تاثیر هیدروژل و اوره بر جذب نیتروژن و شاخص های رشدی نعناع

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد ، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 استادیار ، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استادیار، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

چکیده
سابقه و هدف: کمبود عناصر مغذی مورد نیاز گیاه یکی از مشکلات رایج در خاک‌های سراسر دنیا به ویژه خاک‌های کشورمان ایران است. از این‌رو، استفاده از روش‌های نوین مانند کود کندرها بر پایه هیدروژل جهت بهبود وضعیت تغذیه‌ای عناصر غذایی در محصولات زراعی رو به افزایش است. هیدروژلهای سوپرجاذب، ژلهای پلیمری آبدوست هستند که می-توانند مقادیر بسیار زیادی آب را در خود جذب کنند. هیدروژلها بی‌رنگ و بی‌بو و بدون خاصبت آلایندگی برای محیط-زیست می‌باشند و عمر مفید آنها تا 5 سال پس از کاربردشان می‌باشد. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر هیدروژل و کود شیمیایی اوره بر برخی خصوصیات رشدی گیاه نعناع انجام شده است.ین پژوهش به منظور بررسی تاثیر هیدروژل و کود شیمیایی اوره بر برخی خصوصیات رشدی گیاه نعناع انجام شده است.

مواد و روش‌ها:. این پژوهش به صورت کشت گلدانی و به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در 3 تکرار به اجرا درآمد.هیدروژل در مقادیر صفر(شاهد)، 005/0و 01/0 درصد وزنی و کود اوره در 3 سطح (100، 200 و 300 کیلوگرم در هکتار) تیمارهای این آزمایش را تشکیل دادند. طی دوره آزمایش میزان کلروفیلa و b در نعناع اندازه‌گیری شد. بخش هوایی گیاه برداشت و مقدار نیتروژن در اندام هوایی و پس از خاکسترگیری از اندام گیاه، به کمک دستگاه کلدال اندازه‌گیری شد. همچنین مقدار نیتروژن خاک ندازه‌گیری شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که کمترین پ.هاش، بیشترین کربن آلی محلول و نیتروژن خاک در تیمار هیدروژل به مقدار 01/0 درصد وزنی بدست آمد. بیشترین مقدار عملکرد نعناع در تیمار هیدروژل به مقدار 01/0 درصد وزنی بدست آمد. غلظت و جذب نیتروژن تحت تأثیر هیدروژل و کود شیمیایی اوره به‌طور معنی‌داری افزایش یافت.

نتیجه‌گیری: نتایج این بررسی نشان داد که کاربرد هیدروژل و اوره می‌توانند نقش مفید و مؤثری در بهبود جذب نیتروژن در گیاه دارویی نعناع داشته باشند. با توجه به نتایج این آزمایش، می‌توان عنوان کرد که افزایش مقدار نیتروژن در گیاه نعناع ناشی از افزایش مقدار نیتروژن خاک و در نتیجه جذب بهتر و تاثیر‌گذاری بر عملکرد بوده است. به دلیل مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف کودهای شیمیایی، می توان از هیدروژل به همراه کود شیمیایی استفاده کرد.
ا توجه به نتایج این آزمایش، می‌توان عنوان کرد که افزایش مقدار نیتروژن در گیاه نعناع ناشی از افزایش مقدار نیتروژن خاک و در نتیجه جذب بهتر و تاثیر‌گذاری بر عملکرد بوده است. به دلیل مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف کودهای شیمیایی، می توان از هیدروژل به همراه کود شیمیایی استفاده کرد.
واژه های کلیدی: هیدروژل، اوره، عملکرد، نعناع.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of hydrogel and urea on nitrogen uptake and growth indices of Mentha

نویسندگان [English]

  • Maryam Ghahriyeh 1
  • Mojtaba Norouzi masir 2
  • Mehdi Taghavi 3
  • Mohamad Mahmoudi 4
1 M.Sc. Graduate, Dept. of Soil Science and Engineering, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz
2 Assistant Prof., Dept. of Soil Science and Engineering, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, , Iran
3 Assistant Prof., Dept. of Chemistry, Faculty of Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
4 Associate Prof., Dept. of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Effect of hydrogel and urea on nitrogen uptake and
growth indices of Mentha
Abstract:
Background and Objectives: nutrient deficiency is one of the common problems in world's soils, especially calcareous soils. Hence, application of new methods including slow release fertilizer is increasing to improve the nutritional status of nutrient. Therefore, the present study was carried out to investigate the effects of hydrogel and nitrogen on soil chemical properties, yield, concentration and uptake of nitrogen in Mentha in a calcareous soil and under greenhouse culture.
nutrient deficiency is one of the common problems in world's soils, especially calcareous soils. Hence, application of new methods including slow release fertilizer is increasing to improve the nutritional status of nutrient. Therefore, the present study was carried out to investigate the effects of hydrogel and nitrogen on soil chemical properties, yield, concentration and uptake of nitrogen in Mentha in a calcareous soil and under greenhouse culture.nutrient deficiency is one of the common problems in world's soils, especially calcareous soils. Hence, application of new methods including slow release fertilizer is increasing to improve the nutritional status of nutrient. Therefore, the present study was carried out to investigate the effects of hydrogel and nitrogen on soil chemical properties, yield, concentration and uptake of nitrogen in Mentha in a calcareous soil and under greenhouse culture.
Materials and Methods: This research was conducted in a complete randomized design with three replicationsthe treatments were included hydrogel in levels of 0, 0.005 and 0.01 % of soil and urea fertilizer in level of 100, 200 and 300 kg.ha-1. During the experiment, chlorophylln a and b were measured. At the end of the experiment, soil chemical properties such as pH, dissolved organic carbon (DOC), soil nitrogen, and yield and qualitative characteristics of Mentha were measured.

