نویسنده = ������������ ����������
بررسی اثر سیستم‏های مختلف خاکورزی بر فعالیت بیولوژیکی و آنزیمی خاک

دوره 9، شماره 2، تیر 1398، صفحه 151-164

10.22069/ejsms.2019.15917.1850

سعیده صادقی؛ فرشاد کیانی؛ محمداسماعیل اسدی؛ بهنام کامکار؛ سهیلا ابراهیمی


کانی شناسی رس و تکامل خاک‌ها در یک کاتنا در منطقه بهشهر، استان مازندران

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 97-114

10.22069/ejsms.2018.8656.1520

اغول سونا قلی زاده؛ فرهاد خرمالی؛ آرش امینی؛ فرشاد کیانی


استفاده از رادیونوکلوئید سزیم-137 در تخمین فرسایش خاک های حوزه آبخیز شصت-کلاته استان گلستان

دوره 8، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 133-147

10.22069/ejsms.2018.10422.1620

نیلوفر بابانژاد؛ فرشاد کیانی؛ عبدالمجید ایزد پناه؛ فرهاد خرمالی؛ فرید اصغری زاده