نویسنده = ���������� �������� ������������ ��������
تجزیه و تحلیل عدم قطعیت یک نقشه‌ی خاک با استفاده از شاخص‌های مجاورت تاکسونومیکی و تفرق خاک

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 147-160

عیسی اسفندیارپور بروجنی؛ محسن باقری بداغ آبادی