نویسنده = ���������� ���� �������� ������
ارزیابی تأثیر اجرای طرح صیانت از جنگل‌های زاگرس بر برخی ویژگی‌های خاک

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 95-111

10.22069/ejsms.2023.20372.2067

محمد اکبری؛ علی بهشتی آل آقا؛ مرتضی پوررضا؛ فاطمه رخش