دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، دی 1402، صفحه 1-114