cell division, nutrient accumulation, photosynthetic pigments and oxidative stress of sugarcane (Saccharum spp.). Acta Physiologiae Plantarum, 32, 979-986.
27.dos Santos, J. O., Andrade, C. A., Dázio de Souza, K. R., Santos, M. D. O., Brandão, I. R., Alves, J. D., & Santos, I. S. (2019). Impact of zinc stress on biochemical and biophysical parameters in Coffea arabica seedlings. Journal of Crop Science and Biotechnology, 22, 253-264.
28.Sytar, O., Kumari, P., Yadav, S., Brestic, M., & Rastogi, A. (2019). Phytohormone priming: regulator for heavy metal stress in plants. Journal of Plant Growth Regulation, 38, 739-752.
29.Wani, A. S., Ahmad, A., Hayat, S., & Tahir, I. (2019). Epibrassinolide and proline alleviate the photosynthetic and yield inhibition under salt stress by acting on antioxidant system in mustard. Plant physiology and biochemistry, 135, 385-394.
30.Wani, A. B., Chadar, H., Wani, A. H., Singh, S., & Upadhyay, N. (2017). Salicylic acid to decrease plant stress. Environmental Chemistry Letters, 15, 101-123.
31.Saraf, R., Saingar, S., Chaudhary, S., & Chakraborty, D. (2018). Response of plants to salinity stress and the role of salicylic acid in modulating tolerance mechanisms: physiological and proteomic Approach. Biotic and abiotic stress tolerance in plants, 103-136.
32.Singh, A. P., Dixit, G., Mishra, S., Dwivedi, S., Tiwari, M., Mallick, S., ... & Tripathi, R. D. (2015). Salicylic acid modulates arsenic toxicity by reducing its root to shoot translocation in rice (Oryza sativa L.). Frontiers in Plant Science, 6, 340.
33.Roychoudhury, A., Ghosh, S., Paul, S., Mazumdar, S., Das, G., & Das, S. (2016). Pre-treatment of seeds with salicylic acid attenuates cadmium chloride-induced oxidative damages in the seedlings of mungbean (Vigna radiata L. Wilczek). Acta physiologiae plantarum, 38, 1-18.
34.Namdjoyan, S., Kermanian, H., Abolhasani Soorki, A., Modarres Tabatabaei, S., & Elyasi, N. (2017). Interactive effects of salicylic acid and nitric oxide in alleviating zinc toxicity of Safflower (Carthamus tinctorius L.). Ecotoxicology, 26, 752-761.
35.Metwally, A., Finkemeier, I., Georgi, M., & Dietz, K. J. (2003). Salicylic acid alleviates the cadmium toxicity in
barley seedlings. Plant physiology, 132 (1), 272-281.
36.Canakci, S., & Munzuroglu, O. (2000). Effects of sprayed acetylsalicylic acid application to the leaves of bean (Phaseolus vulgaris L.) and corn (Zea mays L.) seedlings on transpiration rate and weight changes. Journal Institute Science, 7, 83-92.
37.Rivas-San Vicente, M., & Plasencia, J. (2011). Salicylic acid beyond defence: its role in plant growth and development. Journal of experimental botany, 62 (10), 3321-3338.
38.Chen, Z., Chen, M., & Jiang, M. (2017). Hydrogen sulfide alleviates mercury toxicity by sequestering it in roots
or regulating reactive oxygen species productions in rice seedlings. Plant Physiology and Biochemistry, 111, 179-192.
39.Sofy, M. R., Seleiman, M. F., Alhammad, B. A., Alharbi, B. M., & Mohamed, H. I. (2020). Minimizing adverse effects of pb on maize plants by combined treatment with jasmonic, salicylic acids and proline. Agronomy, 10 (5), 699.
40.Zanganeh, R., Jamei, R., & Rahmani, F. (2020). Pre-sowing seed treatment with salicylic acid and sodium hydrosulfide confers Pb toxicity tolerance in maize (Zea mays L.). Ecotoxicology and Environmental Safety, 206, 111392.
41.Hoagland, D. R., & Arnon, D. I. (1950). The water-culture method for growing plants without soil. Circular. California agricultural experiment station, 347 (2nd edit).
42.Genty, B., Briantais, J. M., & Baker, N. R. (1989). The relationship between the quantum yield of photosynthetic electron transport and quenching of chlorophyll fluorescence. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-General Subjects, 990 (1), 87-92.
