نویسنده = ���������� ���������� ����������
تعیین فسفر زیست فراهم در برخی از خاک های شالیزاری به روش آزمون جلبکی

دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 95-114

10.22069/ejsms.2023.20269.2063

علی غلامعلی زاده؛ نسرین قربان زاده؛ محمد باقر فرهنگی؛ مریم خلیلی راد


تاثیر دو نوع آنتی بیوتیک دارویی بر برخی ویژگی های زیستی دو خاک رسی و لوم شنی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 99-113

10.22069/ejsms.2018.12561.1710

نسرین قربان زاده؛ عباس شعبانی روفچائی؛ حسین پندی