دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 1-129 
تعیین فسفر زیست فراهم در برخی از خاک های شالیزاری به روش آزمون جلبکی

صفحه 95-114

10.22069/ejsms.2023.20269.2063

علی غلامعلی زاده؛ نسرین قربان زاده؛ محمد باقر فرهنگی؛ مریم خلیلی راد