نویسنده = ������������������������ ��������
تأثیر کاربرد انواع زغال زیستی بر غلظت سیلیسیم و برخی عناصر غذایی ضروری خاک دارای بافت لوم رسی سیلتی.

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 87-105

10.22069/ejsms.2022.19279.2028

مهرداد رنجبر؛ فردین صادق زاده؛ سید مصطفی عمادی؛ مهدی قاجارسپانلو؛ عبدالغفور احمدپور داشلی برون


آبشویی سرب از خاک آلوده توسط کربن آلی محلول استخراج شده از باگاس نیشکر و کود مرغی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 141-158

10.22069/ejsms.2022.18623.1998

افسانه قاسمیان سوربنی؛ فردین صادق زاده؛ مهدی قاجارسپانلو؛ بهی جلیلی؛ سید مصطفی عمادی


تأثیر کاربرد برخی اصلاح کننده های آلی و معدنی بر میزان عناصر پرمصرف و کم مصرف خاک تحت کشت کینوا در شرایط تنش (آبی)

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 25-48

10.22069/ejsms.2021.18118.1960

سپیده رحیمی الاشتی؛ محمد علی بهمنیار؛ مهدی قاجارسپانلو؛ فردین صادق زاده؛ علی مختصی بیدگلی