نویسنده = ���������� �������� ������������ ������������