نویسنده = ������������ �������� ��������
مطالعه تکامل خاک متأثر از اقلیم و توپوگرافی در منطقه ساردوئیه – بم (جنوب استان کرمان)

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-22

10.22069/ejsms.2022.19561.2041

نجمه رسولی؛ محمد هادی فرپور؛ مجید محمود آبادی؛ عیسی اسفندیارپور


بررسی خواص رئولوژیک پنج رده خاک در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-30

10.22069/ejsms.2022.19252.2025

فاطمه جواهری؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی؛ ریان استوارت؛ محمد هادی فرپور؛ هژیر کورکی


تأثیر پلیمرها بر میزان رطوبت خاک و برخی شاخص های رشدی گیاه ذرت در شرایط تنش خشکی

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 133-152

10.22069/ejsms.2020.15953.1853

مهدی سرچشمه پور؛ محمد هادی فرپور؛ معصومه سرمست


تاثیر عوامل محیطی و خاکساز بر تنوع خاک های مناطق کرمان و لاله زار

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 69-106

10.22069/ejsms.2018.13532.1757

اعظم جعفری؛ سمیرا کشتکار؛ محمد هادی فرپور


بررسی تشکیل و تکامل خاک‌ها در یک ردیف پستی و بلندی در منطقه چلگرد استان چهارمحال و بختیاری

دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 45-64

10.22069/ejsms.2017.12547.1709

سپیده اعتدالی دهکردی؛ سید علی ابطحی؛ محمدحسن صالحی؛ جواد گیوی؛ محمد هادی فرپور؛ مجید باقرنژاد


خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، میکرومورفولوژیکی و کانی شناسی رسی خاک های حاوی زئولیت منطقه رفسنجان

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 101-118

10.22069/ejsms.2016.3145

نگار یزدانی جهرمی؛ محمد هادی فرپور؛ مصطفی کریمیان اقبال