Results: The results showed that the lowest pH, the maximum of DOC and soil nitrogen was obtained in level of 0.01% of hydrogel treatment. The maximum yield of Mentha was obtained in level of 0.01% of hydrogel treatment. Concentration and uptake of nitrogen increased significantly under the influence of hydrogel and nitrogen fertilizer.

Conclusions: The results of this study showed that the use of hydrogels and urea can play a useful and effective role in improving the uptake of nitrogen in Mentha. Based on these experimental results, it could be concluded that the increase in the amount of nitrogen in the Mentha plant was due to the increase in the amount of nitrogen in the soil and as a result, better uptake and impact on yield. Due to the environmental problems of chemical fertilizers, hydrogels can be used with chemical fertilizers.
Keywords: Hydrogel, Mentha, Urea, Yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydrogel
  • Mentha
  • Urea
  • Yield
 1.Bryan, C., Fitch, S. K., Arosemena, J., & Theseira, G.W. (1989). Effects of a conditioner on soil physical properties. Soil Sciences Society American Journal, 53, 1536-1539.
2.Allahdadi, I., Yazdani, F., Akbar, G. A., & Behbahani, S. M. (2005). Evaluation of the effect of different rates of superabsorbent polymer (Superab A200) on soybean yield and yield components (Glysin max l.) 3rd Specialized Training Course and Seminar on the Application of Superabsorbent Hydrogel in Agriculture. Iran. (20-32 Pp). [In Persian]
3.Gee, G. W., & Bauder, J. W. (1986). Particle size analysis, hydrometer method. P 404-408, In A. Klute et al (eds). Methods of soil analysis. 2nd ed. Part 1. America Society of Agronomy, Madison.
4.Page, A. L., Miller, R. H., & Keeney, D. R. (1982). Methods of Soil Analysis. Part II, 2nd Ed., American Society of Agronomy, Madison.
5.Cheng, D., Liu, Y., Yang, G., & Zhang, A. (2018). Water-and fertilizer-integrated hydrogel derived from the polymerization of acrylic acid and urea as a slow-release N fertilizer and water retention in agriculture. Journal of agricultural and food chemistry, 66 (23), 5762-5769.
6.Malakouti, M. J., & Gheibi, M. N. (2000). Determination of critical levels of nutrients in soil, plant and fruit for the quality and yield improvements in strategic crops of Iran. Pp. 92. High Concoil for Appropriate Use of Pesticides and Chemical Fertilizers, Ministry of Agriculture. [In Persian]

7.Arnon, A. N. (1967). Method of extraction of chlorophyll in the plants. Agronomy journal. J. 23, 112-121.

8.Kurepa, J., Paunesku, T., Vogt, S., Arora, H., Rabatic, B. M., Lu, J., & Smalle, J. A. (2010). Uptake and distribution of ultrasmall anatase TiO2 Alizarin red S nanoconjugates in Arabidopsis thaliana. Nano Letters, 10 (7), 2296-2302.
9.Peralta-Videa, J. R., Hernandez-Viezcas, J. A., Zhao, L., Diaz, B. C., Ge, Y., Priester, J. H., Ann Holden, P., & Gardea-Torresdey, J. L. (2014). Cerium dioxide and zinc oxide nanoparticles alter the nutritional value of soil cultivated soybean plants. Plant Physiology and Biochemistry, 80, 128-135.
10.Bais, H. P., Weir, T. L., Perry, L. G., Gilroy, S., & Vivanco, J. M. (2006). The role of root exudates in rhizosphere interactions with plants and other organisms. Annual Review of Plant Biology, 57, 233-266.
11.Hinsinger, P., Plassard, C., & Jaillard, B. (2006). Rhizosphere: a new frontier for soil biogeochemistry. Journal of Geochemical Exploration, 88(1), 210-213.
12.Lei, O., & Zhang, R. (2013). Effects of biochars derived from different feedstocks and pyrolysis temperatures on soil physical and hydraulic properties. Journal of Soils and Sediments, 13, 1561-1572.
13.Ziaei, A., Moghaddam, M., & Kashefi B. (2016). The effect of superabsorbent polymers on morphological traits of rosemary (Rosmarinus officinalis) under drought stress. Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture,
7 (2), 99-111. [In Persian with English Abstract]
14.Zangooei Nasab, Sh., Emami, H., Astaraei, A. R., & Yari, A. R. (2013). Effects of stockosorb hydrogel and irrigation intervals on some soil physical properties and growth of haloxylon seedling. Electronic Journal of Soil Management and Sustainable Production, 3 (1), 167-182. [In Persian with English Abstract]
15.Saikia, S. P., Dutta, S. P., Goswami, A., Bhau, B. S., & Kanjilal, P. B. (2010). Role of Azospirillum in the Improvement of Legumes. In Microbes for Legume Improvement (pp. 389-408). Springer, Vienna.
16.Hornok, L. (2006). Effect of different rate of nitrogen on (Mentha piperita L.). Agricultural Research, 55 (5), 119-130.
17.Khadem, S. A., Galavi, M., Ramordi, M., Mousavi, S. R., Rousta, M. J., & Rezvani-Moghadam, P. (2010). Effect of animal manure and superabsorbent polymer on corn leaf relative water content, cell membrane stability and leaf chlorophyll content under dry condition. Australian Journal of Crop Science, 4 (8), 642-647.