43.Sairam, R. K., & Srivastava, G. C. (2002). Changes in antioxidant activity in sub-cellular fractions of tolerant and susceptible wheat genotypes in response to long term salt stress. Plant Science, 162 (6), 897-904.
44.Bates, L. S., Waldren, R. A., & Teare, I. D. (1973). Rapid determination of free proline for water-stress studies. Plant and soil, 39, 205-207.
45.Sairam, R. K., Rao, K. V., & Srivastava, G. C. (2002). Differential response of wheat genotypes to long term salinity stress in relation to oxidative stress, antioxidant activity and osmolyte concentration. Plant science, 163 (5), 1037-1046.
46.Lichtenthaler, H. K., & Wellburn, A. R. (1985). Determination of total cartionoids and chlorophyll A and B of leaf in different solvents. Biochem. Soc. Trans, 11, 59-592.
47.Bradford, M. M. (1976). A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analytical biochemistry, 72 (1-2), 248-254.
48.Aebi, H. (1984). Catalase in Vitro. 105, 121-126. Methods in Enzymology, Academic Press, San Diego, US.
49.Chance, B., & Maehly, A. C. (1955). Assay of catalases and peroxidases. Methods in Enzimology, 2, 764-775.
50.Nakano, Y., & Asada, K. (1981). Hydrogen peroxide is scavenged by ascorbate-specific peroxidase in spinach chloroplasts. Plant and cell physiology, 22 (5), 867-880.
51.Sekabira, K., Oryem–Origa, H., Mutumba, G. B., & Basamba, T. A. (2011). Heavy metal phytoremediation by Commelina benghalensis (L) and Cynodon dactylon (L) growing in urban stream sediments.
52.Pál, M. (2002). Effect of salicylic acid during heavy metal stress. Acta Biologica Szegediensis, 46(3-4), 119-120.
53.Reddy, K. R., Hodges, H. F., & McKinion, J. M. (1997). Modeling temperature effects on cotton internode and leaf growth. Crop Science, 37 (2), 503-509.
54.Hayat, S., Fariduddin, Q., Ali, B., & Ahmad, A. (2005). Effect of salicylic acid on growth and enzyme activities of wheat seedlings. Acta Agronomica Hungarica, 53 (4), 433-437.
55.Babu, N. G., Sarma, P. A., Attitalla, I. H., & Murthy, S. D. S. (2010). Effect of selected heavy metal ions on the photosynthetic electron transport and energy transfer in the thylakoid membrane of the cyanobacterium, Spirulina platensis. Acad J. Plant Sci. 3 (1), 46-49.
56.Azooz, M. M. (2009). Salt stress mitigation by seed priming with salicylic acid in two faba bean genotypes differing in salt tolerance. Int. J. Agric. Biol. 11 (4), 343-350.
57.Costa, M. L., Civello, P. M., Chaves, A. R., & Martínez, G. A. (2005). Effect of ethephon and 6-benzylaminopurine on chlorophyll degrading enzymes and a peroxidase-linked chlorophyll bleaching during post-harvest senescence of broccoli (Brassica oleracea L.) at 20 C. Postharvest Biology and Technology, 35 (2), 191-199.
58.Sresty, T. V. S., & Rao, K. M. (1999). Ultrastructural alterations in response to zinc and nickel stress in the root cells of pigeonpea. Environmental and Experimental Botany, 41 (1), 3-13.
59.Khodary, S. E. A. (2004). Effect of salicylic acid on the growth, photosynthesis and carbohydrate metabolism in salt stressed maize plants. Int. J. Agric. Biol. 6 (1), 5-8.
60.Frost, H. L., & Ketchum Jr, L. H. (2000). Trace metal concentration in durum wheat from application of sewage sludge and commercial fertilizer. Advances in Environmental Research, 4 (4), 347-355.
61.Devkota, B., & Schmidt, G. H. (2000). Accumulation of heavy metals in food plants and grasshoppers from the Taigetos Mountains, Greece. Agriculture, ecosystems & environment, 78 (1), 85-91.
62.Singh, R., Tripathi, R. D., Dwivedi, S., Kumar, A., Trivedi, P. K., & Chakrabarty, D. (2010). Lead bioaccumulation potential of an aquatic macrophyte Najas indica are related to antioxidant system. Bioresource technology, 101 (9), 3025-3032.
63.Andra, S. S., Datta, R., Sarkar, D., Makris, K. C., Mullens, C. P., Sahi, S. V., & Bach, S. B. (2010). Synthesis of phytochelatins in vetiver grass upon lead exposure in the presence of phosphorus. Plant and soil, 326, 171-185.
