نویسنده = �������� �������� ���������� ����������
تاثیر تعامل قارچGlomus mosseae وباکتری‌های Pseudomonas putida و Rhizobium leguminosarum (biovar phaseoli) بر تغذیه و عملکرد لوبیا (Phaseolus vulgaris)

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 91-108

10.22069/ejsms.2016.3005

پیمان عباس زاده دهجی؛ علی اشرف سلطانی طولارود؛ فرهاد رجالی


تأثیر اگزالیک اسید بر جذب کادمیوم توسط بخش رس خاک

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 205-218

10.22069/ejsms.2016.3012

زهرا رمضانی؛ محسن حمید پور؛ پیمان عباس زاده؛ عیسی اسفندیارپور


تغییرات شکل های شیمیایی روی در ریزوسفر برخی از ارقام ترب و شلغم

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 193-214

علیرضا گلستانی‌فرد؛ حسین میرسید حسینی؛ آمال آرین؛ پیمان عباس زاده دهجی؛ مهدی تفویضی؛ نجمه سالاری بردسیری