64.Ventrella, A., Catucci, L., Piletska, E., Piletsky, S., & Agostiano, A. (2009). Interactions between heavy metals and photosynthetic materials studied by optical techniques. Bioelectrochemistry, 77 (1), 19-25.
65.Pallas Jr, J. E., Michel, B. E., & Harris, D. G. (1967). Photosynthesis, transpiration, leaf temperature, and stomatal activity of cotton plants under varying water potentials. Plant Physiology, 42 (1), 76-88.
66.Yamane, Y., Kashino, Y., Koike, H., & Satoh, K. (1997). Increases in the fluorescence F o level and reversible inhibition of photosystem II reaction center by high-temperature treatments in higher plants. Photosynthesis Research, 52, 57-64.
67.Schreiber, U. (1998). Chlorophyll fluorescence as a diagnostic tool: basics and some aspects of practical relevance. Photosynthesis, 320-336.
68.Muller, P., Li, X. P., & Niyogi, K. K. (2001). Non-photochemical quenching. A response to excess light energy. Plant physiology, 125 (4), 1558-1566.
69.Reddy, A. M., Kumar, S. G., Jyothsnakumari, G., Thimmanaik, S., & Sudhakar, C. (2005). Lead induced changes in antioxidant metabolism of horsegram (Macrotyloma uniflorum (Lam.) Verdc.) and bengalgram (Cicer arietinum L.). Chemosphere, 60 (1), 97-104.
70.Gh, M. (2016). The effect of different concentrations of lead on some physiological parameters in two populations of Harmal (Peganum harmala L.). Cell and Tissue Journal, 6 (4), 543-555.
71.Siripornadulsil, S., Traina, S., Verma, D. P. S., & Sayre, R. T. (2002). Molecular mechanisms of proline-mediated tolerance to toxic heavy metals in transgenic microalgae. The Plant Cell, 14 (11), 2837-2847.
72.Schaller, H. (2003). The role of sterols in plant growth and development. Progress in lipid research, 42 (3), 163-175.
73.Sharma, P., Jha, A. B., Dubey, R. S., & Pessarakli, M. (2012). Reactive oxygen species, oxidative damage, and antioxidative defense mechanism in plants under stressful conditions. Journal of botany, 2012.
74.Di Toppi, L. S., & Gabbrielli, R. (1999). Response to cadmium in higher plants. Environmental and experimental botany, 41 (2), 105-130.
75.Srivastava, S., Tripathi, R. D., & Dwivedi, U. N. (2004). Synthesis of phytochelatins and modulation of antioxidants in response to cadmium stress in Cuscuta reflexa–an angiospermic parasite. Journal of plant physiology, 161 (6), 665-674.
76.Knight, H., & Knight, M. R. (2001). Abiotic stress signalling pathways: specificity and cross-talk. Trends in plant science, 6 (6), 262-267.
77.Esfandiari, E., Shakiba, M. R., Mahboob, S. A., Alyari, H., & Shahabivand, S. (2008). The effect of water stress on the antioxidant content, protective enzyme activities, proline content and lipid peroxidation in wheat seedling. Pakistan journal of biological sciences: PJBS, 11 (15), 1916-1922.
78.Mazarie, A., Mousavi-nik, S. M., Ghanbari, A., & Fahmideh, L. (2019). Effect of titanium dioxide spraying on physiological characteristics of sage (Salvia officinalis L.) under water stress. Environmental Stresses in Crop Sciences, 12 (2), 539-553.
79.Alloway, B. J. (1995). Soil processes and the behaviour of metals. Heavy metals in soils13, 3488.
80.Vecera, Z., Mikuska, P., Zdráhal, Z., Docekal, B., Buckova, M., Tynova, Z., Parizek, P., Mosna., J., & Marek, J. (1999). 4. Additional comments about trace elements in crop plants. Seeds, 394, 0-016.
81.Shiela, M., & Ross, M. (1996). Toxic metals in soils plant system. John Wily & sons, inc. newyork.
82.Yaghoobzadeh., F. (2011). Phytoremediation Cadmuiem by maize (Zea mays L.). Master's thesis, Islamic Azad University of Saveh.
83.Kazemi, N., Khavari-Nejad, R. A., Fahimi, H., Saadatmand, S., & Nejad-Sattari, T. (2010). Effects of exogenous salicylic acid and nitric oxide on lipid peroxidation and antioxidant enzyme activities in leaves of Brassica napus L. under nickel stress. Scientia Horticulturae, 126 (3), 402-407.